Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch nóta / leis an nóta

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen hamnaVerb
ankommen komma kommer kom kommit framVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
Rechnung im Restaurant nota -n -or
eine gesalzene Rechnung en saltad notaRedewendung
sich etwas einschärfen nöta in någotVerb
an tillAdverb
an i (vid)Adverb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
sich die Hosen durchscheuern
scheuerte durch
nöta hål byxorna
nötte
Verb
(Kleider) abtragen, abnutzen
trug ab / nutzte ab
nöta (på), nötte, nött verbVerb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
(völlig) abnutzen, (völlig) abtragen
nutzte ab / trug ab

Kleidung
slita ut, nöta ut
slet ut / nötade ut

Kläder
Verb
lieber ... als hellre ... än
(an)statt i.st.f. - i stället för
(an) ekeln äckla
grenzen an gränsa till (gränsar)
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
vorüberkommen an komma förbi
besser als bättre än
mehr als
zählbar
fler än
noch immer än ännu
noch nicht inte än
lieber...als hellre...än
höher als högre än
weniger als mindre än
(komm) heran! kom an!
mehr als (Menge) mer än
billiger als billigare än
noch nicht inte...än
an (räumlich) vid, (lodrätt)
größer als större än
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
Kreuze an kryssa för
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
bei,an vid
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
an Land iland
gebunden an fäst vid
nimmt an tar emot
(an)heben lyfta -er
an Bord ombord
interessiert an intresserad av
(an)schauen titta -r-de-t (på)
Denk an Tänk
bei, an vid
(An-)Sicht syn -en -er
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
an, zu till
(an)probieren prova, -r, -de, -t
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
(an)haben ha har hade haft (på sig)
an sich i sig
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.06.2021 21:43:04
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken