Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch knüpfte an /schloss an - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
Konjugieren ankommen hamnaVerb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
Teppiche knüpfen
knüpfte
knyta mattor, knyter
knöthar knutit
Verb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
an tillAdverb
an i (vid)Adverb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
den Strom anschließen
schloss an
koppla in elen
kopplade in
elektVerb
(sich) anschließen
schloss anhat angeschlossen
ansluta (sig)
anslöthar anslutit
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
an Land iland
noch immer än ännu
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
vorüberkommen an komma förbi
besser als bättre än
größer als större än
mehr als
zählbar
fler än
lieber ... als hellre ... än
noch nicht inte än
(komm) heran! kom an!
höher als högre än
weniger als mindre än
(an) ekeln äckla
mehr als (Menge) mer än
gebunden an fäst vid
noch nicht inte...än
bei,an vid
aufschließen
schloss aufausgeschlossen
sluta upp, nyckel/Schlüssel: låsa upp
slöt upp / låste upp
Verb
grenzen an gränsa till (gränsar)
billiger als billigare än
(an)statt i.st.f. - i stället för
an, zu till
an (räumlich) vid, (lodrätt)
bei, an vid
(an)heben lyfta -er
an Bord ombord
interessiert an intresserad av
(an)schauen titta -r-de-t (på)
Denk an Tänk
Kreuze an kryssa för
(An-)Sicht syn -en -er
an sich i sig
nimmt an tar emot
(an)probieren prova, -r, -de, -t
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
(an)haben ha har hade haft (på sig)
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
lieber...als hellre...än
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
an, bei vid
Mangel an en avsaknad av
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.07.2019 4:41:19
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon