Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch heş çûyîn

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
schwindelig sein
war schwindeligschwindelig gewesen
heş cûyîn
heş cû
Verb
schwindelig sein intransitiv
war schwindeligist schwindelig gewesen

im Kurdischen langer Vokal u also û diesem folgt ein "y" mit langem "i" also sollte in der Schreibweise kein û geschrieben werden, ich schreib es trotzdem
heş
heş çûyîn
Verb
fühlen transitiv
fühlte(hat) gefühlt

Persisch: ḥes(s) kardan; Kurmancî: hes kirin
hes kirdin (Soranî): has krdn ausgesprochen
hes kirdinhes kirdhes kirdû
Verb
Dekl. Vernunft Vernünfte f heşSubstantiv
empfinden irreg.
empfindenempfand(hat) empfunden

Persisch: ḥes kardan; Kurmancî: hes kirin
hes kirdin
hes kirdhes kirdû
Verb
gefühlt, gespürt Partizip II
Partizip der Vergangenheit
hes kirîAdjektiv
aufwachen
wachte aufaufgewacht
bi xwe hesîn
bi xwe hesbi xwe hesî
Verb
der Jüngste Tag -- m rojî hesSubstantiv
Dekl. Gefühl -e n
~, Gewissen (n/sing; f/pl Gewissen)
Synonym:Empfindung {f}
Empfinden {n}
der sechste Sinn; Gewissen {n}
hes -an f
Synonym:hes {f}
hes {f}
hes {f]
SubstantivFA
bemerken transitiv
bemerktehat bemerkt

Präsens ez hesim tu hesî ew hese em hesin hûn hesin ew hesin
hesiyan
Präsens: hes
Verb
spüren transitiv
spürte(hat) gespürt

Persisch: ḥes(s) kardan; Kurmancî: hes kirin
hes kirdin (Soranî: has krdn ausgesprochen)
hes kirdinhes kirdhes kirdû
Verb
spüren transitiv
spürtehat gespürt
hes kirin
hes kir(im,î,-,in,in,in)hes kirî
Verb
Dekl. Empfindung -en f
Beispiel:1. wahrnehmen, bemerken
2. spüren, fühlen, merken, empfinden, vernehmen
Synonym:1. das Empfinden, Empfindung {f}, Gefühl {n}, Sinn {m}
hes -an f
Beispiel:1. pê hesîn {Vitr} / pêhesîn; pê hesin {Vtr} / pêhesin
2. hes kirin {Vtr}, hes kirdin {Vtr} {Soranî}, hes kardan {Farsî} ﺣﺱ ﻛﺭﺩﻦ
Synonym:1. hesîn {Sup.}, hes ﺣﺱ
SubstantivFA
empfinden transitiv
empfandhat empfunden
hes kirin
hes kir(im,î,-,in,in,in)hes kirî;
Verb
bemerken intransitiv
bemerkte(hat)(ist)bemerkt
pêhesîn
pêhesî(m,-,-,n,n,n)

Präsensstamm: pê...hes
Verb
Dekl. (die)intransitiven Verben [pl.] intransitiven Verben n, pl
Merke: Intransitive Verben können nicht mit einem Akkusativobjekt stehen. Es handelt sich hierbei um Verben, die keinen Akkusativobjekt benötigen. Folgende Verben sind im kurdischen intransitiv, Beispiel: cuyîn, hatin, ketin, mayîn
lêkerên întransîtiv
Mînak: lêkerên întransîtiv: cuyîn, hatin, ketin, mayîn ...
Substantiv
Behinderte mögen Behinderte, Mollas mögen Tote.
(K)Sprichwort
Xêx xêxî ra hes keno, mele merdî ra.SprRedewendung
fühlen transitiv
fühlte(hat) gefühlt
Synonym:empfinden
spüren
fühlen, spüren
eine Vorahnung haben
hes kirin
hes kir(im,î,-,in,in,in)hes kirî
Synonym:hes kirin [vtr]
hes kirin [vtr]
his kirin [vtr]
niqutîn dilê yekî
Verb
schmieren transitiv
schmierte(hat) geschmiert
heştin (lêheştin)
lê heştinlê heşt(im,î,-,in,in,in)lêheştî

lêheştin vtr; Präsens: di + lê heş + Personalendungen
Verb
weggehen intransitiv
(weg)gehenging (weg)(weg)gegangen
Konjugieren çûyin
ççû
Verb
ohnmächtig ji xwe ve çûyînAdjektiv
Konjugieren fliegen transitiv
floggeflogen

Türkçe: uçmak
fir[r] dan
fir danfir da(m,yî,-,n,n,n)fir dayî

1. Bi alikariya per û baskan di hewa de çûyîn, tevgerîn. 2. Bi hêza bayê an jî tiştekî din li ciyê xwe hilpekîn. 3. Bi lez û beza pir zêde revîn. fir da, fir dide
Verb
Konjugieren ankommen, erreichen intransitiv
ankommenkam an(ist) angekommen

Türkçe: yetişmek, kavuşmak
Konjugieren gihîştin an gîhîştin, gêhiştin
gihîştingihîşt(im,î,-,in,in,in)gihîştî

gihîştin {an jî} gîhîştin, gêhiştin: 1. Hatina cem hev a kesên ku ji hev dûr ketî. 2. Nêzîk bûna tiştên an jî kesên ji hev dûr. 3. Bi dest xistina tiştek hez kirî. 4. Di fêkî û sebzeyan da nemayîna xagtiye. 5. Di demê de çûyîn.
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 19.01.2021 21:56:52
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken