Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch biss an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
ankommen hamnaVerb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
beißen
bissgebissen
bita biter bet bitit
bitabetbitit

Präsens: biter Supinum: bitit
Verb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
an tillAdverb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
an i (vid)Präposition
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
bis tills (= till dess)Konjunktion
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
bei, an vid
lieber...als hellre...än
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
vorüberkommen an komma förbi
besser als bättre än
größer als större än
mehr als
zählbar
fler än
lieber ... als hellre ... än
noch nicht inte än
noch immer än ännu
höher als högre än
(an) ekeln äckla
weniger als mindre än
(komm) heran! kom an!
mehr als (Menge) mer än
billiger als billigare än
noch nicht inte...än
Kreuze an kryssa för
an, zu till
(An-)Sicht syn -en -er
grenzen an gränsa till (gränsar)
(an)statt i.st.f. - i stället för
nimmt an tar emot
Biss m -e bett, -et, -
t.ex. hund~, katt~
Substantiv
gebunden an fäst vid
an Land iland
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
bei,an vid
(an)heben lyfta -er
an Bord ombord
interessiert an intresserad av
(an)probieren prova, -r, -de, -t
(an)haben ha har hade haft (på sig)
an (räumlich) vid, (lodrätt)
an, bei vid
an, am vid
Mangel an en avsaknad av
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
(an)schauen titta -r-de-t (på)
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
Denk an Tänk
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 04.12.2022 2:26:39
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken