Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch feuerte an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen hamnaVerb
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
an i (vid)Präposition
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
an tillAdverb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
jmdn anfeuern
anfeuernfeuerte anangefeuert

im Sport jmdn anfeuern
heja ngn (uppmuntra, t.ex. vid matcher)Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
lieber ... als hellre ... än
an (räumlich) vid, (lodrätt)
(an)statt i.st.f. - i stället för
(an) ekeln äckla
grenzen an gränsa till (gränsar)
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
vorüberkommen an komma förbi
besser als bättre än
mehr als
zählbar
fler än
größer als större än
noch nicht inte än
noch immer än ännu
lieber...als hellre...än
höher als högre än
weniger als mindre än
(komm) heran! kom an!
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
billiger als billigare än
noch nicht inte...än
mehr als (Menge) mer än
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
Kreuze an kryssa för
bei,an vid
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
an Land iland
gebunden an fäst vid
nimmt an tar emot
(an)heben lyfta -er
an Bord ombord
interessiert an intresserad av
(an)schauen titta -r-de-t (på)
Denk an Tänk
bei, an vid
(An-)Sicht syn -en -er
an, zu till
(an)probieren prova, -r, -de, -t
(an)haben ha har hade haft (på sig)
an, bei vid
an, am vid
Mangel an en avsaknad av
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
an sich i sig
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
jemanden anschnauzen
schnauzte an
huta åt ngn, snäsa åt ngn
hutade/snäste
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 17.01.2022 8:16:25
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken