Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch brach ab - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
AG AB
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
abbrechen (er bricht ab)
brach abhat abgebrochen
avbryta, avbryter
avbröthar avbrutit
Verb
aufbrechen intransitiv
brach aufist aufgebrochen
bryta upp -er bröt brutitVerb
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
hau ab! dra åt helvete!
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
(ab)holen hämta
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
abästen
ästete ab
kvista avVerb
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
ab jetzt härefter
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
(ab)holen hämta -ar
(ab)waschbar tvättbar
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
mitten im Satz abbrechen
brach abhat abgebrochen
tvärstanna mitt i meningen
tvärstannade
Verb
die diplomatischen Beziehungen abbrechen
brach abhat abgebrochen
avbryta de diplomatiska förbindelserna
avbröthar avbrutit
politVerb
den Verkehr mit jemandem abbrechen
brach abhat abgebrochen
avbryta umgänget med ngn
avbröt
Verb
brechen, abbauen (Kohle u.ä.)
brach / baute ab
bryta, -er (kol o. dyl.)
bröt
Verb
Ab-Hof-Verkauf m gårdsförsäljning uwirtsSubstantiv
abberufen
berief abhat abgerufen
hädankallareligVerb
ab dem + Datum från och med + datum
abschnüren
schnürte ab

auch{mediz}
snöra av
snörde av

även med.
Verb
abkürzen
kürzte ababgekürzt

den Weg abkürzen
gena
genadegenat
Verb
ab und zu en och annan gång, och
abreisen
reiste abist abgereist
avresa
avrestehar avrest
Verb
brachliegen landw, auch fig
lag brach
ligga i träda (även bildligt)
låg
fig, landwVerb
Leergut abgeben
gab ab
panta
pantade

återlämna ett föremål till ett försäljningsställe mot en mindre ersättning, vanligtvis om förpackningar som burkar eller flaskor, för att föremålet sedan ska kunna gå till återvinning eller återanvändning
Verb
Rechenschaft ablegen
legte ab
göra reda för sig, redogöra, avlägga räkenskap
gjorde / redogjorde / avlade
Verb
ich hebe ab jag tar ut
abgleichen
glich abhat abgeglichen
stämma av
stämde av
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.10.2019 12:57:54
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon