Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch fall - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Deklinieren Sturz m Deklinieren fall -et n Substantiv
Deklinieren Fall m, Fälle pl Deklinieren fall n Substantiv
freier Fall m fritt fall etSubstantiv
dieser Fall detta fall
in welchem Fall i vilket fall
im schlimmsten Fall i värsta fall
in diesem Fall i fall
Aufstieg m und Fall m uppgång en och fall etRedewendung
in einem solchen Fall i fall
auf jeden Fall, jedenfalls i alla fall
auf jeden Fall, sowieso i alla fall
auf jeden Fall i alla fall
Abkürzung: iaf
Adverb
sowieso, jedenfalls, auf jeden Fall i alla fall ugs
Abk.: iaf
Adverb
Saum m -e+ Deklinieren fåll, -en, -ar Substantiv
Auf keinen Fall Absolut inte
auf alle Fälle i alla fall
gewöhnlicherweise i vanliga fallAdverb
jedenfalls i alla fallAdverb
auf jeden Fall absolut
in Zweifelsfällen i tveksamma fall
unter allen Umständen i alla fall
bestenfalls i bästa fallAdverb
dann, in diesem Falle i fall
andernfalls i annat fall
Fell n -e, Pelz m -e, Pelzdecke f -n fäll, -en, -ar
den Fall aufklären/lösen klara upp falletVerb
aber immerhin men i alla fall
gegebenenfalls
Abkürzung: ggfs.
eventuellt, i förekommande fallAdverb
der Mauerfall m Berlinmurens fall, murens fall -etgeschSubstantiv
unsichtbarer Saum m skoning, -en, -ar (fåll)Substantiv
Traufe f, Tropfen(fall) m vom Dach takdropp
das ist nicht der Fall det gör det inte, det är inte fallet
normalerweise normalt, i vanliga fall, vanligtvisAdverb
u.U. (unter Umständen) under vissa omständigheter, i vissa fall
umwerfen, zu Fall bringen
warf um / brachte
dra omkull
drog
Verb
keineswegs, auf keinen Fall, durchaus nicht ingalunda
eine Regierung/Person zu Fall bringen fälla en regering/personRedewendung
sowieso ändå
i vilket fall som helst
auf gar keinen Fall, unter keinen Umständen inga villkorAdverb
Mindestens einmal in der Woche romantisch Romantisk i alla fall en gång i veckan
die Weltwirtschaft zu Fall bringen, umstürzen
brachte / stürzte um
stjälpa världsekonomin
stjälpte
Verb
sehr mycket
+ Adjektiv, Adverb eller verb (alla fall där "väldigt" kan ersätta "mycket")
Datensicherung f
Backup; Kopieren von Daten in der Absicht, diese im Fall eines Datenverlustes zurückkopieren zu können
säkerhetskopiering u
backup; en term för datoranvändare som innebär att spara viktiga filer som exempelvis dokument i en extra kopia som senare kan återställas om originalet skadas eller försvinner
infSubstantiv
Gefälle n
Quotient von Höhenunterschied und horizontaler Länge
fall n
Fall är inom geometri och geodesi det samma som lutning, alltså kvoten mellan höjdskillnad och horisontell längd
Substantiv
Todeserklärung f
richterliche Erklärung mit dem Inhalt, dass ein Mensch vor der Rechtsordnung als verstorben anzusehen ist. In der Regel wird der Tod eines Menschen im Totenschein festgehalten.
dödförklaring u
juridisk term där en fysisk person ses som avliden (i samhällets ögon), även vid fall där dödsattest ej kunnat utfärdas
rechtSubstantiv
retten, was noch zu retten ist rädda det som räddas kan
In diesem Fall ist es absolut richtig, dass das Verb im Nebensatz am Ende steht!
Fahrwasser n
Als Fahrwasser werden (nach deutschem Recht) entsprechend der Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung und der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung die Teile der Wasserflächen bezeichnet, die durch Lateralzeichen begrenzt oder gekennzeichnet sind (SeeSchStrO § 2 Nr. 1) oder, soweit dies nicht der Fall ist, die (vor allem auf Binnenwasserstraßen) den örtlichen Umständen nach für die durchgehende Schifffahrt bestimmt sind (SeeSchStrO § 2 Nr. 1) bzw. vom durchgehenden Schiffsverkehr benutzt werden (BinnenSchStrO § 1.01 Nr. 32).
farvatten -et, farled en -er
Farled är en trafikled på sjön. Farleder anges i sjökort ofta med en svart heldragen linje. I vissa fall anges vilken riktning som är den nominella huvudriktningen i farleden. Farleder kan vara utmärkta med
navigSubstantiv
chronisch-entzündliche Darmerkrankungen pl
Unter chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED; engl.: inflammatory bowel disease, IBD) versteht man wiederkehrende (rezidivierende) oder kontinuierliche entzündliche Erkrankungen des Darms.
inflammatorisk tarmsjukdom u
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD, eng. inflammatory bowel disease) är en grupp inflammatoriska tillstånd i tjocktarmen och i vissa fall tunntarmen utan påvisbar infektion.
medizSubstantiv
Warmmiete f
entspricht dem gesamten Mietbetrag, den der Mieter an den Vermieter zahlen muss
varmhyra u
Varmhyra är hyra för lägenhet, fastighet eller lokal, där kostnaden för värme och vatten är inräknad. I vissa fall ingår även elen i varmhyran.
Substantiv
Puffer m
Ein Puffer ist ein Stoffgemisch, dessen pH-Wert (Konzentration der Oxoniumionen) sich bei Zugabe einer Säure oder einer Base wesentlich weniger stark ändert, als dies in einem ungepufferten System der Fall wäre.
buffertsystem et, buffertlösning en, buffert u
Ett buffertsystem, även kallat buffert eller buffertlösning om buffertsystemet är en kemikalie, består vanligtvis av en svag syra samt dess korresponderande bas i jämförbara koncentrationer, till exempel ättiksyra och något acetatsalt. Buffertsystemet gör att pH-värdet ändras mycket lite vid tillsats av måttliga mängder av en annan syra eller bas, genom att den tillsatta syran reagerar med buffertsystemets bas respektive att den tillsatta basen reagerar med buffertsystemets syra.
chemiSubstantiv
Schutzgelderpressung f
Bei der Schutzgelderpressung wird dem Opfer von einem organisierten Verbrechersyndikat "Schutz" im Gegenzug zur Zahlung einer bestimmten Geldsumme angeboten. Dies kann auch verdeckt über das Anbieten einer überteuerten "Dienstleistung" geschehen. In der größten Zahl der Fälle reduziert sich die Schutzgelderpressung auf die blanke Androhung von physischer Gewalt gegen Angestellte, Inhaber, Familienmitglieder oder das Betriebsvermögen.
beskyddarverksamhet u
Verksamhet där en kriminell organisation mot betalning skyddar en person eller en näringsverksamhet från hot. Hotet kan komma från konkurrerande kriminella, men ofta kommer det från beskyddaren själv. I så fall är beskydd en form av utpressning.
rechtSubstantiv
Kurzarbeit f
urzarbeit im Arbeitsverhältnis bedeutet die vorübergehende Verringerung der regelmäßigen Arbeitszeit in einem Betrieb aufgrund eines erheblichen Arbeitsausfalls. Von der Kurzarbeit können alle oder nur ein Teil der Arbeitnehmer des Betriebes betroffen sein. Die betroffenen Arbeitnehmer arbeiten bei Kurzarbeit weniger oder überhaupt nicht. Ob ein Arbeitgeber Kurzarbeit einführen darf und ob sich bei Kurzarbeit der Anspruch auf Arbeitsentgelt (Lohn, Gehalt) der Arbeitnehmer entsprechend verringert, richtet sich nach arbeitsrechtlichen Bestimmungen.
korttidsarbete n
Korttidsarbete är en reglering av arbetstid för att bemöta tillfällig arbetsbrist hos ett företag, som ett alternativ till uppsägning. Det finns olika system för korttidsarbete, där offentlig sektor i vissa fall betalar ut ersättning för löneminskningen.
wirtsSubstantiv
Helm m -
Der Custodian helmet (engl. etwa: „Aufseher-Helm“) ist die typische Kopfbedeckung der britischen Polizei. Der Custodian helmet ist der korrekte Name für die typischen Helme der britischen Polizisten. Er wird vor allem bei Fußstreifen und dann nur von Männern bis zum Rang des Sergeants getragen.
kask u
En kask är en hög hjälm som ofta bärs av poliser eller soldater på olika håll runt om i världen, till exempel av poliser i Storbritannien. I vissa fall pryds kasken av en så kallad panasch vilket är en upprättstående fjädervippa.
Substantiv
Verfahrensrecht n
Verfahrensrecht ist die Gesamtheit der Rechtsnormen, die staatliche Verfahren betreffen. Die Hauptgebiete sind a) das Prozessrecht, das gerichtliche Verfahren betrifft, mit der Hauptunterteilung in Zivilprozess-(oder Zivilverfahrens-)recht, Strafprozess-(oder Strafverfahrens-)recht, Verwaltungsprozessrecht (Achtung: in diesem Fall ist Verwaltungsverfahrensrecht kein Synonym!) und b) das Verwaltungsverfahrensrecht, das nichtgerichtliche staatliche Verfahren (Verwaltungsverfahren) betrifft.
processrätt u
Processrätt är det rättsområde som reglerar förfarandet vid domstolar och skiljedomsförfaranden. Den centrala lagstiftningen på området i Sverige utgörs av rättegångsbalken. Processrätten kan delas in i tre huvudgrupper, nämligen straffprocess, civilprocess och förvaltningsprocess.
Substantiv
Strukturwandel m
Die häufigste Ursache für Strukturwandel sind Schwächen einer Region im ökonomischen Wettbewerb mit anderen vergleichbaren Regionen. In diesem Fall ist häufig die Schließung eines Großunternehmens mit Auswirkungen auf Subunternehmer, Zulieferer und Arbeitsmarkt der Auslöser einer strukturellen Krise und Anlass eines Strukturwandels der Region.
strukturomvandling u
Strukturomvandling är förändring i samhällsekonomins sammansättning. Strukturomvandlingen beror oftast på ökad produktivitet vilket frigör arbetare som därför måste byta bransch. Industriländerna har under 1800- och 1900-talen upplevt omvälvande strukturomvandlingar i form av övergång från jordbruksekonomi till industriekonomi och därefter till tjänsteekonomi och datorisering. Strukturomvandling kan också ske genom utländsk konkurrens och globalisering.
wirtsSubstantiv
Leiterplatte f -n, Leiterkarte f -n, Platine f -n techn
Träger für elektronische Bauteile. Sie dient der mechanischen Befestigung und elektrischen Verbindung. Nahezu jedes elektronische Gerät enthält eine oder mehrere Leiterplatten.
kretskort, mönsterkort -et
En platta av ett isolerande material med ett tryckt mönster av elektriska ledare.[1] I facklitteraturen förekommer även den engelska förkortningen PCB (printed circuit board). Med kretskort menas ett mönsterkort med påmonterade elektroniska komponenter, men i många fall används benämningen mönsterkort synonymt med kretskort.
technSubstantiv
Reaktionszeit f
Die Reaktionszeit (auch Schaltzeit oder response time) bezeichnet die Zeit (in Millisekunden), die ein Bildpunkt eines LCD benötigt, um seinen Zustand zu wechseln.
responstid u
En datorskärms responstid är ett begrepp på tiden det tar för en pixel på en bildskärm att tända och släcka sig eller i vissa fall bara byta färg. Om en skärm har för hög responstid blir det eftersläpningar och bilden blir oskarp så fort den rör sig.
infSubstantiv
Großmast m
Der Großmast ist bei Segelbooten mit einem Mast ebendieser, bei einem Schoner (Zweimaster) der achtere (d. h. hintere) und bei Ketsch und Yawl der vordere Mast; in beiden Fällen ist dies der größere Mast. Bei Segelschiffstypen (Großsegler) mit drei und mehr Masten ist es immer der zweite Mast, der nicht in jedem Fall auch der höchste Mast ist.
stormast en -er
Stormast är den högsta masten på flermastade segelfartyg, den med störst segelyta eller då riggen är identisk på flera master (såsom ofta på flermastade skonare) masten som traditionellt är stormast i riggtypen.
navigSubstantiv
Stabilisator m -en
Stabilisatoren sind in der Lebensmittelchemie chemische Verbindungen, die als Lebensmittelzusatzstoff einem metastabilen System zugesetzt werden, um dessen Beschaffenheit, Aroma oder andere Parameter in definierter Weise zu erhalten. Ein solcher Stabilisator kann eine oder mehrere Stabilisationsfunktionen haben. Er ist in jedem Fall mit vorangestelltem Klassennamen kennzeichnungspflichtig.[
stabiliseringsmedel -et
Stabiliseringsmedel är ämnen som hjälper till att upprätthålla ett livsmedels fysikaliska och kemiska tillstånd. Dessa kan användas i flera olika syften, till exempel att undvika bottensatser i dressingar, eller att förhindra emulsioner som bearnaisesås från att skära sig. Ett annat mycket vanligt användningsområde för stabiliseringsmedel är att tillsätta det till, till exempel, skinka, kassler eller kyckling. Man tillsätter då detta för att binda vatten i livsmedlet, vatten som man i sin tur artificiellt har tillsatt.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.06.2018 5:36:47
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon