Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch heş çûyîn - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
schwindelig sein
war schwindeligschwindelig gewesen
heş cûyîn
heş cû
Verb
schwindelig sein intransitiv
war schwindeligist schwindelig gewesen

im Kurdischen langer Vokal u also û diesem folgt ein "y" mit langem "i" also sollte in der Schreibweise kein û geschrieben werden, ich schreib es trotzdem
heş
heş çûyîn
Verb
weggehen intransitiv
(weg)gehenging (weg)(weg)gegangen
Konjugieren çûyin
ççû
Verb
fühlen transitiv
fühlte(hat) gefühlt

Persisch: ḥes(s) kardan; Kurmancî: hes kirin
hes kirdin (Soranî): has krdn ausgesprochen
hes kirdinhes kirdhes kirdû
Verb
Deklinieren Vernunft Vernünfte f heşSubstantiv
empfinden irreg.
empfindenempfand(hat) empfunden

Persisch: ḥes kardan; Kurmancî: hes kirin
Synonym:1. empfinden, spüren, fühlen, vernehmen {Verben}
hes kirdin
hes kirdhes kirdû
Synonym:hes kirdin {Soranî}, hes kirin {Kurmancî}, hes kardan {Farsî}
Verb
aufwachen
wachte aufaufgewacht
bi xwe hesîn
bi xwe hesbi xwe hesî
Verb
der Jüngste Tag -- m rojî hesSubstantiv
gefühlt, gespürt Partizip II
Partizip der Vergangenheit
hes kirîAdjektiv
Deklinieren Gefühl -e n
~, Gewissen (n/sing; f/pl Gewissen)
Synonym:Empfindung {f}
Empfinden {n}
der sechste Sinn; Gewissen {n}
hes -an f
Synonym:hes {f}
hes {f}
hes {f]
SubstantivFA
bemerken transitiv
bemerktehat bemerkt

Präsens ez hesim tu hesî ew hese em hesin hûn hesin ew hesin
hesiyan
Präsens: hes
Verb
spüren transitiv
spürte(hat) gespürt

Persisch: ḥes(s) kardan; Kurmancî: hes kirin
Beispiel:1. Gefühl {n}, Empfindung {f}, Sinn {m}
Synonym:1. empfinden, spüren, fühlen, vernehmen {Verben}
hes kirdin (Soranî: has krdn ausgesprochen)
hes kirdinhes kirdhes kirdû
Beispiel:1. hes
Synonym:1. hes kirdin {Verb}, hes kirin {Kurmancî}
Verb
spüren transitiv
spürtehat gespürt
hes kirin
hes kir(im,î,-,in,in,in)hes kirî
Verb
empfinden transitiv
empfandhat empfunden
hes kirin
hes kir(im,î,-,in,in,in)hes kirî;
Verb
Deklinieren Empfindung -en f
Beispiel:1. wahrnehmen, bemerken
2. spüren, fühlen, merken, empfinden, vernehmen
Synonym:1. das Empfinden, Empfindung {f}, Gefühl {n}, Sinn {m}
hes -an f
Beispiel:1. pê hesîn {Vitr} / pêhesîn; pê hesin {Vtr} / pêhesin
2. hes kirin {Vtr}, hes kirdin {Vtr} {Soranî}, hes kardan {Farsî} ﺣﺱ ﻛﺭﺩﻦ
Synonym:1. hesîn {Sup.}, hes ﺣﺱ
SubstantivFA
bemerken intransitiv
bemerkte(hat)(ist)bemerkt
pêhesîn
pêhesî(m,-,-,n,n,n)

Präsensstamm: pê...hes
Verb
Deklinieren (die)intransitiven Verben [pl.] intransitiven Verben n, pl
Merke: Intransitive Verben können nicht mit einem Akkusativobjekt stehen. Es handelt sich hierbei um Verben, die keinen Akkusativobjekt benötigen. Folgende Verben sind im kurdischen intransitiv, Beispiel: cuyîn, hatin, ketin, mayîn
lêkerên întransîtiv
Mînak: lêkerên întransîtiv: cuyîn, hatin, ketin, mayîn ...
Substantiv
Behinderte mögen Behinderte, Mollas mögen Tote.
(K)Sprichwort
Xêx xêxî ra hes keno, mele merdî ra.SprRedewendung
fühlen transitiv
fühlte(hat) gefühlt
Synonym:empfinden
spüren
fühlen, spüren
eine Vorahnung haben
hes kirin
hes kir(im,î,-,in,in,in)hes kirî
Synonym:hes kirin [vtr]
hes kirin [vtr]
his kirin [vtr]
niqutîn dilê yekî
Verb
schmieren transitiv
schmierte(hat) geschmiert
heştin (lêheştin)
lê heştinlê heşt(im,î,-,in,in,in)lêheştî

lêheştin vtr; Präsens: di + lê heş + Personalendungen
Verb
ohnmächtig ji xwe ve çûyînAdjektiv
Konjugieren ankommen, erreichen intransitiv
ankommenkam an(ist) angekommen

Türkçe: yetişmek, kavuşmak
Konjugieren gihîştin an gîhîştin, gêhiştin
gihîştingihîşt(im,î,-,in,in,in)gihîştî

gihîştin {an jî} gîhîştin, gêhiştin: 1. Hatina cem hev a kesên ku ji hev dûr ketî. 2. Nêzîk bûna tiştên an jî kesên ji hev dûr. 3. Bi dest xistina tiştek hez kirî. 4. Di fêkî û sebzeyan da nemayîna xagtiye. 5. Di demê de çûyîn.
Verb
Konjugieren fliegen transitiv
floggeflogen

Türkçe: uçmak
fir[r] dan
fir danfir da(m,yî,-,n,n,n)fir dayî

1. Bi alikariya per û baskan di hewa de çûyîn, tevgerîn. 2. Bi hêza bayê an jî tiştekî din li ciyê xwe hilpekîn. 3. Bi lez û beza pir zêde revîn. fir da, fir dide
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.09.2019 6:31:51
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon