Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch skydd - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
UV-Schutz m UV-skydd nSubstantiv
Schutz suchen, sich unterstellen
suchte / stellte sich unterhat gesucht / sich untergestellt

Huvudbetoningen ligger på "un-"!
söka skydd
söktehar sökt
Verb
Gewässerschutz m skydd et av vattendragSubstantiv
Schutz m skydd -et - -enSubstantiv
Schutzlosigkeit f värnlöshet -en (utan skydd) uSubstantiv
Zufluchtsort m -e tillhåll -et (som ger skydd)
Palisade f -n palissad -en -er u
pålverk till försvar eller skydd
Substantiv
humanitäre Hilfe f humanitärt bistånd n
humanitär hjälp i flykting, krig eller naturkatastrof och har i grunden två former, materiellt bistånd och skydd
Substantiv
Umhang m
einfaches Kleidungsstück, das im Wesentlichen aus einem großen Stück Stoff, Fell oder Leder besteht, das über den Körper gelegt am Hals oder den Schultern befestigt wird
mantel u
enkelt, ärmlöst överplagg som i äldre tid bars till skydd mot väder och kyla i synnerhet på resor
Substantiv
Haustier n -e
Haustiere sind Tiere, die wegen ihres Nutzens oder des Vergnügens halber vom Menschen gezüchtet werden. In der Alltagssprache werden auch Heimtiere oft als Haustiere bezeichnet
husdjur -et, tamboskap et, tamdjur n
djurarter som människan tämjt och/eller domesticerat och främst använt för att få mat, kläder, skydd mot rovdjur och angripare, hjälp med tyngre arbeten, hjälp med att valla boskap, gödsel eller som sällskap
zooloSubstantiv
Carport m
Ein Carport ist ein Unterstand für PKW und dient zur Einfassung eines Stellplatzes als auch meist dem Schutz des Fahrzeuges vor Umwelteinflüssen wie zum Beispiel Regen, Schnee, Hagel, Laub oder auf den Scheiben gefrierender Luftfeuchtigkeit.
carport u
Carport är en täckt fordonsuppställningsplats. En carport är en anordning under vilket fordon, vanligen en personbil, kan parkeras. Den består av ett tak på stolpar, och kan ha högst två väggar. En carport skyddar mot snö, regn och solskador, men ger mindre skydd än ett garage mot vind och hindrar inte inbrott. En carport kan vara fristående eller sitta ihop med ett bostadshus alternativs monteras framför ett garage. I Sverige måste man ofta ha bygglov för att bygga en carport. På finlandssvenska används namnet biltak.
SubstantivDA ID
Kontaktverbot n -e
Ein Kontaktverbot im Privatrecht ist ein durch ein Amtsgericht über einen Beschluss oder ein Urteil ausgesprochenes Verbot (Schutzanordnung), das auf Antrag des Klägers ausgesprochen werden kann. Des Weiteren kann die Polizei im Rahmen der Gefahrenabwehr ein Kontaktverbot aussprechen. Es gilt nur im Verhältnis zwischen natürlichen Personen und ist in der Regel zeitlich befristet. Grund ist der Schutz des Opfers vor Beeinträchtigungen bzw. Schädigungen wie beispielsweise Belästigungen, Angriffen, Freiheitsberaubungen und Nachstellungen durch den Aggressor. Diese Maßnahmen dienen somit der Prävention hiervor.
kontaktförbud n
Kontaktförbud är beteckningen som 2011 ersatte besöksförbud. 9 september 2010 lade regeringen fram en remiss till lagrådet. I lagrådsremissen föreslogs ändringar i reglerna om besöksförbud. Förslagen var ett led i regeringens strävanden att förbättra situationen för de personer som på olika sätt riskerar att utsättas eller har utsatts för våld, hot eller trakasserier, ofta vid upprepade tillfällen, så kallad stalkning. Förslagen syftade till att stärka förbudets brottsförebyggande funktion och förbättra det skydd som förbudet avser att ge. Uttrycket besöksförbud ersätts i samband med detta med kontaktförbud.
rechtSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.06.2018 13:10:43
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon