Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch nahm vor

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
vornehmen
nahm vor
företa, verkställa
företog/verkställde
Verb
vor utanför (framför)Präposition
vor Christus före Kristus
vor, in i
vor (örtlich) framför
für, vor för
vor; fig angesichts införfig
vor einander framför varandra, mittemot varandra, för varandra
vor (zeitl.) för...sedan
vor allem framförallt
vor (präteritum) för...sedan
Abschied nehmen
nahm
ta avsked
tog
Verb
vor (zwölf) i (tolv)
vor Gericht n inför rättaSubstantiv
vor... Jahren för... år sedan
fahren vor köra före
Angst f vor ängslan f för
Viertel vor kvart iDA
(vor)bringen komma fram med
vor Augen för ögonen
vor allem främst
stehen vor stå framför
vor allem framför allt, först och främst, främstAdverb
vor, angesichts inför
wahrnehmen
nahm wahr
iaktta, förnimma
iakttog, förnimmade
Verb
wahrnehmen
nahm wahrwahrgenommen

Interessen wahrnehmen
förnimma
förnamförnummen

bevaka, tillvarata
Verb
wegnehmen
nahm weg
frånta, fråntaga
fråntog
Verb
festnehmen
nahm fest
arrestera
arresterade
rechtVerb
Elternzeit nehmen
nahm
ta föräldraledigt
tog
Verb
nehmen
nahmhat genommen
ta (tar)
toghar tagit
Verb
nehmen
nahmhat genommen
ta, tar, tog, tagitVerb
sich (Dativ) eine Aufgabe vornehmen
nahm vorhat vorgenommen
föresätta sig en uppgift
föresattehar föresatt
Verb
vor zehn Minuten för tio minuter sedan
vor Wut kochen
kochte
koka av ilska
kokade
Verb
systematisch vorgehen
ging vor
systematiskt till väga
gick
Verb
vor einer Woche för en veckan sedan
vor zwei Jahren för två år sedan
vor zwei Wochen för två veckor sedan
vor Angst zittern
zitterte
darra av rädsla
darrade
Verb
vor Anker liegen
lag
ligga för ankar
låg
navigVerb
Respekt m vor + Dativ respekt en för ngt/ngnSubstantiv
vor etwas schützen
schützte
skydda för/från ngt
skyddade
Verb
vor einigen Jahren härom året
jemanden vorlassen
ließ vor
släppa ngn före; Verkehr/trafik: ge ngn företräde
släppte/gav
Verb
vor Gebrauch m schütteln! omskakas väl!
vor höherer Instanz f inför högere rättSubstantiv
ungeschützt vor + Dativ oskyddad mot ngn/ngtAdjektiv
vor sich hinbrummen muttra för sig självVerb
beschützen vor + Dativ
beschützte
beskydda för
beskyddade
Verb
vorgehen
ging vorist vorgegangen

Uhr
före
gick

om klocka
Verb
vor Schreck erstarrt stel av skräckAdjektiv
vor einem Jahr för ett år sedan
Bezug nehmen auf
nahm
referera till
refererade
Verb
festnehmen
nahm festhat festgenommen
ta fast
tog fast
Verb
festnehmen (festgenommen)
nahm fest
gripa (gripit)
grep

~ en misstänkt
rechtVerb
Urlaub nehmen
nahmhat genommen
ta ut semester
tog uthar tagit ut
Verb
entgegennehmen
nahm entgegenhat entgegengenommen
ta emot, motta[ga]
tog emot / mottog
Verb
Blut abnehmen
nahm ab
ta blod
tog
medizVerb
einnehmen
nahm einhat eingenommen
inta[ga], -tog, -tagitmilitVerb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 24.07.2021 2:37:16
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken