Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch Europa - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Europa n EuropageogrSubstantivDA HR IE LT N0 NL PT SP
Aus kleinen Anfängen schuf der im April 2013 verstorbene Firmengründer eine Unternehmensgruppe, die heute zu den führenden Herstellern von Reisemobilen und Caravans in Europa gehört und weltweit agiert.www.hymer.com Från en start i liten omfattning skapade företagsgrundaren, som avled i april 2013, en företagsgrupp som idag hör till de ledande tillverkarna av husbilar och husvagnar i Europa och som agerar globalt.www.hymer.com
Blausterne pl (Scilla)
Pflanzengattung in der Unterfamilie Scilloideae innerhalb der Familie der Spargelgewächse (Asparagaceae). Sie kommen in ganz Europa, Teilen Asiens und an wenigen Stellen in Afrika vor. Unter den Vertretern finden sich auch einige Zierpflanzen. Am bekanntesten dürfte der einheimische Zweiblättrige Blaustern sein, der auch in vielen Parks und Gärten angepflanzt wird.
blåstjärnesläktet (Scilla)
Ett släkte i familjen hyacintväxter med cirka 60 arter från Eurasien och södra Europa. Ett flertal odlas som trädgårdsväxter i Sverige.
botanSubstantiv
Mittelmeer n Medelhavet
best. Form! Medelhavet är ett hav som ligger mellan de tre kontinenterna Europa, Afrika och Asien
geoloSubstantiv
Fahrbahnmarkierung, auch Straßenmarkierung, Bodenmarkierung f
farbliche Kennzeichnung auf der Oberfläche von Verkehrsflächen des Straßenverkehrs
vägmarkering u
Vägmarkeringar i Europa följer en viss enhetlig europeisk standard, nämligen FNs Konvention om vägmärken och signaler.
VerkSubstantiv
Wachtelweizen-Scheckenfalter m
Der Wachtelweizen-Scheckenfalter (Melitaea athalia), auch Gemeiner Scheckenfalter genannt ist ein Schmetterling (Tagfalter) aus der Familie der Edelfalter (Nymphalidae).
skogsnätfjäril u
Skogsnätfjäril, Melitaea athalia, är en orange fjäril med ett brunsvart nätliknande mönster som förekommer i stora delar av Europa och Asien.
zooloSubstantiv
Stadtrecht n
Stadtrecht ist ursprünglich das kaiserliche oder landesherrliche Vorrecht (Stadtregal), wodurch ein Dorf oder eine vorstädtische Siedlung zur Stadt erhoben wurde. Das im mitteleuropäischen Raum übliche Stadtrecht geht vermutlich ursprünglich auf italienische Vorbilder zurück, die ihrerseits an den Traditionen der Selbstverwaltung der römischen Städte ausgerichtet waren.
stadsprivilegium et, stadsrättigheter pl
Stadsprivilegium var från medeltiden i Europa särskilda privilegier som utfärdades av kronan för en stads borgare att bedriva vissa näringar. tadsprivilegium var från medeltiden i Europa särskilda privilegier som utfärdades av kronan för en stads borgare att bedriva vissa näringar.
gesch, rechtSubstantiv
Chinesische Wollhandkrabbe f
Die Chinesische Wollhandkrabbe (Eriocheir sinensis) ist eine ursprünglich in China beheimatete Krabben-Art. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde sie nach Europa eingeschleppt. In der einheimischen Fauna mancher Flüsse hat sich das Tier mittlerweile trotz Bekämpfung durch den Menschen als Neubürger (Neozoon) fest etabliert.
kinesisk ullhandskrabba u
Kinesisk ullhandskrabba (Eriocheir sinensis), även kallad bara ullhandskrabba, är en krabba som ursprungligen härstammar från Kina, men som med fartygens ballastvatten sedan början av 1900-talet spridits även till Europa och Nordamerika. Till Tyskland kom den 1912 och på 1930-talet hade den spridit sig till Sverige. Den är ansedd som en invasiv art, då krabborna underminerar fördämningar och strandbrinkar genom att gräva gångar i dem och förstör fiskeredskap som garn och ryssjor i sina försök att komma åt den fisk som fastnat i dem.
zooloSubstantiv
Berg-Ahorn m
Der Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) ist ein sommergrüner Laubbaum aus der Gattung der Ahorne (Acer).
tysklönn -en
Tysklönn eller sykomorlönn (Acer pseudoplatanus) är en art i familjen kinesträdsväxter och förekommer naturligt i Europa, Turkiet och Kaukasus. Tysklönn är inte ursprunglig i Sveriges flora, infördes cirka 1770 och är naturaliserad i södra Sverige.
botanSubstantiv
Echte Bärentraube f
Die Echte oder Immergrüne Bärentraube (Arctostaphylos uva-ursi) ist eine Pflanzenart innerhalb der Familie der Heidekrautgewächse (Ericaceae). Sie ist auf der Nordhalbkugel in Nordamerika und Eurasien weit verbreitet und wird beispielsweise als Heilpflanze genutzt.
mjölon n
Mjölon (Arctostaphylos uva-ursi) är en art i familjen ljungväxter och har cirkumpolär utbredning samt förekommer söderut till södra Europa och Kalifornien. Äldre svenska alternativa namnformer är mjölonris, mjölbär och linbär.
botanSubstantiv
Marschall m marskalk u
Termen uppkom under tidig medeltid i Europa och syftade då på en person med ansvar för ett antal hästar. Senare blev det en officersgrad och därefter även en beteckning för olika ceremoniella ämbeten.
militSubstantiv
Ständegesellschaft f
Unter Ständegesellschaft versteht man in den Humanwissenschaften einen hierarchisch geordneten Teil einer Gesellschaft aus abgeschlossenen sozialen Gruppierungen – den Ständen – mit eigenen rechtlichen, sozialen und kulturellen Normen, deren Zusammenhalt auf Gemeinsamkeit in Abstammung, Beruf, Besitz oder Bildung besteht.
ståndssamhälle n
Ståndssamhälle betecknar ett samhälle där olika sociala grupper skiljer sig från varandra genom juridiskt fastställda rättigheter och skyldigheter. Ståndssamhället har förändrats sedan medeltiden och försvann helt i Europa under 1700- och 1800-talet.
Substantiv
Stele f
Als Stele wird seit der griechischen Antike primär ein hoher, freistehender Pfeiler bezeichnet. Sie diente oft als Grabmal oder auch als Inschriften- oder Grenzstein. Auch in der zeitgenössischen Kunst werden Stelen als ästhetisches Ausdrucksmittel häufig verwandt. Das prominenteste Beispiel für die Verwendung der Stele in Deutschland dürfte das von Peter Eisenman entworfene Denkmal für die ermordeten Juden Europas sein, ein Feld aus 2711 Stelen aus Beton.
stele en, stelar pl
en rest sten, ofta dekorerad med bilder, reliefer eller ornamentik. Stelar är vanliga i stora delar av Europa och övriga världen men ganska sällsynta i Norden, där man i stället finner bildstenar och runstenar.
archiSubstantiv
Spitzahorn m
Der Spitzahorn (Acer platanoides), auch Spitzblättriger Ahorn genannt, ist eine Laubbaumart aus der Gattung der Ahorne (Acer).
lönn, skögslönn u
Lönn, även skogslönn, (Acer platanoides) är ett träd i familjen kinesträdsväxter. Dess vetenskapliga namn platanoides syftar på att dess handflikiga blad liknar platanernas blad, ett trädsläkte som ofta planteras som prydnadsträd i mellersta och södra Europa.
botanSubstantiv
Muräne f
eine Familie aalartiger Knochenfische, die mit etwa 200 bisher bekannten Arten in flachen tropischen und subtropischen Meeren verbreitet sind. An den Küsten des südlichen Europa leben zwei Arten, die Mittelmeer-Muräne (Muraena helena) und die Braune Muräne (Gymnothorax unicolor).
muräna u
en familj i ordningen ålartade fiskar. Det finns ungefär 200 arter och den längsta muränan är Strophidon sathete som kan bli upptill 4 meter lång.
zooloSubstantiv
Vorsorgeprinzip n
Das Vorsorgeprinzip ist ein wesentlicher Bestandteil der aktuellen Umweltpolitik und Gesundheitspolitik in Europa, nach dem Belastungen bzw. Schäden für die Umwelt bzw. die menschliche Gesundheit im Voraus (trotz unvollständiger Wissensbasis) vermieden oder weitestgehend verringert werden sollen. Es dient damit einer Risiko- bzw. Gefahrenvorsorge.
försiktighetsprincipen
Best. Form! Försiktighetsprincipen innebär i tekniska sammanhang att när osäkerhet föreligger om ett ämnes farlighet skall det betraktas som farligt. Den innebär även att en verksamhetsutövare ska välja det säkra alternativet före det osäkra vid en åtgärd, om åtgärden kan innebära skada för människors hälsa eller miljö. Kunskapsbrist ska inte kunna användas som ett skäl för att inte använda sig av kostnadseffektiva skyddsåtgärder. Här ingår även en viss skälighetsbedömning.
Substantiv
Funktionalismus m
Bauhaus
funktionalism en, funkis ugs
Radikal stil inom arkitektur, stadsbyggnadskonst och formgivning som formades i Europa främst under 1920- och 30-talet. Benämningen används ibland för hela den moderna epoken fram till postmodernismens genombrott under 1970-talet. Stockholmsutställningen 1930 betraktas allmnänt för genombrottet av den funktionalistiska stilen i Sverige.
archiSubstantiv
Vogel-Kirsche f
Die Vogel-Kirsche (Prunus avium) ist eine Pflanzenart aus der Gattung Prunus in der Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Das Artepitheton avium leitet sich vom lateinischen Wort avis für Vogel ab und bezieht sich auf die Früchte, die gern von Vögeln gefressen werden.
fågelbär
Prunus avium, är en art i plommonsläktet inom familjen rosväxter. Arten förekommer naturligt i Europa, till västra Sibirien, Turkiet, Pamir och nordvästra Afrika. Det är träd som blir cirka 15–30 meter högt, och den art från vilken de flesta odlade kultivarer av körsbär tagits fram.
botanSubstantiv
Maräne f, Felchen m
Coregonus ist eine Gattung von Fischarten aus der Ordnung der Lachsartigen (Salmoniformes). Deutsche Namen sind Reinanken, Renken, Felchen, Coregonen, Schnäpel, Maränen usw. Dabei kann ein deutscher Name für verschiedene Arten stehen; viele Arten haben mehrere Namen je nach Region.
sik -en -ar u
Sikar (Coregonus) är ett släkte i familjen laxfiskar. Sikar lever i de nordliga och tempererade delarna av Europa, Asien och Amerika. Deras föda består av ryggradslösa djur, men ibland även av småfisk och rom. Av arten siklöjan säljs den saltade rommen som kaviar under namnet löjrom.
zooloSubstantiv
Kochbanane f
Die Kochbanane, auch Gemüsebanane, Mehlbanane oder Pisangfeige, span. „plátano“, in Brasilien „banana-da-terra“, in vielen afrikanischen Sprachen Platan oder Plantan, ist die Frucht vieler Sorten der Bananenart Musa ×paradisiaca. Die Kochbanane ist in vielen tropischen und subtropischen Regionen Amerikas, Afrikas und Asiens ein Grundnahrungsmittel (ähnlich wichtig wie die Kartoffel in Europa) und ist als Austauschmehl für Zöliakiepatienten geeignet.
kokbanan u
Kokbanan (även mjölbanan, matbanan eller pisang) (Musa Kokbanan-Gruppen). De är mer eller mindre komplexa hybrider med flera arter i banansläktet, dock främst ädelbanan (M. acuminata) och balbisbanan (Musa balbisiana). Kokbananer används huvudsakligen inom matlagning som en grönsak och är en stapelföda i många tropiska länder.
biolo, botan, landw, culinSubstantiv
Hochdruck m, Hochdruckverfahren m
Der Hochdruck ist das älteste Druckverfahren. Das klassische und in Europa Johannes Gutenberg zugeschriebene Verfahren ist der Druck mit beweglichen Lettern (Mobilletterndruck). Die druckenden Teile sind erhaben. Abgedruckt werden nur die hochstehenden Linien, Stege oder Flächen der Druckform. Es ist ein direktes Druckverfahren, das heißt, die Druckform gibt die Farbe direkt auf den Bedruckstoff ab.
högtryck n
Högtryck är ett samlingsnamn för de grafiska trycktekniker som använder en tryckform där den tryckande ytan är upphöjd och därmed skiljs från den icketryckande ytan genom en nivåskillnad, som en stämpel
Substantiv
Drüsiges Springkraut n
Weitere Bezeichnungen: Indisches Springkraut, Emscherorchidee, Wupperorchidee. Sein ursprüngliches Verbreitungsgebiet liegt auf dem Indischen Subkontinent, als Zierpflanze wurde es im 19. Jahrhundert auch in Nordamerika und Europa eingebürgert. Es wächst vor allem in Auen- und Uferlandschaften mit hohem Nährstoffgehalt. In Europa wird das Drüsige Springkraut vielerorts als Neophyt bekämpft, da es als eine Bedrohung für andere Pflanzenarten in seinem Lebensraum betrachtet wird.
jättebalsamin u
en växtart i familjen balsaminväxter från västra Himalaya. Arten är introducerad och naturaliserad bland annat i Sverige och på de brittiska öarna, där den fått så stor spridning att den numera ses som en invasiv art och bekämpas
Substantiv
Schwarzes Bilsenkraut n
Das Schwarze Bilsenkraut (Hyoscyamus niger), auch „Hexenkraut“, ist eine Pflanze aus der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae).
bolmört u
Bolmört (Hyoscyamus niger) är en art i familjen potatisväxter. Den är ett- eller tvåårig och blir 0,5-1 meter hög med grovt tandade blad. Etymologin bakom namnet är oklar, "bolma" kan både syfta på "stöpt rund klump" (som frökapseln) eller "svindla för ögonen". Bolmörten härstammar från Medelhavsområdet och västra Asien. Den förekommer i en stor del av Europa, och har även odlats som medicinalväxt.
botanSubstantiv
Mikado n
Mikado ist ein bekanntes Geschicklichkeitsspiel aus Europa, das aus dem Chien Tung-Orakel entstanden ist: Mikado besteht ebenfalls aus mehreren bunten Holzstäbchen. Das übliche Mikadospiel besteht aus 41 Stäben (Mikadostäbchen, Mikadostäbe) von ca. 18 cm Länge und 3 mm Dicke. Die Enden der Stäbe sind zugespitzt. Die Stäbe sollten absolut gerade und gleich dick sein. In der Regel werden die Mikadostäbchen aus Holz gefertigt. Die Stäbe haben farbige Kennzeichen, die verschiedenen Werten entsprechen.
plockepinn
Plockepinn är ett sällskapsspel där ett antal små träpinnar sprids i en hög, och där spelarna ska försöka ta en pinne i taget, utan att rubba någon annan pinne. De pinnar en spelare tagit får denne använda som redskap för att försöka ta fler. Spelarna får olika poäng beroende på pinnarnas färg.
Substantiv
die westliche Welt, der Westen,
Der Begriff westliche Welt, der Westen oder westliche Hochkultur (auch Okzident genannt) kann je nach Kontext verschiedene Bedeutungen haben. Während er ursprünglich die westeuropäische Kultur definierte, wird er heute meistens auf gemeinsame Werte der Nationen in Europa und Nordamerika bezogen, die Bürger- und Menschenrechte garantieren, nach westlichen Werten wie Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Gleichheit, Individualismus, Toleranz leben und die Demokratie praktizieren. Die Gesellschaftssysteme der Westlichen Welt beruhen auf dem Wirtschaftssystem der kapitalistischen Marktwirtschaft.
Västvärlden, Västerlandet
även känt som Väst och Occidenten
Substantiv
Kiefernholz n
Als Kiefernholz wird das Holz der Kiefern (Gattung Pinus) bezeichnet, das wie bsp. auch Tannen-, Fichten- oder Lärchenholz zu den Nadelhölzern gehört. In Europa wird unter dieser Bezeichnung fast ausschließlich das Holz der Waldkiefer (Pinus sylvestris) bezeichnet. International gibt es eine Reihe weiterer Arten, deren Holz für unterschiedliche Nutzungen verwendet wird, darunter die Zirbelkiefer (Pinus cembra), die Weymouth-Kiefer (Pinus strobus) und die zunehmend aufgrund ihrer Unempfindlichkeit gegenüber Luftverunreinigungen angebaute Schwarzkiefer (P. nigra).
furu u
Furu är virket från trädet tall.
Substantiv
Hitlergruß m
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Hitlergruß in Deutschland sowie Österreich verboten. In der Bundesrepublik Deutschland ist die Verwendung des Hitlergrußes und anderer Formen (etwa „Mit Deutschem Gruße“) durch § 86a des Strafgesetzbuches (Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) sowie § 130 (Volksverhetzung) unter Strafe gestellt; ebenso finden sich entsprechende Paragraphen im Strafgesetzbuch der Republik Österreich. Eine geregelte Ausnahme ist ausschließlich das Zeigen zur „Berichterstattung über die Geschichte“, das z. B. in Deutschland laut § 86 Absatz 3 StGB nicht strafbar ist. In der Schweiz wurde ein Verbot des Hitlergrußes als Ergänzung zur Rassismus-Strafnorm lange diskutiert, diese Bestrebungen scheiterten aber im Jahre 2011.
nazisthälsning, hitlerhälsning u
I många länder i Europa är det olagligt att göra hitlerhälsning offentligt. I Tyskland, Österrike, Nederländerna och Tjeckien är det brottsligt. I den svenska statliga utredningen SOU 2000:88 anges följande: Utredningen anser att bärande av till exempel en nazistisk symbol eller utförande av så kallade Hitlerhälsning inte ensamt räcka för att någon skall kunna dömas för hets mot folkgrupp. Det måste för straffbarhet krävas att en sådan gärning, genom en bedömning av det sammanhang i vilket den förekommer, kan sägas ge uttryck för nedvärdering av andra befolkningsgruppers människovärde. Om så inte är fallet kan således inte dömas för hets mot folkgrupp. Däremot kan gärningar av detta slag ofta vara att bedöma som grovt förargelseväckande beteende.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 02.04.2020 6:24:17
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken