Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Slowakisch Deutsch *a - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSlowakischKategorieTyp
und aCS HR
sauer kyslý, á, é
schnell rýchly, a, eAdjektiv
verschieden rôzny, a, eAdjektiv
hungrig hladný, á, é
salzig slaný, á, é
Mädchen n dievčaSubstantiv
niedrig nízky, a, eAdjektiv
schmutzig ¹pinavý, á, é
hell svetlý, á, é
slowakisch slovenský, á, é
anderer, -e, -s iný, -á,
schwer, schwierig ťažký, á, é
gedünstet dusený, á, é
schlecht zlý, á, éAdjektiv
schön pekný, á, é
wie, was für ein/eine/ein aký, á, é
durstig smädný, á, é
streng prísny, a, eAdjektiv
teuer drahý, á, é
modern moderný, á, é
Ich und du ja a ty
er und sie on a ona
usw a tak d'alej
Das Badezimmer ist groß und hell. Kúpeľňa je veľká a svetlá.
Tschüß und grüß bitte zu Hause! Ahoj a pozdravuj prosím doma!
Und ihr? Woher kommt/seid ihr? A vy? Odkiaľ pochádzate? / Odkiaľ ste?
Und nachmittags hast du auch nich frei? A popoludní tiež nemáš voľno?
Ich brauche dich, weil ich dich liebe und ich liebe dich, weil ich dich brauche!!! Potrebujem ťa, lebo ťa ľúbim a ľúbim ťa, lebo ťa potrebujem!!!
Er bekommt plötzlich Hunger und Durst und sucht einen Imbißstand. Náhle dostane hlad a smäd a hľadá bufet.
Ja, sehr praktisch und das Möbel ist sehr schön. Áno, veľmi praktický a nábytok je veľmi pekný.
Das Wohnzimmer ist klein und dunkel. Obývacia izba (obývačka) je malá a tmavá.
Danke, gut und dir? Alles in Ordnung? Ďakujem, dobre a tebe? Všetko v poriadku?
Abendanzug und Abendkleid sind nich nötig. Večerný oblek a večerné šaty nie potrebné.
Milan kauft eine Bockwurst, zwei Brötchen und ein Bier. Milan si kupuje párok, dve žemľe a pivo.
Können dort auch Kinder baden und schwimmen? Môžu sa tam kúpať a plávať aj deti?
Die Bahnhofsuhr zeigt elf Uhr dreißig. Hodiny na stanici ukazujú jedenásť hodín a tridsať minút.
Wenn Sie langsam und deutlich sprechen, verstehe ich ziemlich viel. Keď hovoríte pomaly a zreteľne (zrozumiteľne), rozumiem pomerne veľa.
Die Reisenden kommen, das Gedränge ist groß, und da ist auch Michael. Cestujúci prichádzajú, tlačenica je veľká a je tu aj Michael.
Ich küsse Deine lieben Hände in heißer Innigkeit und Anbetung. Bozkávam Tvoje milé ruky vo vrúcnej vrelosti a oddanosti.
Die Wohnung liegt in Bratislava und hat 2 Zimmer. Byt je (sa nachádza) v Bratislave a dve izby.
Hier sind der Wartesaal, die Auskunft, ein Zeitungskiosk und dort eine Gaststätte. Je tu čakáreň, informačná kancelária, novinový stánok a tam je reštaurácia.
Prag hat viele Reichtümer, Kunstschätze, herrliche Baudenkmäler und eine ruhmreiche Vergangenheit. Praha veľa bohatstiev, umeleckých pokladov, nádherné stavebné pamiatky a slávnu minulosť.
Und jetzt schnell hinauf ins Zimmer. ,,Klein, aber mein", denkt Michael. A teraz rýchlo hore do izby. ,,Malá, ale moja," myslí si Michael.
geschieden rozvedený, áAdjektiv
hoch vysoký, á, éAdjektiv
alt starý, á, éAdjektiv
traurig smutný, á, éAdjektiv
kurz krátký, á, éAdjektiv
lang dlhý, á, éAdjektiv
fleißig usilovný, á, éAdjektiv
dunkel tmavý, á, éAdjektiv
geschickt ¹ikovný, á, éAdjektiv
faul lenivý, á, éAdjektiv
jung mladý, á, éAdjektiv
klein malý, á, éAdjektiv
intelligent intelligentný, á, éAdjektiv
hässlich ¹karedý, á, éAdjektiv
frei voľný, á, éAdjektiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.09.2019 21:10:50
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SK) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon