Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch biss an - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen hamnaVerb
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
beißen
bissgebissen
bita biter bet bitit
bitabetbitit

Präsens: biter Supinum: bitit
Verb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
an tillAdverb
an i (vid)Adverb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
bis tills (= till dess)Konjunktion
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
an Land iland
(an)schauen titta -r-de-t (på)
interessiert an intresserad av
an Bord ombord
(an)heben lyfta -er
bei, an vid
nimmt an tar emot
gebunden an fäst vid
höher als högre än
noch immer än ännu
bei,an vid
lieber...als hellre...än
weniger als mindre än
(komm) heran! kom an!
mehr als (Menge) mer än
billiger als billigare än
noch nicht inte...än
noch nicht inte än
Denk an Tänk
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
Kreuze an kryssa för
Biss m -e bett, -et, -
t.ex. hund~, katt~
Substantiv
mehr als
zählbar
fler än
größer als större än
besser als bättre än
vorüberkommen an komma förbi
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
grenzen an gränsa till (gränsar)
(an) ekeln äckla
(an)statt i.st.f. - i stället för
an (räumlich) vid, (lodrätt)
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
an sich i sig
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
Mangel an en avsaknad av
an, am vid
an, bei vid
(an)haben ha har hade haft (på sig)
(an)probieren prova, -r, -de, -t
an, zu till
(An-)Sicht syn -en -er
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.07.2019 1:56:09
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon