Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Irisch Deutsch Fluche]s

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschIrischKategorieTyp
Dekl. Kaffee -s m caife mSubstantiv
Dekl. Baby -s n Dekl. naí naíonna [Nom./Dat.], naíon [Gen.], a naíonna [Vok.] m
naí [ni:], naíonna [ni:nə], naíon [ni:n];
Substantiv
Dekl. Mango -s f mangóSubstantivDA EO FI HU NO SP
Dekl. Akkordion -s n bosca ceoilmusikSubstantiv
Dekl. Interview -s n agallamhSubstantiv
Dekl. Videokamera -s f físcheamaraSubstantiv
Dekl. Schachfigurenset -s n Dekl. foireann fichille foirne fichille [Nom./Dat.], foireann fichille [Gen.], a fhoirne fichille [Vok.] f
foireann fichille [firʹən_fʹihəli], foirne fichille [firʹinʹi_fʹihəl];
Substantiv
Dekl. Plumpudding -s m Putóg Nollag Putóga f
Putóg Nollag [pə'to:g_noligʹ], Sing. Gen.: Putóige Nollag, Sing. Dat.: Putóig Nollag; Plural: Putóga Nollag [pə'to:gə_noligʹ]
Substantiv
Dekl. Pavillon -s m Dekl. publa puible [Nom./Dat.], publa [Gen.] m
publa [pubəl], Gen.: puible; Plural: Nom./Dat.: puible [pibʹilʹi], Gen.: publa;
Substantiv
Dekl. Budget -s n buiséadSubstantiv
Dekl. Anwalt Anwälte m abhcóideSubstantiv
Dekl. Joch -- n ama
ama [ə'mɑ];
Substantiv
Dekl. Konzert -e n ceolchoirm fSubstantiv
Dekl. Segelboot -e n bád seoil [Sing. Nom.: an bád, Gen.: an bháid, Dat.: don bhád /leis an mbád; Pl. Nom.: na báid, Gen.: na mbád, Dat.: leis na báid] báid [Nom./Dat.], bád [Gen.] mSubstantiv
Dekl. Dolch -e m
engl.: {s} dagger; {alt} Irisch.: Pl.-an
Dekl. biodag biodagan f
biodad [bidag];
Substantiv
Dekl. Armband -bänder n braisléadSubstantiv
Dekl. Malzschrot -e n
engl.: {s} grist [dried in the kiln]
tíoradh [Sing. Nom.: an tíoradh, Gen.: an tíoraidh; Pl. Nom.: na tíoraí, Gen.: na dtíoraí] tíoraí mSubstantiv
Dekl. Zug Züge m traein [Sing. Nom. an traein, Gen. na traenach, Dat. traenigh; Pl. Nom. na traenacha, Gen. na dtraenacha] na traenacha fSubstantiv
Dekl. Traum Träume m
Kurdisch xewn URKELTISCH xewn
suan [Sing. Nom.: an suan, Gen.: an tsuan, Dat.: leis an suan /don suan] mSubstantiv
Dekl. Flugzeug -e n aerárthachSubstantiv
Dekl. Gleichgewicht -e n cothromaímSubstantiv
Dekl. Werkzeug -e n acraSubstantiv
Dekl. Unterleib -e m farrSubstantiv
Dekl. Untier -e n
engl. {s} beast [monster or reptile, otter]
Dekl. béist [Sing. Nom.: an bhéist, Gen.: na béiste; Pl. Nom.: na béistean, Gen.: na mbéistean] béistean f Substantiv
Dekl. Saft Säfte m
engl.: {s} juice
súgh [Sing. Nom.: súgh, Gen.: an tsúigh /an tsúgha; Pl. Nom.: na súghan] -súghan mSubstantiv
Dekl. Moment -e m nóiméad [Sing. Nom.: an nóiméad, Gen.: an nóiméid; Pl. Nom.: na nóiméid, Gen.: na nóiméad] mSubstantiv
Dekl. Bett -en n leaba f
leaba [lʹabə];
Substantiv
Dekl. Ozean -e m bóchnaSubstantiv
Dekl. Volk Völker n daoineSubstantiv
Dekl. Signal -e n comhartaSubstantiv
Dekl. Akzent -e m Dekl. aiceann [Sing. Nom.: an t-aiceann, Gen. an aiceanna; Pl. Nom.: na haiceannta, Gen.: na n-aiceannta] [h]aiceannta m Substantiv
Dekl. Elternteil -e m tuistí [Sing. Nom.: an tuistí, Gen.: an tuistí; Pl. Nom.: na tuistithe, Gen.: na dtuistithe] -itheSubstantiv
Dekl. Brennstoff m breosla mSubstantiv
Dekl. Weg -e m conair [Sing. Nom.: an conair, Gen. an coinre, Dat.: don coinair; Pl. Nom.: na coinra, Gen.: na gcoinar] coinra fSubstantiv
Dekl. Pflug Pflüge m céachta [kʹaxtə]
céachta [kʹaxtə];
Substantiv
Dekl. Tisch -e m bord [Sing. Nom.: an bord, Gen.: an bhoird; Pl. Nom.: na boird, Gen.: na mbord] -boird m
Deklination: Sing.: Nom.: an bord; Gen.: an bhoird; Pl.: Nom.: na boird; Gen.: na mbord;
Substantiv
Dekl. Meer -e n Alt muir muire [Dativ: muirib]
{alt Irisch}Singular: Nominativ: muir; Genitiv: moro; Dativ: muir; Akkusativ: muir; Vokativ: muir; Plural: Nominativ: muire; Genitiv: muire; Dativ: muirib; Akkusativ: muire; Vokativ: muire; Dual: Nominativ: dá muir; Genitiv: dá moro; Dativ: dib muirib; Akkusativ: dá muir; Vokativ: dá muir;
Substantiv
Dekl. Ozean -e m Alt muir muire [Dativ: muirib]
{alt Irisch}Singular: Nominativ: muir; Genitiv: moro; Dativ: muir; Akkusativ: muir; Vokativ: muir; {alt Irisch}Plural: Nominativ: muire; Genitiv: muire; Dativ: muirib; Akkusativ: muire; Vokativ: muire; {alt Irisch}Dual: Nominativ: dá muir; Genitiv: dá moro; Dativ: dib muirib; Akkusativ: dá muir; Vokativ: dá muir;
Substantiv
Dekl. Kiel -e m cíleSubstantiv
Dekl. Bad Bäder n folcadhSubstantiv
Dekl. Gedicht -e n Dekl. laoi laoithe m Substantiv
Dekl. Pferd -e n Dekl. each eacha [Nom./Dat.], each [Gen.], a eacha [Vok.] m
Sing. Nom.: each [ɑx], Sing. Gen.: eich; Plural: Nom./Dat.: eacha [ɑxə], Gen.: each
SubstantivGD
Dekl. Schlagabtausch -e m Dekl. frithghoin frithghonta f
frithghoin [frʹi-ɣinʹ], frithghona [frʹi-ɣunə], frithghonta [frʹi-ɣuntə];
Substantiv
Dekl. Schaf -e n Dekl. caora [Sing. Nom.: an chaora, Gen.: na caorach, Dat.: don caoraigh; Pl. Nom.: na caoracha, Gen.: na gcaorach] caoracha f
caora [kEːrə], caoraigh [köːri] ö= ʎ [kʎːri]; gcaorach [gEːrax];
Substantiv
Dekl. Arbeitsbereich -e m spás oibreSubstantiv
Dekl. Text -e m Dekl. téacs [tʹe:ks] (Sing. Gen.: téacs) téacsanna m
téacs [tʹe:ks] téacsanna [tʹe:ksənə];
Substantiv
Dekl. Geräusch -e n clisiamSubstantiv
Dekl. Fisch -e m Dekl. iasc [Sing. Nom.: an t-iasc, Gen.: an éisc, Dat.: don iasc / leis an iasc; Pl. Nom.: an hiasca / na éisc, Gen.: na n-iasc, Dat.: leis na hiasca / leis na héisc ] iasca / éisc [Nom./Dat.] m
iasc [iəsk], éisc [e:ʃk], iasca [iəskə];
Substantiv
Dekl. Dienstag -e m Dekl. Máirt [Sing. Nom.: an Mháirt, Gen.: na Máirte, Dat.: leis an Máirt / don Mháirt; Pl. Nom.: na Máirteanna, Gen.: na Máirteanna, Dat.: leis na Máirteanna] Máirteanna f
Máirt [mɑ:rtʹ], Máirteanna [mɑ:rtənə];
Substantiv
Dekl. Torf -e m Dekl. móin móinte f
móin [mo:nʹ], móinta [mo:ntʹi];
Substantiv
Dekl. Seminar -e n Dekl. cliarcholáiste [klʹe:rʹkla:ʃtʹI] f
cliarcholáiste [klʹe:rʹkla:ʃtʹI]
Substantiv
Dekl. Versuch -e m Dekl. triail [trʹialʹ] [Sing. Nom.: an triail, Gen.: na trialach; Pl. Nom.: na trialacha, Gen.: na dtrialacha] trialacha [Nom./Dat.], trialach [Gen.], a thrialacha [Vok.] f
triail [trʹialʹ], trialacha [trʹialəxə];
Substantiv
Dekl. Pfad -e m
rê Weg, Pfad, Richtung urkeltisch!
Dekl. conair [Sing. Nom.: an conair, Gen. an coinre, Dat.: don conair; Pl. Nom.: na coinra, Gen.: na gcoinar] coinra m
conair [konər]; coinre [konir'i]; coinra [konər'ə];
Substantiv
Dekl. Plan Pläne m Dekl. plean
plean [plən];
Substantiv
Dekl. Grab Gräber n Dekl. uaigh [h]uaghanna f
uaigh [uəgʹ], Sing. Gen.: uagha [uə], Plural: uaghanna [uənə];
SubstantivGD
Dekl. Horn -Hörner n
engl.: {horn} to blow a horn [engl.]; Horn blasen [deutsch]; adharc a shéideadh [gaeilge]
Dekl. adharc [Sing. Nom.: an adharc, Gen.: na hadhairce, Dat.: don adhairc; Pl. Nom.: na hadharca, Gen.: na n-adharca] adharca [Nom.-Dat.] f
adharc [eərk];
musikSubstantiv
Dekl. Kunststück -e n Dekl. cleas [Sing. Nom.: an cleas, Gen.: an chlis, Dat.: don chleas /leis an gcleas; Pl. Nom.: na cleasa, Gen.: na gcleas, Dat.: leis na cleasa] cleasa [Nom./Dat.], cleas [Gen.] m
cleas [klas]
Substantiv
Dekl. Gift -e n Dekl. nimh nimheanna m
nimh [nʹivʹ], Sing. Gen.: nimhe [nʹĩ:], Plur.: nimheanna
Substantiv
Dekl. Mühlstein -e m Dekl. bró muilin brónna [Nom./Dat.], brón [Gen.], a bhrónna [Vok.] f
bró muilin [bro:], Sing. Gen.: brón muilin [bro:n_milʹin], Sing. Dat.: bróin muilin [bro:in_milʹin]; Plural: Nom./Dat.: brónna muilin [bro:nə_milʹin], Gen.: brón muilin [bro:n_milʹin];
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 07.12.2021 13:05:23
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (GA) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken