Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch legte an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen hamnaVerb
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
Geld anlegen
legte an
placera pengar
placerade
finanVerb
anlegen (Schiff)
legte an
lägga till (fartyg)
lade till
navigVerb
an i (vid)Präposition
an tillAdverb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
anlegen
legte an

beim Kartenspiel
lägga till (kortspel)
lade till
Verb
Hand an etwas anlegen
legte an
lägga hand vid ngt
lade
Verb
jemandem Fesseln anlegen
legte an
slå ngn i bojor
slog
Verb
die Ohren anlegen
legte an
lägga öronen bakåt
lade
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
sich mit jemandem anlegen
legte an
råka i gräl med ngn, börja gräla med ngn
råkade/började
Verb
(an)probieren prova, -r, -de, -t
(an)haben ha har hade haft (på sig)
an, zu till
an sich i sig
Kreuze an kryssa för
Denk an Tänk
nimmt an tar emot
(an)schauen titta -r-de-t (på)
interessiert an intresserad av
an Bord ombord
(an)heben lyfta -er
bei, an vid
an, am vid
gebunden an fäst vid
an Land iland
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
bei,an vid
an, bei vid
Eier pl legen
legte
värpa ägg
värpade
zooloVerb
Mangel an en avsaknad av
mehr als
zählbar
fler än
noch nicht inte...än
billiger als billigare än
mehr als (Menge) mer än
(komm) heran! kom an!
weniger als mindre än
höher als högre än
lieber...als hellre...än
noch immer än ännu
noch nicht inte än
lieber ... als hellre ... än
größer als större än
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
besser als bättre än
vorüberkommen an komma förbi
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
grenzen an gränsa till (gränsar)
(an) ekeln äckla
(an)statt i.st.f. - i stället för
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 28.05.2022 22:27:24
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken