Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch brach / baute ab - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Personal abbauen
baute ab
avveckla personal
avvecklade
Verb
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
AG AB
brechen, abbauen (Kohle u.ä.)
brach / baute ab
bryta, -er (kol o. dyl.)
bröt
Verb
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
abbrechen (er bricht ab)
brach abhat abgebrochen
avbryta, avbryter
avbröthar avbrutit
Verb
ab jetzt härefter
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
(ab)holen hämta
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
(ab)holen hämta -ar
(ab)waschbar tvättbar
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
abästen
ästete ab
kvista avVerb
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
hau ab! dra åt helvete!
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
aufbrechen intransitiv
brach aufist aufgebrochen
bryta upp -er bröt brutitVerb
ausbauen
baute aus
(herausnehmen) ta ut (bort); (erweitern) utvidga (auch fig.); bygga till; (Straße) bygga omVerb
aufbauen
baute auf
bygga upp
byggde upp
Verb
ich baute jag byggde
die diplomatischen Beziehungen abbrechen
brach abhat abgebrochen
avbryta de diplomatiska förbindelserna
avbröthar avbrutit
politVerb
mitten im Satz abbrechen
brach abhat abgebrochen
tvärstanna mitt i meningen
tvärstannade
Verb
den Verkehr mit jemandem abbrechen
brach abhat abgebrochen
avbryta umgänget med ngn
avbröt
Verb
abhauen ugs
haute abist abgehauen
smita, sticka (försvinna, lämna ett ställe)
smet/stackhat smitit/stuckit
Verb
etwas ablehnen
lehnte ab
tacka nej till ngt
tackade
Verb
heimlich abhören
hörte ab
bugga, -r
förse med hemlig mikrofon för avlyssning
Verb
abschaffen
schaffte abhat abgeschafft
avskaffa -de -tVerb
abtönen
tönte ab

Malerei
avtona
avtonade

måleri
Verb
abwaschen
wusch abhat abgewaschen
diskar
diska
Verb
Überstunden pl abbummeln
bummelte ab
ta kompledigt, ta ut komptid
tog (ut)
Verb
ich biege ab jag tar av
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.10.2019 0:58:44
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon