Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch zündete dreimal an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen hamnaVerb
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
anzünden (zündet an, zündete an, hat angezündet) antända, tända (tänder, tände, tänt)Verb
an i (vid)Präposition
an tillAdverb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
anmachen (Licht), anzünden (Kerze, Feuer)
machte an / zündete an
tända, tänd/er -de -t
tände

~ elektriskt ljus, levande ljus, eld
Verb
anbrennen/anzünden: Holz im Kamin anbrennen/anzünden
brannte/zündete an
tända (eld på) t. ex. ved
tände
Verb
etwas anstecken, entzünden, anzünden
steckte an / entzündete/zündete an
antända ngt
antände
Verb
ein Auto in Brand setzen, ein Auto anzünden
setzte / zündete an
sticka en bil i brand, tända eld en bil, sätta fyr en bil
stack / tände / satte
Verb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
an (räumlich) vid, (lodrätt)
(an)statt i.st.f. - i stället för
mehr als
zählbar
fler än
(an) ekeln äckla
grenzen an gränsa till (gränsar)
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
vorüberkommen an komma förbi
besser als bättre än
mehr als (Menge) mer än
lieber ... als hellre ... än
noch nicht inte än
noch immer än ännu
lieber...als hellre...än
höher als högre än
weniger als mindre än
(komm) heran! kom an!
billiger als billigare än
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
noch nicht inte...än
größer als större än
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
Denk an Tänk
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
bei,an vid
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
an Land iland
gebunden an fäst vid
nimmt an tar emot
(an)heben lyfta -er
an Bord ombord
interessiert an intresserad av
(an)schauen titta -r-de-t (på)
bei, an vid
Kreuze an kryssa för
an, bei vid
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
(An-)Sicht syn -en -er
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
Mangel an en avsaknad av
an, am vid
(an)haben ha har hade haft (på sig)
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 27.01.2022 21:16:11
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken