Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch knüpfte an /schloss an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
Konjugieren ankommen hamnaVerb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
Teppiche knüpfen
knüpfte
knyta mattor, knyter
knöthar knutit
Verb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
an tillAdverb
an i (vid)Präposition
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
(sich) anschließen
schloss anhat angeschlossen
ansluta (sig)
anslöthar anslutit
Verb
den Strom anschließen
schloss an
koppla in elen
kopplade in
elektVerb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
lieber ... als hellre ... än
(an) ekeln äckla
grenzen an gränsa till (gränsar)
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
vorüberkommen an komma förbi
besser als bättre än
größer als större än
mehr als
zählbar
fler än
billiger als billigare än
noch nicht inte än
noch immer än ännu
lieber...als hellre...än
höher als högre än
weniger als mindre än
(komm) heran! kom an!
mehr als (Menge) mer än
noch nicht inte...än
(an)statt i.st.f. - i stället för
aufschließen
schloss aufausgeschlossen
sluta upp, nyckel/Schlüssel: låsa upp
slöt upp / låste upp
Verb
an (räumlich) vid, (lodrätt)
Kreuze an kryssa för
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
bei,an vid
an Land iland
gebunden an fäst vid
nimmt an tar emot
(an)heben lyfta -er
an Bord ombord
interessiert an intresserad av
(an)schauen titta -r-de-t (på)
Denk an Tänk
bei, an vid
(An-)Sicht syn -en -er
an, am vid
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
an sich i sig
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
Mangel an en avsaknad av
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
an, bei vid
(an)haben ha har hade haft (på sig)
(an)probieren prova, -r, -de, -t
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 08.02.2023 8:34:30
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken