Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch schaute an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen komma kommer kom kommit framVerb
ankommen hamnaVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
an tillAdverb
an i (vid)Adverb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
betrachten, anschauen
betrachtete / schaute an
betrakta, beskåda
betraktade/beskådade
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
besser als bättre än
(an) ekeln äckla
vorüberkommen an komma förbi
grenzen an gränsa till (gränsar)
schaute, guckte tittade
(an)statt i.st.f. - i stället för
an (räumlich) vid, (lodrätt)
mehr als
zählbar
fler än
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
größer als större än
(komm) heran! kom an!
lieber ... als hellre ... än
noch nicht inte än
noch immer än ännu
lieber...als hellre...än
höher als högre än
weniger als mindre än
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
mehr als (Menge) mer än
billiger als billigare än
noch nicht inte...än
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
(an)schauen titta -r-de-t (på)
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
zuschauen
schaute zu
titta -r
tittade på
Verb
bei,an vid
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
an Land iland
nimmt an tar emot
bei, an vid
(an)heben lyfta -er
an Bord ombord
interessiert an intresserad av
gebunden an fäst vid
Denk an Tänk
(An-)Sicht syn -en -er
an sich i sig
an, zu till
(an)probieren prova, -r, -de, -t
(an)haben ha har hade haft (på sig)
an, bei vid
Kreuze an kryssa för
an, am vid
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 25.06.2021 0:23:16
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken