Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch schraubte ab/los

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
abschrauben, losschrauben
schraubte ab/los
skruva loss eller lös
skruvade loss/lös
Verb
los, lose lösAdjektiv
schrauben
schraubte
skruva
skruvade
Verb
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
AG AB
locker
d.h. nicht fest
lösAdjektiv
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
ab,los,fort,weg ifrån
den Hund loslassen
ließ loshat losgelassen
släppa lös hunden
släppte losshar släppt loss
Verb
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
bewegliches Eigentum n lös egendom urechtSubstantiv
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
los gehen ge sig iväg
Platzpatronen pl lös ammunition uSubstantiv
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
festschrauben
schraubte fest
skruva fast
skruvade fast
Verb
aufschrauben (losschrauben) skruva lösVerb
Los n -e lott -en -er u
i ett lotteri
Substantiv
loshinken
hinkte los
halta i väg, halta iväg
haltade i väg/iväg
Verb
vorwärts! los! på!
losmachen
machte los
lösgöra, göra loss, lossa
lösgjorde/gjorde loss/lossade
Verb
Los (Schicksal) n lott en (öde)Substantiv
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
abästen
ästete ab
kvista avVerb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
(ab)holen hämta -ar
(ab)waschbar tvättbar
(ab)holen hämta
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
frei herumlaufen
lief frei herumist frei herumgelaufen
springa lös
sprang lös
Verb
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
hau ab! dra åt helvete!
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
ab jetzt härefter
absegeln
segelte abist abgesegelt
avgå
avgick

om segelfartyg
navigVerb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.01.2022 21:51:14
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken