Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch ging los - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
los, lose lösAdjektiv
ging verb gick verb
locker
d.h. nicht fest
lösAdjektiv
abschrauben, losschrauben
schraubte ab/los
skruva loss eller lös
skruvade loss/lös
Verb
den Hund loslassen
ließ loshat losgelassen
släppa lös hunden
släppte losshar släppt loss
Verb
frei herumlaufen
lief frei herumist frei herumgelaufen
springa lös
sprang lös
Verb
Platzpatronen pl lös ammunition uSubstantiv
aufschrauben (losschrauben) skruva lösVerb
bewegliches Eigentum n lös egendom urechtSubstantiv
los gehen ge sig iväg
Los (Schicksal) n lott en (öde)Substantiv
losmachen
machte los
lösgöra, göra loss, lossa
lösgjorde/gjorde loss/lossade
Verb
vorwärts! los! på!
loshinken
hinkte los
halta i väg, halta iväg
haltade i väg/iväg
Verb
Los n -e lott -en -er u
i ett lotteri
Substantiv
gehen
gingist gegangen
gå, går, gick, gåttVerb
untergehen
ging unterist untergegangen
under
gickgått
Verb
nur drauf los! bara på!
sich loslösen
löste sich los
lossna, av; frigöra sigVerb
leer ausgehen
ging aus
bli lottlös
blev
Verb
systematisch vorgehen
ging vor
systematiskt till väga
gick
Verb
hervorgehen
ging hervorist hervorgegangen
framgå, -gick, -gåttVerb
weggehen
ging wegist weggegangen
därifrån, bort
gickhar gått
Verb
vorgehen
ging vorist vorgegangen

Uhr
före
gick

om klocka
Verb
spazieren gehen
gingist gegangen
ta en promenad
toghar tagit
Verb
kaputt gehen
ging kaputtist kaputt gegangen
paja -r
pajadepajat

pajar (Präs.)
Verb
rausgehen
ging rausist rausgegangen
ut, går ut, gick ut, gått ut
dvs. lämna ett rum, en byggnad
Verb
spazieren gehen
gingist gegangen
promenera, promenerar promenerade promenerat
promenerade
Verb
sich freimachen, sich (tüchtig)müsieren slå sig lös
Einzelteil n lös del en, komponent enSubstantiv
Geld loseisen
eiste los
frigöra pengar
frigjorde
finanVerb
loskommen
kam losist losgekommen
komma loss
kom loss
Verb
sich losreißen
riss sich los
slita sig loss
slet sig loss
Verb
was ist los? vad står på? vad har hänt?
loslassen
ließ loshat losgelassen
släppa (taget)
släppte
Verb
morgen geht's los! i morgon bär det av!
das Große Los ziehen vinna högsta vinsten
lösen lös/a, -er, -tVerb
jemanden/etwas los sein slippa ngn/ngt, vara kvitt ngn/ngtVerb
jemanden loswerden
wurde losist losgeworden
slippa ifrån gn, bli kvitt ngn
slapp/blev
Verb
jemanden loswerden
wurde losist losgeworden
bli kvitt ngn
blev kvitt
Verb
schlottern
schlotterte
slinka, hänga lös
slank / hängde
Verb
ab,los,fort,weg ifrån
eine Schraube locker haben ha en skruv lösRedewendung
etwas loswerden
wurde losist losgeworden
bli av med ngt
blev avhar blivit av
Verb
was ist los? was gibt´s? vad står på?
ich muss los, ich muss weg ugs jag måste dra (vard. )
was ist denn (los)? vad nu då?
das Los werfen, losen lotta -rVerb
Schicksal n, Geschick n, Los n, Verhängnis n öde (-t; -n)Substantiv
Wann geht es los? När börjar det?
Risiken pl eingehen
ging einist eingegangen
ta risker plVerb
durchgehen (Pferd)
ging durchist durchgegangen
skena
skenade

om häst
Verb
abtreten, abgehen
trat ab / ging ab
göra sorti
gjorde
Verb
die Hausaufgabe durchgehen
ging durch
igenom/genom läxan
gick
Verb
eingehen, schrumpfen
ging ein/schrumpfte
krympa
krympte
Verb
schlafen gehen, zu Bett gehen
ging
och lägga sig
gick och la(de) sig
Verb
aufgehen (Teig)
ging aufist aufgegangen
jäsa (deg)
jäste
Verb
in die Insolvenz gehen
ging
sättas (försättas) i konkurs
(för)sattes
wirtsVerb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 28.11.2020 20:40:23
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken