Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch lade an - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen komma kommer kom kommit framVerb
ankommen hamnaVerb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anlegen (Schiff)
legte an
lägga till (fartyg)
lade till
navigVerb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
an i (vid)Adverb
an tillAdverb
die Ohren anlegen
legte an
lägga öronen bakåt
lade
Verb
anlegen
legte an

beim Kartenspiel
lägga till (kortspel)
lade till
Verb
Hand an etwas anlegen
legte an
lägga hand vid ngt
lade
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
anrichten (in Bezug auf Essen)
richtete an
lägga upp (om mat)
lade upp
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
bei, an vid
an, am vid
an, bei vid
(an)haben ha har hade haft (på sig)
(an)probieren prova, -r, -de, -t
an, zu till
an sich i sig
(an)heben lyfta -er
(An-)Sicht syn -en -er
Kreuze an kryssa för
Denk an Tänk
(an)schauen titta -r-de-t (på)
interessiert an intresserad av
an Bord ombord
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
(an)statt i.st.f. - i stället för
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
lieber ... als hellre ... än
noch nicht inte...än
billiger als billigare än
mehr als (Menge) mer än
(komm) heran! kom an!
weniger als mindre än
höher als högre än
lieber...als hellre...än
noch immer än ännu
noch nicht inte än
mehr als
zählbar
fler än
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
größer als större än
besser als bättre än
vorüberkommen an komma förbi
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
grenzen an gränsa till (gränsar)
(an) ekeln äckla
gebunden an fäst vid
an (räumlich) vid, (lodrätt)
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
nimmt an tar emot
Mangel an en avsaknad av
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 16.07.2019 12:10:44
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon