Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch [an]kleiden

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
Konjugieren ankommen hamnaVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
an i (vid)Adverb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
an tillAdverb
kleiden
kleidete
kläda, kläder
klädde
Verb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
lieber ... als hellre ... än
grenzen an gränsa till (gränsar)
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
vorüberkommen an komma förbi
(an) ekeln äckla
besser als bättre än
größer als större än
mehr als
zählbar
fler än
mehr als (Menge) mer än
noch nicht inte än
noch immer än ännu
höher als högre än
weniger als mindre än
(komm) heran! kom an!
billiger als billigare än
(an)statt i.st.f. - i stället för
sich kleiden iföra sig
iförde sigifört sig

iför sig (Präs.)
Verb
sich kleiden klär
noch nicht inte...än
lieber...als hellre...än
an (räumlich) vid, (lodrätt)
Kreuze an kryssa för
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
bei,an vid
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
an Land iland
gebunden an fäst vid
nimmt an tar emot
bei, an vid
an Bord ombord
interessiert an intresserad av
(an)schauen titta -r-de-t (på)
Denk an Tänk
(an)heben lyfta -er
(An-)Sicht syn -en -er
an, am vid
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
an sich i sig
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
Mangel an en avsaknad av
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
an, bei vid
(an)haben ha har hade haft (på sig)
(an)probieren prova, -r, -de, -t
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 19.01.2021 22:22:26
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken