Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch fuhr ... an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
ankommen hamnaVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
Konjugieren fahren
fuhrist gefahren
åka (åker)
åktehar åkt
Verb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
an i (vid)Adverb
an tillAdverb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
jamanden anschnauzen, anfahren
anschnauzenschnauzte...an / fuhr ... anangeschnauzt / angefahren
snäsa åt ngn
snäsasnästesnäst

snäser (Präs.)
Verb
jemanden zornig anfahren
fuhr anhat angefahren
brusa upp mot ngn
brusade upp

bildligt
Verb
anfahren, anrollen (Fahrzeuge)
fuhr an / rollte an
sätta sig i rörelse (om fordon)
satte sig
Verb
(an)probieren prova, -r, -de, -t
(an)haben ha har hade haft (på sig)
an, zu till
an sich i sig
an Bord ombord
(An-)Sicht syn -en -er
Kreuze an kryssa för
Denk an Tänk
(an)schauen titta -r-de-t (på)
interessiert an intresserad av
an, am vid
(an)heben lyfta -er
bei, an vid
an, bei vid
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
Mangel an en avsaknad av
mehr als
zählbar
fler än
noch nicht inte...än
billiger als billigare än
mehr als (Menge) mer än
(komm) heran! kom an!
weniger als mindre än
höher als högre än
lieber...als hellre...än
noch immer än ännu
noch nicht inte än
lieber ... als hellre ... än
größer als större än
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
besser als bättre än
vorüberkommen an komma förbi
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
grenzen an gränsa till (gränsar)
(an) ekeln äckla
(an)statt i.st.f. - i stället för
an (räumlich) vid, (lodrätt)
gebunden an fäst vid
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
nimmt an tar emot
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
an Land iland
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 24.10.2021 14:27:32
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken