Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch (an)lade

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
ankommen hamnaVerb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anlegen (Schiff)
legte an
lägga till (fartyg)
lade till
navigVerb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
an i (vid)Präposition
an tillAdverb
anlegen
legte an

beim Kartenspiel
lägga till (kortspel)
lade till
Verb
die Ohren anlegen
legte an
lägga öronen bakåt
lade
Verb
Hand an etwas anlegen
legte an
lägga hand vid ngt
lade
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
anrichten (in Bezug auf Essen)
richtete an
lägga upp (om mat)
lade upp
Verb
lieber ... als hellre ... än
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
vorüberkommen an komma förbi
besser als bättre än
größer als större än
mehr als
zählbar
fler än
billiger als billigare än
noch nicht inte än
noch immer än ännu
lieber...als hellre...än
höher als högre än
weniger als mindre än
mehr als (Menge) mer än
noch nicht inte...än
(an) ekeln äckla
grenzen an gränsa till (gränsar)
(komm) heran! kom an!
(an)statt i.st.f. - i stället för
(An-)Sicht syn -en -er
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
an Land iland
an (räumlich) vid, (lodrätt)
bei,an vid
gebunden an fäst vid
nimmt an tar emot
bei, an vid
(an)heben lyfta -er
interessiert an intresserad av
(an)schauen titta -r-de-t (på)
Denk an Tänk
Kreuze an kryssa för
an Bord ombord
an sich i sig
an, am vid
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
Mangel an en avsaknad av
an, bei vid
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 06.10.2022 0:50:30
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken