Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch rechnete an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen hamnaVerb
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
an tillAdverb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
an i (vid)Präposition
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
grenzen an gränsa till (gränsar)
vorüberkommen an komma förbi
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
rechnen (Mathe)
rechnete
räkna -r -de -t (räkna matteuppgifter)mathVerb
(an) ekeln äckla
(an)statt i.st.f. - i stället för
an (räumlich) vid, (lodrätt)
mehr als
zählbar
fler än
größer als större än
mehr als (Menge) mer än
lieber ... als hellre ... än
noch nicht inte än
noch immer än ännu
lieber...als hellre...än
höher als högre än
weniger als mindre än
(komm) heran! kom an!
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
billiger als billigare än
noch nicht inte...än
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
besser als bättre än
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
(an)schauen titta -r-de-t (på)
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
ausrechnen
rechnete aus
räkna, -r ut
räknade ut
Verb
bei,an vid
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
an Land iland
gebunden an fäst vid
bei, an vid
(an)heben lyfta -er
an Bord ombord
interessiert an intresserad av
nimmt an tar emot
Denk an Tänk
(an)probieren prova, -r, -de, -t
Mangel an en avsaknad av
Kreuze an kryssa för
an, bei vid
(an)haben ha har hade haft (på sig)
an, am vid
an, zu till
an sich i sig
(An-)Sicht syn -en -er
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 26.11.2022 17:21:46
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken