Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch schaffte an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
ankommen hamnaVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
schaffen, rechtzeitig
schaffenschafftegeschaft
hinna
hannhunnit
Verb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
an i (vid)Adverb
an tillAdverb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
(komm) heran! kom an!
vorüberkommen an komma förbi
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
an (räumlich) vid, (lodrätt)
(an)statt i.st.f. - i stället för
(an) ekeln äckla
grenzen an gränsa till (gränsar)
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
mehr als
zählbar
fler än
besser als bättre än
größer als större än
weniger als mindre än
lieber ... als hellre ... än
noch nicht inte än
Mangel an en avsaknad av
billiger als billigare än
mehr als (Menge) mer än
noch immer än ännu
lieber...als hellre...än
höher als högre än
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
noch nicht inte...än
an, am vid
an Bord ombord
an, bei vid
fortschaffen
schaffte fort
forsla bort
forslade bort
Verb
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
an Land iland
gebunden an fäst vid
nimmt an tar emot
bei, an vid
(an)heben lyfta -er
bei,an vid
interessiert an intresserad av
(an)haben ha har hade haft (på sig)
Denk an Tänk
Kreuze an kryssa för
(An-)Sicht syn -en -er
an sich i sig
an, zu till
(an)schauen titta -r-de-t (på)
(an)probieren prova, -r, -de, -t
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 20.06.2021 9:04:22
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken