Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch wusste Bescheid /war sich bewusst - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Konjugieren ankommen
kam anangekommen
gihan
gih
Verb
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist) angekommen
Konjugieren gihaştin [intrans.]
gihaştingihaşt(im,î,-,in,in,in)gihaştî

Präsensstamm: gihêj, gihîj
Verb
Konjugieren ankommen, erreichen intransitiv
ankommenkam an(ist) angekommen

Türkçe: yetişmek, kavuşmak
Konjugieren gihîştin an gîhîştin, gêhiştin
gihîştingihîşt(im,î,-,in,in,in)gihîştî

gihîştin {an jî} gîhîştin, gêhiştin: 1. Hatina cem hev a kesên ku ji hev dûr ketî. 2. Nêzîk bûna tiştên an jî kesên ji hev dûr. 3. Bi dest xistina tiştek hez kirî. 4. Di fêkî û sebzeyan da nemayîna xagtiye. 5. Di demê de çûyîn.
Verb
benehmen reflexiv
sich benehmenbenahm sich{hat} sich benommen
raburûnîştin
raburûnîşt(im,î,-,in,in,in)raburûnîştî
Verb
Konjugieren gehen
ginggegangen
meşinVerb
Konjugieren abfliegen intransitiv
flog ab(ist) abgeflogen
rabûn intrans.
rabûnrabû(m,yî,-,n,n,n)rabûyî
Verb
Konjugieren gehen
ginggegangen
herîn
her

Präteritum-Stamm: her
Verb
sich übergeben reflexiv
übergab sich (hat) sich übergeben
xwe vereşîn [refl.]
xwe vereşînxwe vereşî(m,-,-,n,n,n)xwe vereş(îme,iyî,iye,îne,îne,îne)
Verb
Konjugieren gehen intransitiv
gingist gegangen
Konjugieren çûn [intrans.] (Soranî)
çûnççû
Verb
Konjugieren abfliegen intransitiv
flog abist abgeflogen
firîn intrans.
firînfir(îm,iyî,î,în,în,în)
Verb
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist)angekommen

kaus. Verb im Kurdischen von hatin = anîn
kaus gihanîn
gihanîngihanî
Verb
Konjugieren wissen irreg. Verb transitiv
wissenwusstehat gewusst

Türkçe: bilmek
zanîn (Soranî): zanin
zanîn

Hîn bûm, fêr bûn, hay jê jebûn, pê beled bûn, têgihiştin. [Präsens: dizane (3.Pers.Sing.), Imperativ: bizane]
Verb
Deklinieren Bescheid -e m hinareSubstantiv
Deklinieren Bescheid -e m haySubstantiv
ansehen transitiv reflexiv
sich ansehen lassenließ sich ansehen(hat) sich ansehen (ge)lassen
kaus hesibandin [trans.]
hesibandinhesiband,hesiband(im,î,-,in,in,in)hesibandî

kaus. Verb (Inf. hesibîn; intransitiv + reflexiv)
Verb
Deklinieren Bescheid -e m biryar -an mSubstantiv
Deklinieren Einmischung; das [Sich-]Einmischen -en f têkilî fSubstantiv
beben, am beben sein intransitiv
bebte, war am beben gebebt, (ist) am beben gewesen
(h)ezînVerb
Deklinieren Versöhnung -en f
Beispiel:
Synonym:
aştî
Beispiel:
Synonym:
Substantiv
benehmen irreg. transitiv reflexiv
benehmenbenahm(hat) benommen

(jmd.) behandeln, (jmd. sich gegenüber) benehmen
Konjugieren reftarkirin
reftarkir(im,î,-,in,in,in)reftarkirî
Verb
sich bewusst sein intransitiv
sich bewusst seinwar sich bewusst (ist) sich bewusst gewesen
şiyar xwe bûn [refl.]
şiyar xwe bûnşiyar xwe bû(m,yî,-,n,n,n)şiyar xwe bûyî
Verb
Konjugieren sein intransitiv
warist gewesen

bûn² ich werde,.... ich wurde, du wurdest, er,sie,es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden ich bin geworden, du bist geworden,....
Konjugieren bûn
Präsens dib
Verb
Bescheid wissen intransitiv reflexiv
Bescheid wissen / sich bewusst seinwusste Bescheid /war sich bewussthat ... gewusst/ist sich bewusst gewesen

~, sich bewusst sein (Partizip Perfekt mit hat)
hay (xwe) bûn [vrefl/itr]
hay (xwe) bûnhay (xwe) bû(m,yî,-,n,n,n)hay (xwe) bûyî
Verb
Bescheid wissen transitiv
wusste Bescheid(hat) Bescheid gewusst
kaus têder xistin
têder xistintêder xist(im,î,-,in,in,in)têder xistî
Verb
sich bewusst machen transitiv reflexiv
machte sich bewussthat sich bewusst gemacht
şiyar xwe kirin
şiyar xwe kir(im,î,-,in,in,in)şiyar xwe kirî
Verb
sich bewegen
bewegte sichsich bewegt
lebitînVerb
(sich) empören transitiv reflexiv
empörenempörteempört
xulîkirin
xulîkir(im,î,-,in,in,in)xulîkirî
Verb
bewusst
~, lebendig
bisaxîAdjektiv
Konjugieren wissen intransitiv
wusste(hat)gewusst
jaj hebûn
jaj hebû(m,yî,-,n,n,n)jaj hebûye,hebû(me,yî,ye,ne,ne,ne)
Verb
Deklinieren Behauptung, das [Sich]Behaupten, das Durchsetzen -en f
Behauptung hier: das Sichbehaupten, das Durchsetzen
rêhberî fSubstantiv
sich jmdm widmen reflexiv
sich ... widmenwidmete sich ... sich ... gewidmet
xwe dan bayê kesekî
xwe d bayê kesekîxwe da(me,yî,ye,ne,ne,ne) bayê kesekî
Verb
sich beruhigen transitiv reflexiv
beruhigte sichsich beruhigt
bihna xwe fireh kirin
bihna xwe fireh kir(im,î,-,in,in,in)bihna xwe fireh kirî
Verb
sich unterhalten transitiv reflexiv
unterhielt sich hat sich unterhalten
(xwe) axaftin [refl.]
(xwe) axaftin(xwe) axaft,axaft(im,î,-,in,in,in)(xwe) axafti(ye),(me,yî,ye,ne,ne,n
Verb
sich befinden transitiv reflexiv
befand sichsich befunden
girtin
cî girt(im,î,-,in,in,in)cî girtî
Verb
sich genieren reflexiv
genierte sichsich geniert
ber xwe ketin
ber xwe ket(im,î,-in,in,in)ber xwe ketî
Verb
betrachten transitiv reflexiv
sich betrachtenbetrachtete sich sich betrachtet
berê xwe kirin
berê xwe kir(im,î,-,in,in,in)berê xwe kirî
Verb
sich entspannen transitiv reflexiv
entspannte sichsich entspannt

sich ~;
bêhna xwe berdan
bêhna xwe berda(m,yî,-,n,n,n)bêhna xwe berdayî
Verb
sich streiten transitiv reflexiv
stritt sichsich gestritten
şerkirin
şerkirin şerkir(im,î,-,in,in,in)şerkirî
Verb
sich bewegen intransitiv reflexiv
bewegte sichsich bewegt
çûn hatin [vrefl]
çûn hatinçûn hat(im,î,-,in,in,in)çûn hatî
Verb
sich bewegen
bewegte sichsich bewegt
livînVerb
heben
heben hob gehoben

sich ~,
bilindbûn
bilindbbilindbû
Verb
sich verirren
verirrte sichsich verirrt
winda bûnVerb
sich beruhigen intransitiv reflexiv
beruhigte sich sich beruhigt
seqirîn
seqirseqirî
Verb
ärgern
sich ärgernärgerte sichsich geärgert

sich ~,
tengijînVerb
sich unterhalten transitiv reflexiv
sich unterhalten unterhielt sich(hat) sich unterhalten
misilet kirin
misilet kir(im,î,-,in,in,in)misilet kirî
Verb
ergeben transitiv
ergab sich(hat) ergeben

sich ~,
radestbûn
radestbû(m,yî,-,n,n,n)radestbûyî
Verb
sich Reflexivpron. hev
konzentrieren intransitiv
konzentriertekonzentriert

sich ~,
lêhûrbûnVerb
sich wundern intransitiv reflexiv
wunderte sichsich gewundert
heyrîn
heyrheyrî

Präteritum-Stamm: heyr
Verb
sich beruhigen reflexiv
beruhigte sichsich beruhigt
arxayîn kirin
arxayîn kir(im,î,-,in,in,in)arxayîn kirî
Verb
sich werfen reflexiv
warf sichsich geworfen
xwe avêtin ser
xwe avêt(im,î,-,in,in,in) serxwe avêtî ser
Verb
sich ergeben transitiv reflexiv
ergab sich (hat) sich ergeben
dest dan
dest da(m,yî,-,n,n,n)dest dayî
Verb
sich fürchten reflexiv
fürchtete sich sich gefürchtet
bizdoyîn
bizdoyî(m,-,-,n,n,n)

Präsensstamm: bizd ez dibizdim tu dibizdî ew dibizdê em dibizdin hûn dibizdin ew dibizdin
Verb
sich geloben transitiv reflexiv
gelobte sichsich gelobt
nan û xwe helal kirin
nan û xwe helal kir(im,î,-,in,in,in)nan û xwe helal kirî

Präteritum mit Objekt: nan û xwe helal kir(im,î,-,in,in,in) Partizip Perfekt mit Objekt: nan û xwe helal kiri(me,yî,ye,ne,ne,ne)
Verb
sich freuen reflexiv
freute sichsich gefreut
Konjugieren kêf hatin
kêf hatkêf hatî
Verb
bewusst hoşmendAdverb
sich duschen intransitiv reflexiv
duschte sichsich geduscht
xwe duşînVerb
getaucht sein
war getauchtgetaucht gewesen
noqî tiştekî bûn
noqî tiştekî bnoqî tiştekî bû
Verb
bewusst hoşyar
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 19.03.2019 7:26:18
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon