Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch Begriff

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Dekl. Begriff Begriffe m Dekl. begrepp begrepp n Substantiv
Begriff m ett begreppSubstantiv
begreifen
begriffhat begriffen
begripa
begrepbegripit
Verb
dabei sein, im Begriff sein vara i färd med
Brennweite f
Begriff aus der Optik
brännvidd uSubstantiv
Dienstmädchenarbeit f
im Schwedischen abwertend benutzter Begriff
pigjobb n
(nedsättande:) hushållsnära arbete
Substantiv
Ortszulage -n f ortstillägg n
im Schwedischen ist dieser Begriff veraltet!
finanSubstantiv
(Bauern-)Hof m (Begriff aus altem schwedischen Recht) alt hemman, hammantal, mantal, äldre begrepp som i Sveriges landskapslagar och kronans jordeböcker avsåg gårdar och jordbruksfastigheter med visst mantalsvärde.
im Begriff sein / gerade dabei sein, etwas zu tun hålla att göra ngt
Ausrüstung f
Der schwedische Begriff wird v.a. in militärischen Zusammenhängen verwendet (Kampfausrüstung)
Dekl. mundering u
Med mundering avses en fullständig uppsättning kläder och annan utrustning som bärs för ett specifikt syfte. Begreppet används särskilt i militära sammanhang. För att förtydliga innebörden talar man ofta om full mundering.
militSubstantiv
Verbrauchsmaterial -ien n
Verbrauchsmaterial ist ein Begriff aus der Beschaffungslogistik im Handwerks- und Dienstleistungsbereich.
dagligvaror, förbrukningsvaror, konsumtionsvaror pl
typ av varor som till skillnad från kapitalvaror är avsedda att konsumeras eller användas under en begränsad tid
Substantiv
Wohnungsbaugenossenschaft f
Det tyska ordet motsvarar innehållsmässigt inte till 100% det svenska uttrycket!
bostadsrättsförening -en
Der schwedische Begriff entspricht inhaltlich nicht exakt dem deutschen Genossenschaftsbegriff!
Substantiv
Haftbefehl m -e arresteringsorder -en
Im schwedischen Strafrecht wird nicht dieser Begriff verwandt, sondern der juristische Begriff "häktningsorder"
rechtSubstantiv
Korngröße f
Der Begriff Korngröße beschreibt die Größe einzelner Partikel (auch Körner genannt) in einem Gemenge.
kornstorlek u
Kornstorlek är en viktig parameter inom bergarts- och jordartsklassificering för att karakterisera de mineralpartiklar som ingår i en bergart eller jordart. Kornstorleken är partiklarnas diameter, och såväl själva storleken som fördelningen mellan olika storlekar påverkar jordarters egenskaper.
Substantiv
Kurzzeitgedächtnis n
Kurzzeitgedächtnis ist ein Begriff der Psychologie zur Klassifizierung bestimmter Gedächtnis-Phänomene und dient insbesondere der Abgrenzung zum Langzeitgedächtnis.
korttidsminne -et
Människans korttidsminne har en begränsad kapacitet på ungefär 30 sekunder. Just korttidsminnet är till för att hålla informationen fräsch under pågående aktivitet.
psychSubstantiv
Reziprozität f
In der Soziologie bedeutet der Begriff Reziprozität Gegenseitigkeit (auch Prinzip der Gegenseitigkeit genannt) und stellt ein Grundprinzip menschlichen Handelns dar.
reciprocitetsprincipen
Reciprocitetsprincipen är ett sociologiskt begrepp som berör en norm och förväntan som för det mesta föreligger vid socialt handlande, och som andra normer ofta i sin tur bygger på.
Substantiv
eingezäunte Weide f -n, Koppel f -n (Landwirtschaft)
(Pferdekoppel ist ein spezifischer Begriff für eine Weide, auf der Pferde gehalten werden)
hage hagen hagar uSubstantiv
Duck Tape n, Universalklebeband, Panzerband, Industrieklebeband n
Duck Tape ist der historisch gewachsene amerikanisch-umgangssprachliche Begriff für silbergraues, selbstklebendes und wasserdichtes Gewebeband.
silvertejp u
Silvertejp är en vävtejp med häftämne av naturgummibas. Ytterst kraftig och vattenavvisande vilket gör den lämplig till allt från hopdragning av rör, tätning av ammunitionslådor till fastsättning av karossdetaljer. Kallas även duct-tejp efter engelskans duct tape.
Substantiv
Begleiter m
Der schwedische Begriff bezeichnet Personen, die im Auftrag der Kommune Personen mit anerkannten Behinderungen begleiten und sie unterstützen.
Dekl. ledsagare u
Ledsagare är benämningen på en person som fullgör en kommuns ledsagarservice enligt 9 § 3 st lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Substantiv
öffentlich-rechtlicher Rundfunk m (Mit dem Begriff öffentlich-rechtlicher Rundfunk werden sowohl die Hörfunk- und Fernsehprogramme als auch die Organisationsstruktur von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bezeichnet) public service (radio- eller TV-verksamhet som syftar till att ge allmänheten en särskild sorts berikande programutbud)
Überbevölkerung, Übervölkerung f
Unter dem Begriff der Überbevölkerung oder der Übervölkerung wird grundsätzlich der unerwünschte Zustand verstanden, bei dem die Anzahl der Lebewesen die Tragfähigkeit ihres Lebensraums überschreitet.
överbefolkning -enSubstantiv
Comicstrip m -s
Der Comicstrip (vom englischen comic strip, strip = Streifen) umfasst als Begriff sowohl die daily strips (Tagesstrips) als auch die Sunday pages (Sonntags-Strips).
seriestripp u
Seriestripp (eng.: strip, "remsa") är en – oftast horisontell – rad av serierutor i en tecknad serie, med eller utan rutramar. En serie som består av enbart en stripp kallas för strippserie. Publiceras den dagligen i en tidning kallas det för en dagsstrippserie.
Substantiv
Verpackungsgruppe f
Der Begriff Verpackungsgruppe (VG) bedeutet eine transportrechtliche Einteilung der Stoffe und Gegenstände als Gefahrgüter: Verpackungsgruppe I: Stoffe mit hoher Gefahr Verpackungsgruppe II: Stoffe mit mittlerer Gefahr Verpackungsgruppe III: Stoffe mit geringer Gefahr
förpackningsgrupp en -er
Gäller indelningen av farliga gods
Substantiv
Mortalität f, Sterblichkeit f, Sterberate f f
Begriff aus der Demografie, der die Anzahl der Todesfälle, bezogen auf die Gesamtanzahl der Individuen oder, bei der spezifischen Sterberate, bezogen auf die Anzahl der betreffenden Population, bezeichnet, meist in einem bestimmten Zeitraum.
mortalitet en, dödstal et, dödlighet en
demografiskt tal som beskriver antal dödsfall i en population dividerat med det totala befolkningstalet
Substantiv
Kraftfahrzeugsteuer f -n
Die deutsche Kraftfahrzeugsteuer (Abkürzung: KraftSt) ist seit dem 1. Juli 2009 eine Bundessteuer. Unter den Begriff Fahrzeug fallen alle nicht permanent schienengeführten Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger.
fordonsskatt -en
Fordonsskatt är en skatt för de flesta motordrivna fordon som personbilar, bussar, lastbilar, motorcyklar, traktorer för att fordonet skall få användas på allmän väg.
finanSubstantiv
Insiderhandel m
Insiderhandel bedeutet die Verwendung von Insiderinformationen für Börsengeschäfte und ist ein Begriff des Finanzmarkts, speziell des Aktienmarkts. Insiderhandel ist in Deutschland und den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Straftat.
insiderbrott n
Insiderbrott är en form av ekonomisk brottslighet. Förövaren (insidern) utnyttjar finansiell information som inte är officiell eller allmänt känd till att köpa eller sälja värdepapper. När informationen blir tillgänglig kan insidern dra nytta av att ha positionerat sig rätt i förhållande till den förväntade kursrörelsen.
finan, recht, wirtsSubstantiv
Echtzeit f
Der Begriff Echtzeit (englisch real-time) charakterisiert den Betrieb informationstechnischer Systeme, die bestimmte Ergebnisse zuverlässig innerhalb einer vorbestimmten Zeitspanne, zum Beispiel in einem festen Zeitraster, liefern können.
realtid u
Realtid är en term som används för att beskriva något som gör en arbetsuppgift i samma tempo (och vanligen med mycket måttlig totalfördröjning) som en inkommande råvara eller informationsflöde. Det vanligaste sammanhang i vilket realtidsbegreppet förekommer är digital signalbehandling och annan automatiserad informationshantering av mer eller mindre komplex karaktär.
infSubstantiv
Krankheitsprävention f
Krankheitsprävention bzw. kurz Prävention versucht, den Gesundheitszustand der Bevölkerung, einzelner Bevölkerungsgruppen oder einzelner Personen zu erhalten bzw. zu verbessern. Insbesondere in der Zahnmedizin und der Krebsmedizin wird synonym auch der Begriff Prophylaxe verwendet.
profylax u
Profylax betyder ungefär förebyggande åtgärd. Inom det medicinska området handlar det vanligtvis om förebyggande av sjukdom. Profylaktiska åtgärder mot sjukdom innefattar ett flertal åtgärder för att minska risk för smitta.
medizSubstantiv
Aufgebot n
Das Aufgebot bezeichnet im Eherecht die öffentliche Bekanntmachung einer beabsichtigten Eheschließung. Der Begriff stammt aus dem Kirchenrecht, seit Einführung der Zivilehe gibt es aber auch ein ziviles Aufgebot.
lysning u
Lysning (utlysning) innebär en kungörelse om att två personer avser att ingå äktenskap med varandra, i syfte att upptäcka eventuella skäl som skulle kunna förhindra äktenskapet.
rechtSubstantiv
Führerhaus n
Als Führerhaus bezeichnet man den Teil des Aufbaus eines Landfahrzeugs, zumeist von Lastkraftwagen und Lokomotiven, der den Raum für Fahrzeugführer und Begleitpersonen bildet. Beim LKW ist auch der Begriff Fahrerhaus gebräuchlich.
lastbilshytt uSubstantiv
Friedenspflicht f
Friedenspflicht ist ein Begriff aus dem Tarifvertragsrecht und aus dem Betriebsverfassungsrecht. Demnach sind die Tarifparteien (Gewerkschaften und Arbeitgeber[verband]) bzw. die Betriebsparteien (Betriebsrat, Arbeitgeber) zu bestimmten Zeiten oder stets verpflichtet, Kampfmaßnahmen (Streiks, Aussperrungen) zu unterlassen.
fredsplikt u
Fredsplikt är en avtalad, ensidig eller ömsesidig, plikt mellan arbetsgivare och arbetstagare, att inte inleda stridsåtgärder under tid ett avtal löper.
rechtSubstantiv
Neumond m
Der Begriff Neumond (lat. Interlunium) bezeichnet die mit bloßem Auge nicht erkennbare Lichtgestalt (Mondphase) des Mondes, wenn sich dieser zwischen Erde und Sonne, das heißt in Konjunktion mit der Sonne befindet.
Dekl. nymåne u
Nymåne är den fas där månen är helt mörk. En del använder detta ord även för den första tunna månskära man ser strax efter den har varit helt mörk.
astroSubstantiv
Schifffahrt f
Benutzung von Wasserfahrzeugen auf Binnengewässern und Meeren zu unterschiedlichen Zwecken, vor allem zur gewerbsmäßigen Beförderung von Personen und Gütern. Der Begriff „Schifffahrt“ ist nicht mit Schiffsfahrt, also einer Fahrt mit einem Schiff, zu verwechseln.
sjöfart u
framförandet av fartyg till sjöss. Oftast transporterar fartygen gods och passagerare men några andra syften med sjöfart är krigföring, forskning och fiske.
navigSubstantiv
Schmerztherapie f
Unter dem Begriff Schmerztherapie werden alle therapeutischen Maßnahmen zusammengefasst, die zu einer Reduktion von Schmerz führen. Da insbesondere die Behandlung chronischer Schmerzen einen interdisziplinären Ansatz erfordert, wird dazu auch häufig der Begriff Schmerzmanagement verwendet.
smärtbehandling, smärtlindring u
I Sverige är Smärtlindring en medicinsk tilläggsspecialitet och Sektionen för Smärtlindring är en sektion inom Svenska Läkaresällskapet.
medizSubstantiv
Ballungsgebiet n -e, Ballungsraum m -räume pl
ein (städtisches) Gebiet mit hoher Bevölkerungsdichte. In anderen Zusammenhängen und in Übereinstimmung mit anderen Sprachen (z.B. dem Englischen) wird auch der Begriff Agglomeration verwendet, der jedoch in Deutschland wenig verbreitet ist.
tättbefolkat område et -ngeogrSubstantiv
Wachstumsrücknahme f
Mit dem Begriff Wachstumsrücknahme (engl. Degrowth), Postwachstum, Wachstumswende oder Entwachstum wird die Reduktion eines Konsum- und Produktionswachstums verbunden. Damit soll einem Wirtschaftswachstum begegnet werden, wenn es sozial, ökologisch, ökonomisch oder politisch schädlich ist.
nerväxt u
Nerväxt (engelska: degrowth) är en politisk, ekonomisk och social rörelse och teori som baserar sig på ekologistiska, antikonsumtionistiska och antikapitalistiska idéer. Förespråkare för nerväxt argumenterar för behovet av att minska produktion och konsumtion, eftersom de menar att överkonsumtionen inte är hållbar, varken ekologiskt eller socialt.
wirtsSubstantiv
Koautor, Coautor, Mitautor m
Der Begriff des Koautors wird insbesondere in der Wissenschaft verwendet, da wissenschaftliche Veröffentlichungen häufig von mehreren Personen angefertigt werden. Formell und urheberrechtlich bezieht sich die Urheberschaft auf das Verfassen des Textes.
medförfattare uSubstantiv
Konsumismus m
Konsumismus, auch Konsumerismus oder Konsumentismus (von lat. consumere – verbrauchen), ist ein übersteigertes Konsumverhalten zum Zweck der gesellschaftlichen Distinktion oder des Strebens nach Identität, Lebenssinn und Glück. Der Begriff wird zumeist in kritischer Absicht verwendet.
konsumism
Konsumism är ett ord som myntades på 1970-talet för att beteckna västvärldens inställning till att konsumera, att konsumtionen menades göra människan lycklig.
Substantiv
Strukturformel f -n
Der Begriff Strukturformel stellt in der Chemie einen Sammelbegriff für chemische Darstellungsweisen dar, die Information darüber liefern, wie Atome in einem Molekül verbunden und im Raum angeordnet sind. Strukturformeln zeigen die Atombindungen und – teilweise – die chemische Struktur.
strukturformel en -formler
En strukturformel är en notation som kemister använder för att visa hur atomerna är bundna till varandra i en molekyl. Strukturformler ska inte förväxlas med den enklare typ av kemisk formel som kallas summaformel och bara redogör för antalet atomer av varje atomslag.
chemiSubstantiv
Boudoir n
Ein Boudoir bezeichnete ursprünglich einen kleinen, in der Regel elegant eingerichteten Raum, in den sich die Dame des Hauses zurückziehen konnte. Später wurde der Begriff eine allgemeine Bezeichnung für das Ankleidezimmer. Heute ist er noch immer gebräuchlich.
budoar u
En boudoir eller budoar (franska boudoir, litet damrum; av bouder, att vara sur, ”tjura”) är egentligen en vrå eller litet rum, dit en person drar sig tillbaka när han/hon är vid dåligt lynne, men används vanligen som beteckning för ett elegant rum, en enskild liten salong eller kabinett, där damer fullbordar sin klädsel eller tar emot sina närmare bekanta.
Substantiv
Fahrdynamikregelung f
Der Begriff Fahrdynamikregelung bzw. Electronic Stability Control (ESC), im deutschsprachigen Raum häufig auch mit „ESP“ für Elektronisches Stabilitätsprogramm abgekürzt, bezeichnet ein elektronisch gesteuertes Fahrassistenzsystem für Kraftfahrzeuge, das durch gezieltes Abbremsen einzelner Räder dem Ausbrechen des Wagens entgegenwirkt.
elektronisk stabilitetskontroll en, antispinnsystem, antisladdsystem n
Elektronisk stabilitetskontroll, oftast förkortat ESP (Electronic Stability Programme), är ett system i en bil eller annat fordon som bidrar till fordonets stabilitet, väghållning och säkerhet genom att bland annat hjälpa dess förare att undvika och ordna upp en sladd. Beteckningarna antisladdsystem och antispinnsystem förekommer också.
technSubstantiv
Ruder
Das Ruder ist die Einrichtung eines Schiffes oder Flugzeuges, die zur Richtungsänderung dient, indem es Drehmomente aus dem umströmenden Medium erzeugt. Dies gilt für Schiffe (bei diesen ist der Begriff Steuerruder ebenfalls üblich) mit dem umströmenden Medium Wasser und für Flugzeuge oder Luftschiffe mit dem Medium Luft.
Dekl. roder n
Roder är en vridbar fenformad anordning för att ändra en farkosts riktning när den gör fart genom vatten eller luft.
navigSubstantiv
Verwesung f
Unter dem Begriff Verwesung wird eine Vielzahl an Prozessen zusammengefasst, die nach dem Tod eines Organismus oder nach dem Absterben von Teilen eines Organismus ablaufen. Der Begriff Verwesung wird in der Regel im Zusammenhang mit tierischen und pflanzlichen Organismen gebraucht, bei Lebensmitteln spricht man von Verderben.
förruttnelse u
Förruttnelse, septik, är mikrobiologisk nedbrytning av kvävehaltiga ämnen, främst proteiner men även fetter. Förruttnelse är på så vis en del av kvävets och kolets kretslopp i naturen.
bioloSubstantiv
Reichsverweser m -
Ein Reichsverweser nimmt die Vertretung des Monarchen während einer Thronvakanz wahr, also bei längerer Abwesenheit des Königs oder in der Zeit zwischen dessen Tod und der Thronbesteigung seines Nachfolgers. Der Begriff Verweser kommt von althochdeutsch firwesan und bedeutet „jemandes Stelle vertreten“.
riksföreståndare u
Riksföreståndare är en temporär eller ställföreträdande statschef i en stat med monarkiskt statsskick. Titeln infördes i de skandinaviska länderna på 1400-talet som en översättning av den tyska titeln Reichsverweser.
geschSubstantiv
Baustoffklasse f
Baustoffklasse ist die bauaufsichtliche Bezeichnung der genormten Klassifizierung von Baustoffen gemäß ihrem Brandverhalten. Umgangssprachlich wird hierzu der Begriff "Brandklasse" häufig verwendet. Brandklassen (DIN EN 2) beschreiben jedoch die Klassifizierung von Bränden nach der Art des Brennstoffs und dienen zur Bestimmung der zur Brandbekämpfung geeigneten Löschmittel.
brandteknisk klass u
Det finns sju huvudklasser av ytskikt. De kallas A1, A2, B, C, D, E och F. Vid provning av en produkts eller en konstruktions brandmotstånd bestäms egenskaperna när den utsätts för en bestämd temperaturpåverkan, normalt motsvarande en brand i ett rum. Brandmotstånd är en eller flera egenskaper hos den sammansatta konstruktionen/produkten och därmed inte en egenskap hos de ingående materialen. -
Substantiv
Netiquette, Netikette f
Unter Netiquette oder Netikette (Kofferwort aus engl. net ,Netz‘ und etiquette ,Etikette‘) versteht man das gute Benehmen in der technischen (elektronischen) Kommunikation. Der Begriff beschrieb ursprünglich Verhaltensempfehlungen im Usenet, er wird aber mittlerweile für alle Bereiche in Datennetzen verwendet.
netikett
på svenska även nätvett eller nätiket; bildat i analogi med engelskans netiquette, är etikettregler för skriftlig kommunikation på Internet, i till exempel datorpost, diskussionsgrupper och chatta
Substantiv
Kanute m -n, Kanufahrer m, Paddler m
Benutzer eines Kanus. Der Begriff Kanute wird häufig für die Mitglieder des Deutschen Kanu-Verbandes oder für andere Sportler, die Kanusport betreiben, verwendet. Im Gegensatz zu anderen Sprachen wird im Deutschen nicht unterschieden zwischen den Benutzern eines Kajaks und eines Kanadiers.
kanotist en -erSubstantiv
Elfenbeinturm m
Der Begriff Elfenbeinturm bezeichnet einen geistigen Ort der Abgeschiedenheit und Unberührtheit von der Welt. Forschung und Produktion von Kunst im Elfenbeinturm bezeichnet einen Intellektuellen, der einzig für seine Aufgabe lebt und sich nicht um die gesellschaftlichen Folgen seiner Tätigkeit kümmert, sondern einzig nach wissenschaftlicher und künstlerischer Wahrheit sucht.
elfenbenstorn n
Elfenbenstorn är en symbol för intellektuell eller mental avskildhet dit den lärde eller diktaren kan fly (jfr eskapism) för att undkomma den olärda massans uppmärksamhet, eller den misantropiske romantikerns självvalda ensamhet.
figSubstantiv
Hauswurz f -en
Der botanische Name der Gattung leitet sich von den lateinischen Worten semper für ‚immer‘ und vivus für ‚lebend‘ ab und bedeutet soviel wie „Immerlebend“. Der deutsche Trivialname Hauswurz hat seinen Ursprung im althochdeutschen Begriff Wurz, der damals für ‚Wurzel‘ oder ‚Pflanze‘ verwendet wurde.
taklök ubotanSubstantiv
Wegwerfgesellschaft f
Wegwerfgesellschaft ist ein (meist abwertender) Begriff, der von Kritikern der Überfluss- bzw. Konsumgesellschaft geprägt wurde. Er bezeichnet eine Gesellschaft, die wesentlich durch eine sogenannte Wegwerfmentalität geprägt sei, das heißt eine Mentalität, die durch schnelles Konsumieren (Konsumismus), verschwenderischem Umgang mit natürlichen Ressourcen (Energie, Material) und Umweltverschmutzung geprägt ist.
slit-och-släng-samhälle nSubstantiv
Umrichter m
Ein Umrichter, auch als Wechselstrom-Umrichter und in Anlehnung an den englischen Begriff auch als AC/AC-Konverter bezeichnet, ist ein Stromrichter, der aus einer Wechselspannung eine in der Frequenz und Amplitude unterschiedliche Wechselspannung generiert. Nicht zu verwechseln sind Umrichter mit Transformatoren, die nur die Amplitude, aber nicht die Frequenz der Spannung verändern können.
omriktare, omformare u
Omformarnas funktion är att omvandla 3-fas 50 Hz växelström till 1-fas 16 2/3 Hz växelström. De behövs i länder med växelström och avvikande frekvens från nätspänningen. Det är Sverige, Tyskland, Österrike, Norge, Schweiz och USA.
technSubstantiv
Abwehrmechanismus m
Begriff aus der Psychoanalyse. Mit ihm werden psychische Vorgänge bezeichnet, die den Zweck haben, miteinander in Konflikt stehende psychische Tendenzen (Triebe, Wünsche, Motive, Werte) mental so zu bewältigen bzw. zu kompensieren, dass die resultierende seelische Verfassung konfliktfreier ist. Dies erfolgt meist unbewusst.
försvarsmekanism u
Försvarsmekanismer är enligt freudiansk psykoanalytisk teori en central jagfunktion av omedvetna psykologiska strategier som skapas för att klara av verkligheten och att upprätthålla en tillfredsställande självbild.
psychSubstantiv
Unterhaltungselektronik f
Sammelbegriff für Elektrogeräte, die der Unterhaltung des Benutzers dienen. Im Jargon des Fachhandels wird sie Braune Ware genannt, da Fernseh- und Rundfunkgeräte früher häufig furnierte Holzgehäuse hatten. Der Begriff unterscheidet sich von der Gebrauchselektronik (auch Weiße Ware), die dem Benutzer mühsame Tätigkeiten abnimmt.
hemelektronik u
Hemelektronik, även kallat Brunvaror samlande benämning från 1970-talet på elektroniska apparater i hemmet, traditionellt ljudanläggningar, TV-apparater och videobandspelare. I dagens läge får nog även datorutrustning räknas som hemelektronik. Hushållsapparater räknas inte som hemelektronik och mikrovågsugnar, ugnar och spisar räknas till vitvaror.
Substantiv
Bebauungsplan m -pläne
Ein Bebauungsplan regelt die Art und Weise der möglichen Bebauung von parzellierten Grundstücken und die Nutzung der in diesem Zusammenhang stehenden von einer Bebauung frei zu haltenden Flächen. Der Begriff Bebauungsplan (verkürzt als B-Plan bezeichnet) (verbindlicher Bauleitplan) hat in Deutschland und Österreich ähnliche, aber nicht deckungsgleiche Bedeutungen.
detaljplan -en -er
En detaljplan förkortad Dp (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument inom fysisk planering i Sverige och anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Äldre planer som stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner gäller idag som detaljplaner. Detaljplanen är juridiskt bindande vid prövning av bygglov.
Substantiv
Lochblech n, Lochplatte f
Der Begriff Lochplatte bezieht sich auf die DIN 4185-2 und DIN 24041, welche die Begriffe „Lochblech“ und „gelochtes Blech“ ablöste. Hersteller verwenden jedoch weiterhin vorrangig den Begriff „Lochblech“. Eine Lochplatte nach DIN bezeichnet eine Platte (Blech, Tafel, etc.), die durch Stanzen, Perforieren oder Bohren gleichartige Öffnungen (Löcher) in regelmäßiger Anordnung erhält.
hålplåt uSubstantiv
Geschäftsplan, Businessplan m
Der Begriff Geschäftsplan (engl. business plan) bezeichnet ein schriftliches Dokument von etwa 10 bis 50 Seiten, das eine Geschäftsmöglichkeit sowie Maßnahmen beschreibt, die zu ergreifen sind, um diese Chance zu nutzen. Ein Geschäftsplan ist sowohl zur Unternehmensgründung als auch zur Strategischen und Operativen Planung bestehender Unternehmen notwendig.
affärsplan u
En affärsplan är en beskrivning av hur en affärsidé kan översättas i ett antal affärsmål, en bedömning av genomförbarheten och en plan för att uppnå målen. Den kan också innehålla bakgrundsinformation om organisationen eller teamet. Vid etablering av ett nytt företag är affärsplanen ett centralt dokument för kunna få stöd av intressenter och finansiärer.
wirtsSubstantiv
Konvulsion f, Schüttelkrampf m
Konvulsionen (Konvulsion (Sg.) = med.-fachspr. für Schüttelkrampf; von Lat. convellere; ‚losreißen‘, ‚erschüttern‘) sind sich in Serie wiederholende tonisch-klonische Krämpfe der Körpermuskulatur, in aller Regel verbunden mit einem Bewusstseinsverlust. Auslöser sind synchrone Entladungen (Depolarisationen) von Nervenzellen des Gehirns. Der Begriff „Konvulsion“ ist veraltet. Der heute übliche Terminus ist „tonisch-klonischer Krampfanfall“.
Dekl. konvulsion u
Konvulsion eller anfall är ett allvarligt tillstånd av motoriska krampanfall samt abnorma psykiska och sensoriska upplevelser. Konvulsioner beror på störningar i hjärnbarken, och är, om de är återkommande och drabbar armar och ben, ett klassiskt tecken på epilepsi.
medizSubstantiv
Arbeitsunfähigkeit f
Arbeitsunfähigkeit (in Österreich Krankenstand[1]) ist ein arbeitsrechtlicher und ein sozialrechtlicher Begriff. Im Falle der Arbeitsunfähigkeit haben Arbeitnehmer in der Regel einen bis zu sechswöchigen Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber. Arbeitsunfähigkeit ist auch Voraussetzung für sozialrechtliche Ansprüche gegenüber der Krankenkasse, dem Unfallversicherungsträger oder der Arbeitsagentur. Der Begriff der Arbeitsunfähigkeit ist vom rentenrechtlichen Begriff der Erwerbsminderung (früher Erwerbsunfähigkeit) und dem beamtenrechtlichen Begriff der Dienstunfähigkeit zu unterscheiden.
arbetsoförmåga umediz, rechtSubstantiv
künstliche Intelligenz f
Künstliche Intelligenz (KI, auch artifizielle Intelligenz, AI, A. I., englisch artificial intelligence, AI) ist ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens befasst. Der Begriff ist insofern nicht eindeutig abgrenzbar, da es bereits an einer genauen Definition von Intelligenz mangelt. Dennoch findet er in Forschung und Entwicklung Anwendung.
artificiell intelligens en
Artificiell intelligens (AI) är intelligens hos maskiner eller programvara. Det är också namnet på det akademiska studieområde som studerar hur man skapar datorer och dataprogram med intelligent beteende.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 16.06.2021 10:18:43
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken