Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch talet - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Neunziger Jahre 90-talet
das 20. (zwanzigste) Jahrhundert 1900-talet
18. Jahrhundert 1700-talet
das 16. (sechzehnte) Jahrhundert 1500-talet
16. Jahrhundert 1500-talet
fünfziger Jahre 50-talet
Die Achtziger Jahre 80-talet
im 20. (zwanzigsten) Jahrhundert 1900-talet
der siebziger Jahre, die 70er Jahre sjuttiotalet, 70-talet
es ist die Rede von, es handelt sich um det är talet om
in den neunziger (90er) Jahren nittiotalet, 90-talet
Ansprache f tilltal -et, kort tal (talet), anförande -etSubstantiv
Denkmal, Mahnmal n Deklinieren äreminne alt n
Under 1600-talet kunde gravskrifter kallas äreminne.
Substantiv
abweisen, zurückweisen, verwerfen
wies ab/zurück, verwarfhat ab-/zurückgewiesen/verworfen

juristisch, z.B. die Klage wurde abgewiesen
ogilla
ogillade

juridiskt, t.ex. talet (å)ogillades
Verb
Matrosenanzug m
Kleidung für Jungen um 1900
sjömanskostym u
Klädesplagg för pojkar i början av 1900-talet
Substantiv
Computeranimation f
Computeranimation bezeichnet die computergestützte Erzeugung von Animationen. Sie verwendet die Mittel der Computergrafik und ergänzt sie um zusätzliche Techniken.
datoranimering u
Datoranimering är animering baserad på datorgrafik, som sedan slutet av 1900-talet blivit ett vanligt inslag i till exempel film.
Substantiv
Konsumismus m
Konsumismus, auch Konsumerismus oder Konsumentismus (von lat. consumere – verbrauchen), ist ein übersteigertes Konsumverhalten zum Zweck der gesellschaftlichen Distinktion oder des Strebens nach Identität, Lebenssinn und Glück. Der Begriff wird zumeist in kritischer Absicht verwendet.
konsumism
Konsumism är ett ord som myntades på 1970-talet för att beteckna västvärldens inställning till att konsumera, att konsumtionen menades göra människan lycklig.
Substantiv
Babyschwimmen n
Als Babyschwimmen bezeichnet man die Wassergymnastik mit Säuglingen und Kleinkindern zwischen dem vierten und dem achtzehnten Lebensmonat.
babysim
Babysim är simning med barn under 2 år och har funnits som modern företeelse i världen sedan början av 60-talet.
Substantiv
globale Erwärmung f, Klimaerwärmung f
Als globale Erwärmung bezeichnet man den in den vergangenen Jahrzehnten beobachteten Anstieg der Durchschnittstemperatur der erdnahen Atmosphäre und der Meere sowie deren künftig erwartete Erwärmung. Oft wird der damit einhergehende Klimawandel synonym verwendet.
global uppvärmning en
Global uppvärmning är beteckningen på den observerade uppvärmningen av jordens lägre atmosfär och hav sedan 1950-talet samt dess förutspådda fortsättning.
Substantiv
Döner Kebab m, kurz: Döner m kebab u
av turkiska kebap, "grillat kött". Kebaben introducerades i Kreuzberg i Berlin av turkiska invandrare i början av 1970-talet. I Sverige slog den igenom efter hand under 1980-talet.
culinSubstantiv
Täfelung f
Mit Täfelung (auch Tafelwerk, Täfelwerk, Vertäfelung, Getäfel, schweiz.: Täferung oder Täfer) wird die hölzerne Wand- oder Deckenverkleidung von Innenräumen bezeichnet, die sowohl als Raumschmuck als auch zur Wärmedämmung oder zum Schutz der darunter liegenden Schichten dienen kann. Bis in das 18. Jahrhundert waren solche Holzverkleidungen in der Innenarchitektur weit verbreitet und erlebten im Zuge des Historismus mit dem Stil der Neorenaissance noch einmal eine kurze Blüte.
boasering u
Boasering eller boiserie (av franska bois "trä") är en invändig panelering eller inklädning av väggar eller tak med trä, särskilt under 1700-talet konstfullt utformad som ett fast, profilerat ramverk.
archiSubstantiv
vertäfelt boaserad
Boasering eller boiserie (av franska bois "trä") är en invändig panelering eller inklädning av väggar eller tak med trä, särskilt under 1700-talet konstfullt utformad som ett fast, profilerat ramverk.
archiAdjektiv
Reichsverweser m -
Ein Reichsverweser nimmt die Vertretung des Monarchen während einer Thronvakanz wahr, also bei längerer Abwesenheit des Königs oder in der Zeit zwischen dessen Tod und der Thronbesteigung seines Nachfolgers. Der Begriff Verweser kommt von althochdeutsch firwesan und bedeutet „jemandes Stelle vertreten“.
riksföreståndare u
Riksföreståndare är en temporär eller ställföreträdande statschef i en stat med monarkiskt statsskick. Titeln infördes i de skandinaviska länderna på 1400-talet som en översättning av den tyska titeln Reichsverweser.
geschSubstantiv
Ständegesellschaft f
Unter Ständegesellschaft versteht man in den Humanwissenschaften einen hierarchisch geordneten Teil einer Gesellschaft aus abgeschlossenen sozialen Gruppierungen – den Ständen – mit eigenen rechtlichen, sozialen und kulturellen Normen, deren Zusammenhalt auf Gemeinsamkeit in Abstammung, Beruf, Besitz oder Bildung besteht.
ståndssamhälle n
Ståndssamhälle betecknar ett samhälle där olika sociala grupper skiljer sig från varandra genom juridiskt fastställda rättigheter och skyldigheter. Ståndssamhället har förändrats sedan medeltiden och försvann helt i Europa under 1700- och 1800-talet.
Substantiv
Unterhaltungselektronik f
Sammelbegriff für Elektrogeräte, die der Unterhaltung des Benutzers dienen. Im Jargon des Fachhandels wird sie Braune Ware genannt, da Fernseh- und Rundfunkgeräte früher häufig furnierte Holzgehäuse hatten. Der Begriff unterscheidet sich von der Gebrauchselektronik (auch Weiße Ware), die dem Benutzer mühsame Tätigkeiten abnimmt.
hemelektronik u
Hemelektronik, även kallat Brunvaror samlande benämning från 1970-talet på elektroniska apparater i hemmet, traditionellt ljudanläggningar, TV-apparater och videobandspelare. I dagens läge får nog även datorutrustning räknas som hemelektronik. Hushållsapparater räknas inte som hemelektronik och mikrovågsugnar, ugnar och spisar räknas till vitvaror.
Substantiv
Hackschnitzel m -s, Holzhackschnitzel m - (mit schneidenden Werkzeugen zerkleinertes Holz); Schredderholz n (durch Prallzerkleinerung erzeugt)
Hackschnitzel beziehungsweise Holzhackschnitzel (oder auch Hackgut) sind mit schneidenden Werkzeugen zerkleinertes Holz. Schredderholz dagegen wird durch Zerkleinerung von Holz mit stumpfen, zertrümmernden Werkzeugen erzeugt.[1] Hackschnitzel dienen vor allem als Rohstoff für die holzverarbeitende Industrie sowie als biogener und regenerativer Brennstoff. Je nach Herkunft wird auch die Bezeichnungen Rindenhackschnitzel oder Waldhackschnitzel (Waldhackgut) verwendet.
träflis, flis u
Flis är fint sönderdelat, flisat, virke. Som råvara används mindre värdefulla träddelar, virke och träddimensioner som inte duger till sågtimmer. Sedan 1990-talet har det blir vanligt att man tillvaratar grot som flis i samband med slutavverkning. Flis används som energiråvara och som pappersråvara.
Substantiv
Zeitgeschichte f
Im deutschen Sprachraum wurde als Zeitgeschichte zunächst die Epoche seit dem Ende des Ersten Weltkriegs bzw. seit der Oktoberrevolution in Russland ab 1917 verstanden, das Ende des langen 19. und der Beginn des „kurzen 20. Jahrhunderts“. Zunehmend aber wird mit Ausgang des 20. Jahrhunderts unter Zeitgeschichte die Epoche seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verstanden, da nur noch wenige Zeitzeugen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs leben. Dies gilt besonders für diejenigen, die damals bereits Erwachsene waren oder gar in verantwortlicher Stellung standen.
samtidshistoria u
En del av modern tid inom historievetenskapen, från och med andra världskrigets utbrott till nutiden. Termen "nutidshistoria" har varit i bruk åtminstone vid början av 1800-talet. Den bredaste betydelsen av samtidshistoria är den delen av historien som fortfarande finns i mannaminnet.
geschSubstantiv
Lebensstil m -e, Lebensart f
bezeichnet umgangssprachlich die Art und Weise der Lebensführung. In der Soziologie sind verschiedene Lebensstilbegriffe entwickelt worden, in der Medizin geht es um die gesundheitlichen Aspekte des jeweiligen Lebensstils.
livsstil u
En livsstil är en människas sätt att leva. Begreppet skapades av psykologen Alfred Adler 1929, och termen har använts i dagligt tal från 1960-talet. Livsstilen omfattar sådant som yrke, familj, bostad, socialt liv och fritidssysselsättningar, och andra levnadsvanor (matvanor, droger, etc).
Substantiv
Funktionalismus m
Bauhaus
funktionalism en, funkis ugs
Radikal stil inom arkitektur, stadsbyggnadskonst och formgivning som formades i Europa främst under 1920- och 30-talet. Benämningen används ibland för hela den moderna epoken fram till postmodernismens genombrott under 1970-talet. Stockholmsutställningen 1930 betraktas allmnänt för genombrottet av den funktionalistiska stilen i Sverige.
archiSubstantiv
Gamasche f
Als Gamasche (Kamaschen, Beinling, Stulpe) wird ein Kleidungsstück bezeichnet, das an das Schuhwerk anschließt und Teile des Fußes und des Beines - teilweise bis über das Knie - bedeckt.
damask en -er
Damasker är en sorts skotillbehör som i modedräkten användes främst i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, men som förekom redan under 1700-talet framför allt i militärt bruk. Deras ursprungliga syfte var att skydda skor och byxben/strumpor från stänk av gyttja och smuts.
Substantiv
Drost m -e
Der Begriff Drost(e) (von mittelniederdeutsch drossete), auch Drossart, bezeichnete seit dem späten Mittelalter vor allem in Nordwestdeutschland am Niederrhein und in Westfalen, in Ostfriesland, aber auch in Mecklenburg, Schleswig-Holstein und in den Niederlanden einen Beamten, der für einen definierten Verwaltungsbezirk in militärischer, jurisdiktioneller und polizeilicher Beziehung die Stelle des Landesherrn vertrat. Die Funktion ist in etwa mit dem Amtmann, Amtshauptmann, Regierungspräsidenten oder Landrat vergleichbar.
drots en -ar
Drots (från och med 1500-talet riksdrots) var ett medeltida nordiskt ämbete. Det var det högsta ämbetet näst efter kungen i de nordiska länderna. När kungen var omyndig fungerade drotsen som kungens ställföreträdare och utövade kungens dömande och verkställande befogenheter. Drotsen var även högste chef för rättsväsendet.
geschSubstantiv
ethnische Säuberung f --en
Ethnische Säuberung bezeichnet das Entfernen einer ethnischen oder religiösen Gruppe aus einem bestimmten Territorium. Dies erfolgt zumeist durch gewaltsame Vertreibung, Umsiedlung, Deportation oder Mord.
etnisk rensning -en -ar
Etnisk rensning är ett uttryck som uppstod under jugoslaviska krigen under första halvan av 1990-talet, och avser strategi eller politik med syfte stärka en folkgrupps ställning genom att tvångsvis (våld) förflytta eller likvidera människor på grund av annan etnisk tillhörighet. Etnisk rensning som begrepp befinner sig epistemologiskt mellan deportering och folkmord.
Beinwärmer m, Stulpe f
Moderne Beinwärmer werden, zusammen mit Pulswärmern, zuerst beim Aufwärmtraining im Ballett verwendet, um die Muskeln und Gelenke warm zu halten und Krämpfen und anderen Muskelzerrungen bei der darauf folgenden Dehngymnastik vorzubeugen. Meist reichen die lockeren Stulpen vom Fußgelenk bis kurz unter das Knie, zuweilen werden sie aber auch bis über das Knie hochgezogen.
benvärmare u
stickat, cylindriskt plagg, ungefär som en socka, fast utan fot. Det bärs vanligtvis lite bylsigt på benens nedre del. Dansare brukar ha benvärmare för att hålla sig varma och därigenom förhindra skador. Som modeplagg är benvärmare förknippade med 1980-talet, men har kommit tillbaka under de senaste åren.
Substantiv
Paletot m
Ein Paletot (französisch paletot, „Obergewand“) ist ein leicht taillierter, ein- oder zweireihiger Mantel mit anzugähnlichem Revers, der im 18. Jahrhundert dem Stil des darunter getragenen Anzuges entsprach. Er ist aus ungemusterten Wollstoffen gearbeitet; der Kragen, manchmal ein Samtkragen, kann schmaler als das Revers sein. Die Taschen sind entweder schräg oder waagerecht.[1] Die in der Pelzbranche übliche, allgemeine Bezeichnung Paletot für eine lange Pelzjacke wird seit etwa vor 2000 zunehmend durch den in der Textilbranche üblichen Begriff Kurzmantel abgelöst.
paletå u
Paletå är en äldre typ av överrock som används både till vardags och vid högtider. Den är rakt skuren eller svagt inskuren efter kroppsformen, saknar skärp och slejf i ryggen. Ärmen är rak och saknar slag, och rocken är vanligen enkelknäppt. Paletån började brukas på 1830-talet. Även damkappor har ibland skurits i paletåsnitt.
Substantiv
Mohr m
Der Begriff Mohr ist eine seit dem Mittelalter verwendete deutschsprachige Bezeichnung für Menschen mit dunkler Hautfarbe, zum Beispiel historisch in Bezug auf Kuschiter und Mauren oder später allgemeiner für Schwarzafrikaner. Er wird nur noch selten gebraucht und heute – wegen seiner kolonialen und teilweise rassistischen Verwendung – häufig als negativ empfunden.[
morian u
Morian (av latin maurus, afrikansk, morisk) är ett äldre ord för svarthyad afrikan eller neger, samt andra mörkhyade personer. Uttrycket är känt i svenskan sedan 1500-talet. På vikinga- och medeltiden användes uttrycket "blåman", morian eller mor. Ordet används idag bara i konst- eller kulturhistoriska sammanhang eftersom det kan uppfattas som stötande.
Substantiv
Kvenen pl
Die Kvenen siedelten im Mittelalter in den nördlichen Küstenstrichen des Bottnischen Meerbusens und lebten von der Jagd und dem Nahrungserwerb in der Wildnis, trieben Handel mit den Samen und anderen umliegenden Völkern und betrieben auch Ackerbau und Viehzucht. Sie wanderten überwiegend im 18. und 19. Jahrhundert nach Nordnorwegen ein. Seit 1902 durften sie keinen Grund und Boden in Norwegen erwerben, da sie wegen ihrer kulturellen Nähe zum russischen Großfürstentum Finnland als Sicherheitsrisiko galten. Bis 1980 war ihre Sprache als Unterrichtssprache an Grundschulen nicht zugelassen. Die Volksgruppe hat heute den Status einer anerkannten Minderheit, und Kvenisch ist seit 2005 als eigenständige Sprache in Norwegen anerkannt.
kväner pl
Termen kvän är mycket gammal och omnämns i tidiga nordiska källor, där begreppet syftar på en befolkningsgrupp i norra Skandinavien. Den nordnorske resenären Ottar från Hålogaland från Tromsø beskriver på 890-talet e.kr. ett land benämnt Kvänland, norr ovan ödemarkerna, som sträckte sig åt söder på båda sidor av Bottenviken.
Substantiv
Götterspeise f, ugs: Wackelpudding m
Götterspeise ist eine Süßspeise aus Gelatine oder anderen Geliermitteln, Zucker, Aroma- und Farbstoffen. Weitere Bezeichnungen sind unter anderem Wackelpudding oder Wackelpeter, bei grüner Götterspeise auch Froschsülze. Gegessen wird Götterspeise meist mit Schlagsahne oder Vanillesauce.
jello, Jello-O u
Jell-O är ett varumärke inom matvarukoncernen Kraft Foods för smaksatt gelatin i pulverform som säljs framförallt i USA. Jell-O bereds genom tillsättning av vatten och serveras huvudsakligen som dessert. Jell-O var tidigare populärt och vanligt som efterrätt i Sverige, men försvann i stort sett på 1970-talet. Emellertid finns det tillgängligt i begränsad omfattning, huvudsakligen i större städers specialbutiker.
culinSubstantiv
Kubb n
Kubb ist ein Geschicklichkeitsspiel mit strategischen Elementen. Es symbolisiert eine Schlacht, in der zwei verfeindete Gruppen für ihren König kämpfen. In der heutigen Form wird es seit circa 1990 gespielt und ist vor allem in Schweden und Norwegen beliebt, doch auch im deutschsprachigen Raum nicht mehr selten; teilweise wird es dort unter dem Titel „Hägars Wikingerschach“, „Wikingerspiel“, „Bauernkegeln“, „Stöckchenspiel“ oder „Wikingerkegeln“ vermarktet oder gespielt.
kubb
Kubb är ett sällskapsspel utomhus som under 1990-talet blev ett populärt tidsfördriv sommartid i Sverige. Spelet går till så att kubbar (spelpjäser) ställs på två rader på vardera kant på en rektangel, i mitten ställs en något större kubb som är kungen. Sedan gäller de för de två lagen att turas om att med pinnar kasta ner det andra lagets kubbar, för att till slut vinna genom att fälla kungen.
Substantiv
Wilder Westen
Wilder Westen ist eine – geographisch und historisch grob eingegrenzte – umgangssprachliche Bezeichnung für die ungefähr westlich des Mississippi gelegenen Gebiete der heutigen Vereinigten Staaten, die in der Pionierzeit des 19. Jahrhunderts (im engeren Sinn dessen zweiter Hälfte) noch nicht als Bundesstaaten in die Union der Vereinigten Staaten aufgenommen waren.
Vilda västern
Best. Form! Vilda västern (av engelskans Wild West, på engelska även kallad Old West eller American frontier) är en – geografiskt och historiskt grovt avgränsad – vardaglig benämning för de delar av nuvarande Förenta staterna belägna ungefär väster om Mississippifloden som under pionjärtiden på 1800-talet (snävare avgränsning: under 1800-talets senare hälft) ännu inte upptagits såsom delstater i federationen Förenta staterna.
geogr, gesch
Ladungsexperte, Stauberater m
Das Wort Supercargo kommt aus dem Englischen (supervision cargo) und ist am besten mit Ladungsexperte oder Stauberater zu übersetzen. Ein Supercargo berät den Kapitän und den Ladungsoffizier auf einem Frachtschiff bei der Beladung des Schiffes. Er gehört nicht zur Schiffsbesatzung, sondern wird meist vom Inhaber der Ladung, oder einem anderen Ladungsbeteiligten gestellt. Der Supercargo begleitet üblicherweise das Schiff in den verschiedenen Lade- und Löschhäfen. Währenddessen hat er, insbesondere bei besonders empfindlichen Ladungsarten wie beispielsweise Früchten, die Pflicht der externen Überwachung des Ladungszustands und erarbeitet bei kurzfristig auftretenden Problemen eine Lösung. Dabei koordiniert er auch den reibungslosen Ablauf des Ladungsumschlags.
superkargör, superkarg alt u
Titel på ett slags fraktuppsyningsman, som förr åtföljde fartyg för att försälja och köpa laster, uppgöra redovisningar med mera. I modernare tid har superkargörens arbetsuppgifter övertagits av mäklare och agenter, och redan under början av 1900-talet var det sällsynt att påträffa fartyg med en superkargör. På svenska fartyg torde superkargörer ej ha varit anställda annat än under det svenska Ostindiska kompaniets tid, där de hade ganska hög rang och saluterades med 8 skott.
Substantiv
Chinesische Wollhandkrabbe f
Die Chinesische Wollhandkrabbe (Eriocheir sinensis) ist eine ursprünglich in China beheimatete Krabben-Art. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde sie nach Europa eingeschleppt. In der einheimischen Fauna mancher Flüsse hat sich das Tier mittlerweile trotz Bekämpfung durch den Menschen als Neubürger (Neozoon) fest etabliert.
kinesisk ullhandskrabba u
Kinesisk ullhandskrabba (Eriocheir sinensis), även kallad bara ullhandskrabba, är en krabba som ursprungligen härstammar från Kina, men som med fartygens ballastvatten sedan början av 1900-talet spridits även till Europa och Nordamerika. Till Tyskland kom den 1912 och på 1930-talet hade den spridit sig till Sverige. Den är ansedd som en invasiv art, då krabborna underminerar fördämningar och strandbrinkar genom att gräva gångar i dem och förstör fiskeredskap som garn och ryssjor i sina försök att komma åt den fisk som fastnat i dem.
zooloSubstantiv
Kaperbrief m
Der Kaperbrief war ein Dokument, das eine Regierung einem Privatmann ausstellte, der dadurch zur Kaperfahrt berechtigt wurde. Dies bedeutet, dass der Kaperkapitän das Recht bzw. den Auftrag hatte, Schiffe einer anderen Nation auszurauben oder zu versenken. Der Kaperer handelte dabei offiziell im Auftrag des ausstellenden Staates. Zugleich wurde dem Kaperfahrer Schutz in den Häfen der ausstellenden Nation zugesagt. Im Gegenzug musste der Kaperkapitän einen Teil der Beute, der sogenannten Prise, an den ausstellenden Staat abführen. An Bord wurde der Beuteanteil oder der Erlös daraus, das Prisengeld, nach einem festgelegten Schlüssel verteilt.
kaparbrev n
Kaparbrev, benämning på en av en stat utfärdad fullmakt för en privatperson att plundra och kapa fiendestaters sjöfart. Framför allt utfärdades kaparbrev av England, Frankrike och Nederländerna under 1500-talet och 1600-talet, när dessa länders militära sjömakt var för svag för att kämpa mot Spanien som byggt upp ett kolonialvälde i Amerika. Även på andra håll har kaparbrev använts som ett medel att stärka enskilda staters sjömakt i kristider. Även Sverige gjorde bruk av kaparbrev under vissa perioder. De av kaparna erövrade fiendefartygen kallades för "priser", eftersom man för dem erhöll en penningsumma av den makt som utfärdat kaparbrevet.
geschSubstantiv
Silhouette f, Schattenriss m
Silhouette oder Schattenriss sind Begriffe aus der Malerei, Optik, Fotografie. Man bezeichnet damit den Umriss bzw. die Kontur einer Fläche oder die von dieser Kontur umschlossene Fläche, die sich dunkel von einem hellen Hintergrund (oder umgekehrt) abhebt. Das kann auch eine natürliche Kontur (zum Beispiel der Schatten eines Körpers oder die durch die Bebauung erzeugte Kontur einer Stadt (Skyline)) oder eine künstliche (zum Beispiel eine Schattenzeichnung oder ein Scherenschnitt) sein.
siluett, silhuett u
En silhuett eller siluett är bilden av en person, ett objekt eller landskap som enbart består av en kontur medan det övriga är formlöst och där det som är i silhuett ofta är svartfärgat. Termen, som har fått sitt namn efter fransmannen Étienne de Silhouette (1709-1767), användes initiallt under 1700-talet för att beskriva profilporträtt eller andra bilder utklippta i tunt svart papper.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.06.2018 3:55:14
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon