Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch schnauzte...an / fuhr ... an - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
Konjugieren ankommen hamnaVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
jamanden anschnauzen, anfahren
anschnauzenschnauzte...an / fuhr ... anangeschnauzt / angefahren
snäsa åt ngn
snäsasnästesnäst

snäser (Präs.)
Verb
jemanden anschnauzen
schnauzte an
huta åt ngn, snäsa åt ngn
hutade/snäste
Verb
an tillAdverb
an i (vid)Adverb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
Konjugieren fahren
fuhrist gefahren
åka (åker)
åktehar åkt
Verb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
anfahren, anrollen (Fahrzeuge)
fuhr an / rollte an
sätta sig i rörelse (om fordon)
satte sig
Verb
jemanden zornig anfahren
fuhr anhat angefahren
brusa upp mot ngn
brusade upp

bildligt
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
(komm) heran! kom an!
besser als bättre än
größer als större än
mehr als
zählbar
fler än
lieber ... als hellre ... än
noch nicht inte än
noch immer än ännu
lieber...als hellre...än
weniger als mindre än
noch nicht inte...än
mehr als (Menge) mer än
billiger als billigare än
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
nimmt an tar emot
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
Snowboard fahren
fuhr
åka snowboard
åkte
sportVerb
schwarzfahren
fuhr schwarzist schwarzgefahren
fuskåka, åka kollektivt utan giltig färdbiljett
(fusk)åkte
Verb
Schlangenlinien pl fahren
fuhr
köra vingligt
körde
Verb
bei,an vid
vorüberkommen an komma förbi
gebunden an fäst vid
grenzen an gränsa till (gränsar)
(an)haben ha har hade haft (på sig)
bei, an vid
(an)heben lyfta -er
an Bord ombord
(an) ekeln äckla
(an)schauen titta -r-de-t (på)
Denk an Tänk
Kreuze an kryssa för
(An-)Sicht syn -en -er
an sich i sig
an, zu till
(an)probieren prova, -r, -de, -t
interessiert an intresserad av
an, bei vid
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
an, am vid
(an)statt i.st.f. - i stället för
an (räumlich) vid, (lodrätt)
an Land iland
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 19.10.2019 6:22:28
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon