Pauker Logo

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
da där
dort därAdverbN0
dort, wo där
hier: wo där
dort därAdverbN0
da, dort där
wo; da, dort där
jene (r,s,n) [Neutra] det där
jene (Plural) de där
da oben där uppe
darunter (där)under
da vorn där framme
hier - dort här - där
na sieh mal an! se där!
jene(r,s) det där
das da det där
da vorne där framme
jene (r,s,n) [Utra] den där
da/dort hinten, da/dort drüben där borta
es geht där
da unten där nere
da drüben där borta
so ungefähr där
So la la. Es geht so. där.
Es geht. där
dort sein vara där
dieser/dieses/diese (dort) den/det där
wer kommt da? vem kommer där?
der/die/das dort den/det där
da gibt es där finns det
na also! so där ja!
So! Das hätten wir! där ja!
da sieht man! där ser man!
jenem den där, det där
Wer sind die dort? Vilka är det där?
einer von denen, die en sån där som
Was machst du da? Vad gör du där?
Was machst du denn da? Vad gör du där?
über Nacht da schlafen sova där över natten
keinen Wert darauf legen inte vara angelägen (där)om
Mautstation f Deklinieren station en där man betalar vägtull VerkSubstantiv
nun ist er schön dran! ugs nu står han där vackert!
Da wird es geben Där kommer det att vara
dieser diese dieses ... da den här/där, det här/där, de här/där
sie hat dort Hausverbot hon har där portförbud, -et
es ist dort Sitte, es ist dort Brauch man har där för sed
Wer sind die Mädchen n da? Vilka är de där flickorna?
er ist sicher nicht da han måtte inte vara där
Tage m dar (dagar)Substantiv
er hat gute Anlagen där är gott gry i honom
da irrst du wohl ein bisschen, da liegst du wohl ein bisschen falsch där har du nog lite felRedewendung
Kennst du den Mann, der dort sitzt? Känner du mannen som sitter där?
er ist dazu da det är det han är till (där) för
Dort drückt der Schuh fig Det är där skon klämmer (bildligt)fig
Einheimische/r ortsbo, person som är bosatt [här, där]
ich schreibe nicht, bevor/ehe ich dort bin jag skriver inte förrän/innan jag är där
stechen (sticht, stach, gestochen) intransitiv
intransitiv
stickas (sticks, stacks, stuckits)
"De där buskarna sticks"
Verb
Wohnort m -e bostad -en eller hemort -en (där man är mantalsskriven) uSubstantiv
Industriegesellschaft f
Die Industriegesellschaft ist gekennzeichnet durch einen hohen Grad der Industrialisierung und der damit verbundenen Produktionsweisen und sozialen Strukturen.
industrisamhälle n
samhälle där de flesta arbetar inom industrisektorn
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 19.04.2018 11:55:53
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon