Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch hatte an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
ankommen hamnaVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
an i (vid)Präposition
an tillAdverb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
für gewöhnlich anhaben
hatte an
bruka ha sig
brukade
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
gebunden an fäst vid
(An-)Sicht syn -en -er
(an)haben ha har hade haft (på sig)
(an)probieren prova, -r, -de, -t
an, zu till
an sich i sig
Denk an Tänk
Kreuze an kryssa för
nimmt an tar emot
(an)schauen titta -r-de-t (på)
interessiert an intresserad av
an Bord ombord
(an)heben lyfta -er
an, am vid
bei, an vid
an, bei vid
Glück haben
hatte
ha tur
hade
Verb
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
mehr als
zählbar
fler än
noch nicht inte...än
billiger als billigare än
mehr als (Menge) mer än
(komm) heran! kom an!
weniger als mindre än
höher als högre än
lieber...als hellre...än
noch immer än ännu
noch nicht inte än
lieber ... als hellre ... än
größer als större än
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
besser als bättre än
vorüberkommen an komma förbi
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
grenzen an gränsa till (gränsar)
(an) ekeln äckla
(an)statt i.st.f. - i stället för
an (räumlich) vid, (lodrätt)
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
an Land iland
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
Mangel an en avsaknad av
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
bei,an vid
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 25.01.2022 8:37:02
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken