Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch (ist)(hat) geleitet - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Konjugieren kommen intransitiv
kamgekommen

ich komme kam gekommen du kommst kamst gekommen er,sie, es kommt kamt gekommen wir kommen kamen gekommen ihr kommt kamt gekommen sie kommen kamen gekommen
Beispiel:Ich würde gekommen sein. (Konditional II)
Du würdest gekommen sein. (Konditional II)
Er (Sie,Es) würde gekommen sein. (Konditional II)
Wir würden gekommen sein. (Konditional II)
Ihr würdet gekommen sein. (Konditional II)
Sie würden gekommen sein. (Konditional II)
Konjugieren hatin,
hatinhat(im,î,-,in,in,in)hatî

ez têm hatime tu têyî hatiye ew tê hatiye em tên hatine hûn tên hatine ew tên hatine
Beispiel:Ez dê hatibama. (Konditional II)
Tu dê hatibayî. (Konditional II)
Ew dê hatiba. (Konditional II)
Em dê hatibana. (Konditional II)
Hûn dê hatibana. (Konditional II)
Ew dê hatibana. (Konditional II)
Verb
Konjugieren kennen transitiv
kannte(hat) gekannt
nas kirin
nas kirin nas kir(im,î,-,in,in,in)nas kirî
Verb
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist) angekommen
Konjugieren gihaştin [intrans.]
gihaştingihaşt(im,î,-,in,in,in)gihaştî

Präsensstamm: gihêj, gihîj
Verb
Konjugieren ankommen
kam anangekommen
gihan
gih
Verb
Konjugieren kennen
kanntegekannt

Türkçe: bilmek
zanîn
zanîn: Hîn bûm, fêr bûn, hay jê jebûn, pê beled bûn, têgihiştin. pê derxistin, nasîn [ Präsens: dizane (3.Pers. Sing.), Imperativ: bizane]
Verb
Konjugieren ankommen, erreichen intransitiv
ankommenkam an(ist) angekommen

Türkçe: yetişmek, kavuşmak
Konjugieren gihîştin an gîhîştin, gêhiştin
gihîştingihîşt(im,î,-,in,in,in)gihîştî

gihîştin {an jî} gîhîştin, gêhiştin: 1. Hatina cem hev a kesên ku ji hev dûr ketî. 2. Nêzîk bûna tiştên an jî kesên ji hev dûr. 3. Bi dest xistina tiştek hez kirî. 4. Di fêkî û sebzeyan da nemayîna xagtiye. 5. Di demê de çûyîn.
Verb
Konjugieren nachlassen transitiv
ließ nach(hat) nachgelassen
kêm kirin
kêm kir(im,î,-,in,in,in)kêm kirî
Verb
Konjugieren arbeiten transitiv
arbeitetegearbeitet
kar kirin
kar kir(im,î,-,in,in,in)kar kirî;
Verb
Konjugieren nachlassen transitiv
nachließ(hat) nachgelassen
Konjugieren eware kirin
eware kir(im,î,-,in,in,in)eware kirî
Verb
reifen intransitiv
reifteist gereift
kemilîn
kemilîn
Verb
ersuchen transitiv
ersuchte(hat) ersucht
işk kirin
işk kir(im,î,-,in,in,in)işk kirî
Verb
Konjugieren gehen
ginggegangen
herîn
her

Präteritum-Stamm: her
Verb
Konjugieren gehen
ginggegangen
meşinVerb
reiten intransitiv
rittist geritten
swarbûn [intrans.] (Soranî)
swarbûnswarbswarbû
Verb
verderben irreg. intransitiv
verderbenverdarb(ist) verdorben
heram bûn [intrans.]
heram bûnheram bû(m,yî,-,n,n,n)heram bûyî
Verb
schütteln intransitiv
schüttelteist geschüttelt
hezîn
hezî(m,-,-,n,n,n)hez(îme,iyî,iye,îne,îne,îne)
Verb
verderben irreg. intransitiv
verderbenverdarb(ist) verdorben
heram bûn [intrans.]
heram bûnheram b(m,yî,-,n,n,n)heram bûyî
Verb
essen transitiv
essen (hat) gegessen
Konjugieren xwarin
xwar(im,î,-,in,in,in)xwarî
Verb
rechnen transitiv
rechnetehat gerechnet
xisab kirdin
xisab kird
Verb
vertrauen transitiv
vertraute(hat) vertraut
bawer kirin
bawer kir(im,î,-,in,in,in)bawer kirî

bawer kirin vtr
Verb
wählen transitiv
wähltehat gewählt
hilbijartin; (Soranî): halbjardn ausgesprochen
hilbijartin
Verb
begehren transitiv
begehrte(hat) begehrt
meraq kirin
meraq kir(im,î,-,in,in,in)meraq kirî
Verb
rechnen transitiv
rechnete(hat) gerechnet
hesab kirin
hesab kir(im,î,-,in,in,in)hesab kirî
Verb
versprechen transitiv
versprach (hat) versprochen
soz kirin
soz kir(im,î,-,in,in,in)soz kirî
Verb
verehren transitiv
verehrte hat verehrt
xweparstin [trans.] (Soranî): xwaparstn ausgesprochen
xweparstin xweparst
Verb
Konjugieren abfliegen intransitiv
flog ab(ist) abgeflogen
rabûn intrans.
rabûnrabû(m,yî,-,n,n,n)rabûyî
Verb
flicken transitiv
flickte(hat) geflickt
pençerî kirin
pençerî kir(im,î,-,in,in,in)pençerî kirî
Verb
erfassen transitiv
erfasstehat erfasst
kaus şemilandin
şemilandin şemiland(im,î,-,in,in,in) şemilandî;
Verb
verlangen transitiv
verlangte(hat) verlangt
Konjugieren daw kirin
daw kir(im,î,-,in,in,in)daw kirî
Verb
flicken transitiv
flicktehat geflickt
Konjugieren kaus xunandin
xunandin xunand(im,î,-,in,in,in)xunandî;
Verb
Konjugieren arbeiten
arbeitetegearbeitet

Imparativ,Befehlsform:arbeite!
xebitîn,
bixebite!
Verb
schaden transitiv
schadete(hat) geschadet
derb xistin
derb lê xist(im,î,-,in,in,in)derb lê xistî
Verb
schütteln transitiv
schütteln lassenließ schüttelnhat schütteln gelassen
kaus rijandin [vtr]
rijandinrijand(im,î,-,in,in,in)rijandî

Präsens: di + rijîn + Personalendungen; 1. Pers. Sing. ez dirijînim; 2. Pers. Sing. tu dirijînî; 3. Pers. Sing. ew dijirîne; 1. Pers. Pl. em dijirînin; 2. Pers. Pl. hûn dijirînin; 3. Pers. Pl. ew dijirînin;
Verb
ansehen transitiv
sah an(hat) angesehen
mêze kirin
mêze kir(im,î,-,in,in,in)mêze kirî
Verb
einbüßen transitiv
büßte einhat eingebüßt
ziyan dan
ziyan da(m,yî,-,n,n,n)ziyan dayî
Verb
ermuntern transitiv
ermunterte(hat) ermuntert
şahkirin an şehkirin
şahkirinşahkir(im,î,-,in,in,in)şahkirî
Verb
umdrehen transitiv
drehte um(hat) umgedreht
Konjugieren kaus zivirandin
zivirandinzivirand(im,î,-,in,in,in)zivirandî

kausatives Verb
Verb
sich übergeben reflexiv
übergab sich (hat) sich übergeben
xwe vereşîn [refl.]
xwe vereşînxwe vereşî(m,-,-,n,n,n)xwe vereş(îme,iyî,iye,îne,îne,îne)
Verb
einschreiben transitiv
schrieb einhat eingeschrieben
kaus nivîsandin
nivîsandinnivîsand(im,î,-,in,in,in)nivîsandî
Verb
einbüßen transitiv
büßte einhat eingebüßt
zirarkirin
zirarkir(im,î,-,in,in,in)zirarkirî
Verb
raten transitiv
riet(hat,habe)geraten
amoşgarîkirdin (Soranî)
amoşgarîkirdinamoşgarîkird
Verb
schütteln
schüttelte(hat,habe)geschüttelt
rawaşan (Soranî)Verb
Konjugieren gehen intransitiv
gingist gegangen
Konjugieren çûn [intrans.] (Soranî)
çûnççû
Verb
Konjugieren abfliegen intransitiv
flog abist abgeflogen
firîn intrans.
firînfir(îm,iyî,î,în,în,în)
Verb
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist) angekommen

Türkçe: gelmek
Beispiel:Ich bin (nicht) angekommen. (Perfekt)
Du bist (nicht) angekommen. (Perfekt)
Er (Sie,Es) ist (nicht) angekommen. (Perfekt)
Wir sind (nicht) angekommen. (Perfekt)
Ihr seid (nicht) angekommen. (Perfekt)
Sie sind (nicht) angekommen. (Perfekt)
Ich war angekommen. (Vergangenheit Plusquamperfekt)
Ich werde ankommen. (Futur I)
Ich werde angekommen sein. (Futur II)
Konjugieren hatin
hat(im,î,-,in,in,in)hatî
Beispiel:Ez (ne)hatime. (Perfekt)
Tu (ne)hatiyî. (Perfekt)
Ew (ne)hatiye. (Perfekt)
Em (ne)hatine. (Perfekt)
Hûn (ne)hatine. (Perfekt)
Ew (ne)hatine. (Perfekt)
Ez hatibûm. (Vergangenheit - Plusquamperfekt).
Ez (d)ê bêm. (Futur I)
Ez dê hatibim. (Futur II)
Verb
Konjugieren reparieren transitiv
reparierte(hat) repariert
çak kirdin (Soranî)
çak kirdinçak kird
Verb
versprechen transitiv
versprach (hat) versprochen

Versprechen machen (wortwörtich)
soz kirin
soz kir(im,î,-,in,in,in)soz kirî
Verb
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist)angekommen

kaus. Verb im Kurdischen von hatin = anîn
kaus gihanîn
gihanîngihanî
Verb
gähnen transitiv
gähnte(hat) gegähnt
bawişkdan
bawişkda(m,yî,-,n,n,n)bawişkdayî

bawişkdan
Verb
Konjugieren wissen irreg. Verb transitiv
wissenwusstehat gewusst

Türkçe: bilmek
zanîn (Soranî): zanin
zanîn

Hîn bûm, fêr bûn, hay jê jebûn, pê beled bûn, têgihiştin. [Präsens: dizane (3.Pers.Sing.), Imperativ: bizane]
Verb
ansehen transitiv reflexiv
sich ansehen lassenließ sich ansehen(hat) sich ansehen (ge)lassen
kaus hesibandin [trans.]
hesibandinhesiband,hesiband(im,î,-,in,in,in)hesibandî

kaus. Verb (Inf. hesibîn; intransitiv + reflexiv)
Verb
tropfen (lassen) transitiv
tropfen / tropfen lassentropfte / ließ tropfenhat getropft / tropfen gelassen
kaus dilopandin (Soranî): dlpondn ausgesprochen
dilopandin dilopanddilopandî

kausatives Verb
Verb
befestigen transitiv
befestigte(hat) befestigt
şirêz kirin
şirêz kir(im,î,-,in,in,in)şirêz kirî
Verb
beschimpfen transitiv
beschimpftehat beschimpft
tamekirdin (Soranî) [trans.]
tamekirdintamekird
Verb
sich freuen reflexiv
freute sichsich gefreut
Konjugieren kêf hatin
kêf hatkêf hatî
Verb
erübrigen transitiv
erübrigte(hat) erübrigt
lipaşheştin
lipaşheşt(im,î,-,in,in,in)lipaşheştî
Verb
erübrigen transitiv
erübrigte(hat) erübrigt
kaus paşvexistin
paşvexistinpaşvexist(im,î,-,in,in,in)paşvexistî
Verb
befestigen transitiv
befestigte(hat) befestigt
şil kirin
şil kir(im,î,-,in,in,in)şil kirî
Verb
einschränken transitiv
schränkte ein (hat) eingeschränkt
kêm kirin
kêm kir(im,î,-,in,in,in)kêm kirî
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 16.10.2019 21:44:56
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (KU) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon