Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch slog an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
ankommen hamnaVerb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
an tillAdverb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
an i (vid)Präposition
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
bei jemandem Anklang finden, bei jemandem gut ankommen
fand / kam anhat gefunden / ist angekommen
slå an ngn
slog anhar slagit an
Verb
jemandem Fesseln anlegen
legte an
slå ngn i bojor
slog
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
den Computer anstellen / einschalten
stellte an / schaltete ein
sla datorn
slog på
Verb
an, am vid
(an)haben ha har hade haft (på sig)
(an)probieren prova, -r, -de, -t
an, zu till
an sich i sig
(An-)Sicht syn -en -er
Denk an Tänk
Kreuze an kryssa för
(an)schauen titta -r-de-t (på)
interessiert an intresserad av
an Bord ombord
(an)heben lyfta -er
Mangel an en avsaknad av
nimmt an tar emot
gebunden an fäst vid
an Land iland
bei, an vid
erschlagen, totschlagen
erschlug/schlug tothat erschlagen/totgeschlagen
slå ihjäl
slog ihjäl
Verb
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
mehr als
zählbar
fler än
noch nicht inte...än
billiger als billigare än
mehr als (Menge) mer än
(komm) heran! kom an!
weniger als mindre än
höher als högre än
lieber...als hellre...än
noch immer än ännu
noch nicht inte än
lieber ... als hellre ... än
größer als större än
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
besser als bättre än
vorüberkommen an komma förbi
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
grenzen an gränsa till (gränsar)
(an) ekeln äckla
(an)statt i.st.f. - i stället för
an (räumlich) vid, (lodrätt)
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 02.12.2022 16:17:47
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken