Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch begreppet

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Dekl. Begriff Begriffe m Dekl. begrepp begrepp n Substantiv
Jugend f
det tyska begreppet omfattar både ungdomstiden och ungdomar som grupp
ungdom -en -ar uSubstantiv
variable Kosten pl
Die variablen Kosten, auch veränderliche, bewegliche, mengenabhängige Kosten,[1] sind in der betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung derjenige Teil der Gesamtkosten, welcher sich bei einer Änderung der betrachteten Bezugsgröße (meist Beschäftigungsgrad) ebenfalls ändert.
rörliga kostnader pl
Rörliga kostnader (RK) är kostnader som varierar med antalet producerade enheter. Begreppet är viktigt inom kalkylering.
Substantiv
Selbstvertrauen n självtillit u
Begreppet självtillit handlar om att förlita sig på sin egen förmåga att lösa de situationer som uppkommer i livet.
psychSubstantiv
Koog m, Pl. Köge polder (ett markområde som erhållits genom invallning och torrläggning. Begreppet används i första hand för områden vid Nordsjökusten i Nederländerna och Tyskland.Substantiv
Lebensversicherung -en f livförsäkring u
Begreppet livförsäkring är en typ av personförsäkring där själva risken för ett försäkringsfall är knutet till en (ibland flera) personers liv, hälsa eller arbetsförmåga.
Substantiv
Berufskrankheit f
Eine Berufskrankheit ist eine Krankheit, die durch die berufliche (versicherte) Tätigkeit verursacht worden ist und nach dem jeweils geltenden Recht auch formal als Berufskrankheit anerkannt ist. Typische Berufskrankheiten sind Lärmschwerhörigkeit, Hautkrankheiten, Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparats sowie Erkrankungen durch anorganische Stäube (Asbestose und Silikose). Psychische Erschöpfungszustände, wie das Burnout-Syndrom, psychische Störungen oder psychiatrische Erkrankungen zählen bislang nicht zu den Berufskrankheiten.
yrkessjukdom en -ar, arbetsskada en
Sjukdom orsakad av skadliga faktorer i arbetsmiljön. Sådan sjukdom täcks av begreppet arbetsskada, som enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring omfattar skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan.
Substantiv
Ausrüstung f
Der schwedische Begriff wird v.a. in militärischen Zusammenhängen verwendet (Kampfausrüstung)
Dekl. mundering u
Med mundering avses en fullständig uppsättning kläder och annan utrustning som bärs för ett specifikt syfte. Begreppet används särskilt i militära sammanhang. För att förtydliga innebörden talar man ofta om full mundering.
militSubstantiv
2 Morgen pl
ein Morgen entspricht einem Viertelhektar
tunnland n
Nordisk ytenhet som motsvarar den åkeryta som besåddes med en tunna utsäde. Numera används begreppet tunnland i Sverige kanske främst av äldre lantbrukare och uppfattas motsvara ungefär ett halvt hektar (ca 5 000 m².)
landwSubstantiv
Conversion-Rate f
Die Conversion-Rate (Synonyme: Konversionsrate, Konvertierungsrate, Abkürzung: CR) ist eine Kennzahl, die den Erfolg einer Website oder anderen digitalen Anwendung bei der Erreichung eines ausgewählten Ziels (Makro-Conversion) oder Teilziels (Micro-Conversion) misst. Die Messung erfolgt überwiegend mit Hilfe einer Web-Analyse-Lösung (z.B. etracker, Adobe SiteCatalyst, Google Analytics) oder während der Optimierung auch über ein Conversion-Testing-Tool (z.B. Visual Website Optimizer). Beispiel: Für E-Commerce-Auftritte (z.B. Online-Shop, Buchungs-Plattform etc.) gibt die Conversion-Rate prozentual an, wieviele ihrer Besucher in einem festgelegten Zeitraum (meist Monat) eine bestimmte Aktion durchführen. Dies kann der Kauf eines Produkts (Makro-Conversion) oder ein vorgelagerter Schritt (Micro-Conversion), wie z.B. Ansehen einer Produktseite, Hineinlegen in den Warenkorb sein.
Conversion Rate
Begreppet conversion rate (CR) används för att beräkna hur många av besökarna som slutfört en förbestämd handling. Du kan alltså tillämpa CR på egentligen vad som helst (hur många av besökarna som blev medlemmar, tackade ja till nyhetsbrev etc).
Substantiv
Flächenbombardement n, Bombenteppich m
Als Flächenbombardement bzw. Flächenbombardierung wird das Bombardement großer Flächen durch den strategischen Luftkrieg mit einer Vielzahl von Bomben bezeichnet, bei der keine einzelnen Ziele, sondern Zielzonen, gleich ob militärisch oder zivil, getroffen werden sollen. Angriffsmittel sind vorwiegend Bomber, insbesondere schwere strategische Bomber; Angriffsziele sind vorwiegend Städte und Großstädte.
bombmatta u
Begreppet bombmatta används om en flygbombningsmetod som går ut på att stora mängder ostyrda bomber släpps över ett målområde i syfte att förstöra allt inom detta område. En annan målsättning med bombmattorna var att demoralisera fienden.
militSubstantiv
Konstituente f -n
ein (sprachliches) Element als Teil einer größeren Einheit
konstituent en -er
Konstituent är inom syntaktisk analys ett ord eller en grupp ord som fungerar som en enhet inom en hierarkisk struktur. Begreppet är mycket nära släkt med satsdel i den traditionella satslösningen, och kan ses som en modernare och formellare synonym till detta.
linguSubstantiv
Begleitschaden, Kollateralschaden m
Als Randschaden, Begleitschaden oder Kollateralschaden (von englisch collateral damage; aus dem Lateinischen collateralis für seitlich oder benachbart) wird im Feuerwehr- und Rettungswesen jener Schaden bezeichnet, der durch die Rettungsmaßnahme erst verursacht wurde, aber zur Erreichung des Ziels unabdingbar war, beispielsweise ein Wasserschaden beim Löschen eines Brandes, ein Flurschaden bei der Zufahrt zu einem Einsatzort, ein durch eine den Umständen geschuldete, nicht schonende Rettungstechnik (z. B. Crashrettung) verursachtes Gebrechen oder eine Notamputation. Der militärische Fachbegriff Begleitschaden oder Kollateralschaden bezeichnet in der räumlichen Umgebung eines Ziels entstehende an sich unbeabsichtigte oder eventuell „in Kauf genommene“ Schäden aller Art. Meist wird der Begriff Kollateralschaden im militärischen Zusammenhang durch ungenauen oder überdimensionierten Waffeneinsatz bei nicht-zivilen Aktionen verwendet. Beabsichtigte Schädigungen werden im Gegensatz zu Begleitschäden der militärischen Zieldefinition zugeordnet.
sidoskada u
Sidoskador (engelska collateral damage) är i militär terminologi skadeverkningar som uppstår oavsiktligt eller genom misstag i samband med militär verksamhet. Begreppet används i första hand om skadeverkningar på civil egendom och civilpersoner; oavsiktlig bekämpning av egen trupp betecknas traditionellt vådabekämpning.
Substantiv
Lebensstil m -e, Lebensart f
bezeichnet umgangssprachlich die Art und Weise der Lebensführung. In der Soziologie sind verschiedene Lebensstilbegriffe entwickelt worden, in der Medizin geht es um die gesundheitlichen Aspekte des jeweiligen Lebensstils.
livsstil u
En livsstil är en människas sätt att leva. Begreppet skapades av psykologen Alfred Adler 1929, och termen har använts i dagligt tal från 1960-talet. Livsstilen omfattar sådant som yrke, familj, bostad, socialt liv och fritidssysselsättningar, och andra levnadsvanor (matvanor, droger, etc).
Substantiv
Mittelstand m
Die in Deutschland gebräuchliche Bezeichnung Mittelstand steht nach quantitativen Kriterien für die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU bzw. teilweise SME für engl. small and medium[-sized] enterprises) und nach qualitativen Kriterien für die Familienunternehmen. Der Begriff bedeutet auch die soziologische Mittelschicht, und der Duden hat bis vor kurzem sogar nur diese Bedeutung verzeichnet.Historisch siehe auch Kleinbürger beziehungsweise Bürgertum.
små och medelstora företag pl
Begrepp som ofta förekommer i Europeiska unionens näringslivspolitik. Det tyska begreppet "Mittelstand" har traditionellt definierats som alla företag med färre än 500 anställda, men i de flesta europeiska länder anses detta vara ett för stort mått. "Mittelstand" kan även betyda "medelklass"!
wirtsSubstantiv
Fortsetzung f (eines Films/Buches)
bezeichnet die Fortführung einer für sich abgeschlossenen Geschichte oder eines Handlungsstrangs in einem späteren Werk. Dabei muss diese Folge nicht unbedingt an die Handlung des Originals anschließen oder auf diese aufbauen. Die einzelnen Teile einer Fortsetzungsreihe sind in der Regel für sich abgeschlossen und verständlich. Fortsetzungen finden sich in verschiedenen Kunstformen – wie etwa der Literatur, in Film und Fernsehen, in der Oper und auch in PC- und Video-Spielen.
uppföljare u
En uppföljare är vanligtvis en bok, en skiva, ett TV-/datorspel eller en film som på något sätt berättar vidare på historien från det föregående verket. Begreppet används särskilt, om den första berättelsen har en avslutad handling men sedan följs upp av en inte från början planerad fortsättning på berättelsen.
Substantiv
Alleinstellungsmerkmal n
Als Alleinstellungsmerkmal (engl. unique selling proposition oder unique selling point, USP) wird im Marketing und in der Verkaufspsychologie das herausragende Leistungsmerkmal bezeichnet, mit dem sich ein Angebot deutlich vom Wettbewerb abhebt. Synonym ist veritabler Kundenvorteil. Das Alleinstellungsmerkmal sollte „verteidigungsfähig“, zielgruppenorientiert und wirtschaftlich sein sowie in Preis, Zeit und Qualität erreicht werden.
Unique selling proposition u
Unique selling proposition eller Unique Selling Point, USP är den unika egenskapen som utmärker ett erbjudande eller förslag från dess alternativ/konkurrenter. Ursprungligen togs begreppet fram för att ge stöd till analys av ett säljande företags marknadsföring av sina produkter/erbjudanden där det gäller att tydliggöra det unika i erbjudandet.
wirtsSubstantiv
Deckungsbeitrag m
Der Deckungsbeitrag ist in der Kosten- und Leistungsrechnung die Differenz zwischen den erzielten Erlösen (Umsatz) und den variablen Kosten. Es handelt sich also um den Betrag, der zur Deckung der Fixkosten zur Verfügung steht. Der Deckungsbeitrag kann sowohl auf die Gesamtmenge (DB) eines Produktes bezogen sein, als auch auf eine Mengeneinheit (db) (Stückgröße).
täckningsbidrag n
Täckningsbidrag är ett företagsekonomiskt begrepp som används vid produktkalkylering. Det är ett beräknat värde som visar hur mycket en viss produkt bidrar med till att betala kostnader som är gemensamma för alla produkter, samkostnader. Begreppet är centralt vid bidragskalkylering, men förekommer även i andra sammanhang, exempelvis vid nollpunktsanalys. Ofta används termen även för täckningsbidrag per producerad eller såld enhet.
finan, wirtsSubstantiv
Kvenen pl
Die Kvenen siedelten im Mittelalter in den nördlichen Küstenstrichen des Bottnischen Meerbusens und lebten von der Jagd und dem Nahrungserwerb in der Wildnis, trieben Handel mit den Samen und anderen umliegenden Völkern und betrieben auch Ackerbau und Viehzucht. Sie wanderten überwiegend im 18. und 19. Jahrhundert nach Nordnorwegen ein. Seit 1902 durften sie keinen Grund und Boden in Norwegen erwerben, da sie wegen ihrer kulturellen Nähe zum russischen Großfürstentum Finnland als Sicherheitsrisiko galten. Bis 1980 war ihre Sprache als Unterrichtssprache an Grundschulen nicht zugelassen. Die Volksgruppe hat heute den Status einer anerkannten Minderheit, und Kvenisch ist seit 2005 als eigenständige Sprache in Norwegen anerkannt.
kväner pl
Termen kvän är mycket gammal och omnämns i tidiga nordiska källor, där begreppet syftar på en befolkningsgrupp i norra Skandinavien. Den nordnorske resenären Ottar från Hålogaland från Tromsø beskriver på 890-talet e.kr. ett land benämnt Kvänland, norr ovan ödemarkerna, som sträckte sig åt söder på båda sidor av Bottenviken.
Substantiv
Selbstwert m
Unter Selbstwert (auch: Selbstwertgefühl, Selbstwertschätzung, Selbstachtung, Selbstvertrauen, oder unpräziser: Selbstbewusstsein, Eigenwert) versteht die Psychologie die Bewertung, die man von sich selbst hat. Das kann sich auf die Persönlichkeit und die Fähigkeiten des Individuums, die Erinnerungen an die Vergangenheit und das Ich-Empfinden oder auf das Selbstempfinden beziehen.
självkänsla -en
Självkänsla eller självuppfattning är den självkännedom som handlar om uppfattningen man har om sig själv och den man är. Dålig självkänsla kan både vara att under- och överskatta sin person eller kapacitet, och behöver hållas isär från begreppet självförtroende som har med prestationer att göra. God självkänsla är att veta vad man faktiskt går för. Det ska också hållas isär från självuppskattning (normal narcissism), som handlar om att acceptera och tycka om sig själv.
psychSubstantiv
Benutzerfreundlichkeit f
Benutzerfreundlichkeit (auch „Usability“) bezeichnet die vom Nutzer erlebte Nutzungsqualität bei der Interaktion mit einem System. Eine besonders einfache, zum Nutzer und seinen Aufgaben passende Bedienung wird dabei als benutzerfreundlich angesehen.
användbarhet u
Användbarhet definieras enligt ISO-normen 9241-11 som följande: Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt. Även om användbarhet i princip gäller vilken produkt som helst, har begreppet till stor del kommit att förknippas med digitala system och produkter, till exempel webbtjänster eller datorprogram.
infSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 16.06.2021 8:52:33
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken