Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch bor - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
leben/wohnen bor
sollen (should) bör
alleine leben bor ensam
Er wohnt Han bor
wohnen bo (bor)Verb
Sie wohnt hon bor
lebt lever, bor
wohnen bor, boVerb
wohnen bo, borVerb
Wie wohnst du? Hur bor du?
Wo lebst du? Var bor du?
Ich wohne in ... Jag bor i ...
wo wohnst du var bor du
Sie wohnt in Hon bor i
Wo wohnst du? Var bor du?
wohnen / leben bor inf boinf
Ich wohne in.. Jag bor i..
sollen böra bör borde bortVerb
Ich wohne in der Talstr. Jag bor Talstr.
sollen böra bör borde bortVerb
wohnen bo bor bodde bottVerb
ich wohne in der Heinrichstraße jag bor Heinrichgatan
Ich wohne in der Talstr. Jag bor Talstr.
Wohnst du in Köln? Bor du i Köln?
müssen, sollen böra, bör, borde, bort
Wo wohnst du in Norwegen? Var i Norge bor du?
Aber ich lebe in Schweden Men jag bor i Sverige
Ich wohne in Deutschland in Dortmund. Jag bor i Tyskland i Dortmund.
Wir wohnen im selben Haus Vi bor i samma hus
soll ska (någon annans vilja), bör
Ich wohne in einer Wohnung. Jag bor i en lägenhet.
Meine Verwandtschaft wohnt in Lysekil min släkt bor i Lysekil
Wohnst du in einem Studentenzimmer? Bor du i ett studentrum?
wohnst Du in Stockholm oder in Dalarna bor du i Stockholm eller i Dalarna
Wohnst Du in Stockholm oder in Dalarna? Bor du i Stockholm eller i Dalarna?
Wohnt er in einem Dorf auf dem Land? Bor han i en by landet?
vorrangig adj som bör prioriteras, förturs-, med högsta prioritet, huvudsakligen
sollen
sollte

Bsp.: Man soll vorsichtig fahren
böra, bör, borde, bort
Ex.: Man bör köra försiktigt
Verb
Wohnst du in einem Studentenzimmer oder in einer Wohnung? Bor du i ett studentrum eller i en lägenhet?
Bauerntrampel m
Prolet, Landei, Hinterwäldler
Deklinieren bondläpp, bonnläpp u
slang, nedsättande: person som bor på landsbygden
Substantiv
einbürgern naturalisera -r
ge en utrikesfödd person ett medborgarskap i det land där han bor
rechtVerb
Ernährungspyramide f
Eine Ernährungspyramide (teilweise auch Lebensmittelpyramide genannt) ist eine pyramidenförmige Ernährungsempfehlung, in der die relativen Mengenverhältnisse von Lebensmittelgruppen repräsentiert sind, die für eine gesunde Ernährung empfohlen werden. An der Basis der Pyramide sind die mengenmäßig zu bevorzugenden, an der Spitze die in geringerer Menge zu verzehrenden Nahrungsmittel eingetragen, so dass das ungefähre Verhältnis augenfällig dargestellt wird.
matpyramid -en -er u
Matpyramiden illustrerar proportioner av livsmedel som bör intas för ett hälsosammare liv.
Substantiv
eheähnliche Gemeinschaft f
verrechtlichte Form des Begriffs Wilde Ehe oder
samboförhållande n
en form av samlevnad där ett ogift par "stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll"
rechtSubstantiv
Wohnhaus n (auf einem Hof)
Wohnhaus, das abgetrennt von den Wirtschaftsgebäuden ist
mangårdsbyggnad u
Mangårdsbyggnad kallas ofta ett lantbruks bostadshus, dvs det hus som människorna bor i, till skillnad från djurens ladugårdar och stall, samt ekonomibyggnader, vagnslider och andra lantbruksbyggnader.
archi, landwSubstantiv
Verstädterung f, Urbanisierung f
Unter Urbanisierung (lat. urbs: Stadt) versteht man die Ausbreitung städtischer Lebensformen. Diese kann sich einerseits im Wachstum von Städten ausdrücken (physische Urbanisierung), andererseits durch verändertes Verhalten der Bewohner von ländlichen Gebieten (funktionale Urbanisierung).
urbanisering u
Urbanisering, av latinets urbs, "stad", är en folkförflyttning från landsbygd till stadsområden. I statistiken är urbanisering ett procenttal på hur stor andel av ett områdes befolkning som bor i städer.
geogrSubstantiv
Fahrdienstleiter m
Der Fahrdienstleiter ist für den Fahrdienst, die sichere, pünktliche und wirtschaftliche Durchführung von Zugfahrten auf der vorhandenen Infrastruktur, deren Sicherung und aller damit zusammenhängenden Aufgaben verantwortlich.
tågklarerare u
En tågklarerare ansvarar för att tidtabellen och tågordningen hålls och är den som bedömer vilka åtgärder som bör göras vid avvikelser i tågtrafiken. Via ställverk övervakar och styr tågklareraren spårväxlar och ljussignaler för att leda tågtrafiken.
VerkSubstantiv
Volk n Pl. Völker
Seit Beginn der Neuzeit wird generell auch eine Gemeinschaft oder Großgruppe von Menschen derselben Ethnie mit gleicher Sprache, Kultur ein Volk genannt. Bei dieser Verwendung des Begriffs wird zwischen verschiedenen Völkern unterschieden, die Benutzung des bestimmten Artikels ist dann üblich, wenn von einem bestimmten Volk die Rede ist (z. B. von dem deutschen Volk(e)).
folk n
Den vanligaste betydelsen av folkbegreppet är enligt Svenska akademiens ordbok som sammanfattande benämning på de människor som bor i eller härstammar från samma land eller stat. Ibland men inte alltid är folk synonymt med nation eller folkgrupp.
Substantiv
gefährliche Abfälle pl, ugs: Sondermüll m, Giftmüll m, Sonderabfall m
Gefährliche Abfälle (englisch hazardous wastes) ist innerhalb der Europäischen Union der heute gebrauchte juristische Fachterminus für Abfallstoffe, die Gefährlichkeitsmerkmale aufweisen und somit eine potentielle Gefahr für die Gesundheit und/oder der Umwelt darstellen.
farligt avfall et
sådant avfall som potentiellt utgör en risk för liv och hälsa genom att, i sig självt eller i kontakt med luft eller vatten, bära egenskaper såsom att vara frätande, toxiskt, radioaktivt, brandfarligt eller liknande. Detta avfall bör därför separeras från det övriga avfallsflödet och omhändertas separat.
Substantiv
Ob das eine Nebenwirkung ist? Ist das vielleicht eine Nebenwirkung? Kan det vara en biverkan månne?
"Månne" är ett uttryck for en önskan att veta, om en viss angiven tankemöjlighet motsvaras av verkligheten; ofta mer eller mindre retoriskt, i satser utan negation med särskild tanke på att den framställda frågan bör besvaras nekande o. i negerade satser med tanke på att den bör besvaras jakande.
Adverb
Losanleihe, Prämienanleihe f
Die Losanleihe (auch Lotterieanleihe oder Prämienanleihe) ist eine meist niedriger als marktüblich verzinste Anleihe, die erst bei Auslosung fällig wird und bei der zum Ausgleich für die zuvor entgangenen Zinsen außerdem eine einmalige Prämie gezahlt wird.
premieobligation u
Premieobligation är en typ av statsobligation där räntan samlas i en pott och lottas ut bland innehavarna. Före 1990 års skattereform var premieobligationer ett fördelaktigt sparsätt för privatpersoner eftersom beskattningen på utdelade vinster var låg. Vinster från utlottningen är idag skattefria men eftersom beskattningen av andra kapitalvinster numera är lägre än före skattereformen, samtidigt som den ränta som lottas är lägre än på andra sparformer (till exempel 2 % för 2006) är premieobligationer idag mindre attraktiva. De bör ses som lottsedlar där man är garanterad att få insatsen tillbaka och kostnaden för lotten blir därmed inflationens urholkning av insatsen under löptiden.
finanSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 23.06.2018 12:08:14
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon