Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch kam hin, kam an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen hamnaVerb
ankommen komma kommer kom kommit framVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
ankommen
kam anist angekommen
ankomma
ankomhar ankommit
Verb
hingehören
gehörte hin
höra hemma
hörde hemma
Verb
an tillAdverb
an i (vid)Adverb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
hin ned
kam kom
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
hin und her, auf und ab av och an
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
bei jemandem Anklang finden, bei jemandem gut ankommen
fand / kam anhat gefunden / ist angekommen
slå an ngn
slog anhar slagit an
Verb
(nicht) gegen jemanden ankommen
kam an
(inte) kunna göra sig gällande mot ngn, (inte) ngnVerb
anlangen, ankommen intransitiv
langte an, kam an(ist) angelangt, (ist) angekommen
anlända
anlände
Verb
ankommen; das Ziel erreichen
kam an
komma fram (nå målet)
kom fram
Verb
überall hin åt alla håll
bei, an vid
dort hin dit
(an)schauen titta -r-de-t (på)
interessiert an intresserad av
an Bord ombord
(an)heben lyfta -er
nimmt an tar emot
irgendwo(hin) nånstans
gebunden an fäst vid
an Land iland
Denk an Tänk
bei,an vid
höher als högre än
weniger als mindre än
(hin)ausgehen ut
(komm) heran! kom an!
mehr als (Menge) mer än
billiger als billigare än
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
an sich i sig
Kreuze an kryssa för
an (räumlich) vid, (lodrätt)
noch nicht inte än
lieber ... als hellre ... än
mehr als
zählbar
fler än
größer als större än
besser als bättre än
vorüberkommen an komma förbi
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
grenzen an gränsa till (gränsar)
(an) ekeln äckla
(an)statt i.st.f. - i stället för
noch immer än ännu
(An-)Sicht syn -en -er
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 27.10.2021 22:34:32
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken