Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch [Inf-2]st

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ST-Streckenhebung f ST-höjning -en, -arSubstantiv
ST-Streckensenkung f ST-sänkning -en -ar uSubstantiv
2 Wochen lang i 2 veckor
2 getrennte Räume 2 separata rum
2. andra
2 Minuten über die Zeit 2 minuter över tiden
1/2/3... Mal n Abk 1/2/3... ggrAbk
selbstentzündliche Stoffe pl
Gefahrgutklasse 4.2
självantändande ämnen pl
Klass 4.2
gleich
2 plus 2 gleich 4
är lika med
2 plus 2 är lika med 4
Lust haben, zu + Inf. ha lust till (oder att + Inf.)Verb
Nikolaus m St: NikolausSubstantiv
Störung f rubbning st uSubstantiv
Vermittlung f förmedling (2)Substantiv
Spruch m (2) utslagSubstantiv
2. Deklination en-Geschlecht Plural: -ar Schlußartikel Plural: -na
2. zweite andra
werden
die Absicht haben
tänka + infVerb
2. Weihnachtstag annandag jul
(nicht) in der Lage sein, zu (+ inf.) (inte) vara i stånd att (+ inf.)Verb
verstehen förstår inf. förståVerb
tun, machen gör inf. göra
wohnen / leben bor inf boinf
liegen ligger inf liggainfVerb
Urlaub machen semestrar inf semestra
im 2. Stock två trappor upp
Ich habe aus Versehen (... ) Jag råkade + inf
dürfen + 2. VerbVerb
Einkaufstasche f en torgkasse (2)Substantiv
in zwei Jahren om 2 år
lesen hier lernen läser inf. läsa
Konjugieren heißen heter inf. hetaVerb
bedeuten betyder inf. betydaVerb
Sie hat einen Schnitt von 2,5.
Schulnote
Hon har ett snitt 2,5.Redewendung
über
Bsp.: über zwei Meter (= mehr als 2 m)
över
Ex.: över två meter (= mer än 2 m)
AdverbD1 DA NL NO
1: Rastort -e m, Rastplatz -e+ m; 2: Raststätte -n f 1: rastplats -en, rastställe -et; 2: rastplats med restaurang mm vid motorvägSubstantiv
2. Weihnachtstag (26.Dezember) Annandag jul
2. Klasse
2. (zweite) Klasse fahren
andra klass
åka andra klass
Lagerfeuer n - lägereld, -en, -ar (2)Substantiv
im 2. (zweiten) Stock två trappor upp, tredje (!) våningen
sich eignen; widmen
1. sich für ... eignen 2. seine Zeit/Aufmerksamkeit ... widmen
ägna -ar -ade -at
1. ägna sig för ... 2. ägna sin tid/uppmärksamhet åt ...
Verb
daher 1 därifrån; 2 därav; därför
Masse f 1 massa, mängd 2 tillgångar;Substantiv
stehen inf, sup, prät, präs stå, stått, stod, står
Lust haben ha lust (till, att + inf.)
(an)statt i.st.f. - i stället för
Gut (eine 2 im Zeugnis) n Väl godkänt (VG), neues schwed. Notensystem: C n
C enligt det nya betygssystemet
Substantiv
ihr (2. Person Plural, Nominativ) ni
Allerseelen pl relig alla själars dag (2 nov.)relig
Ähnlichkeit f 1 likhet 2 (mat.) likformighetSubstantiv
euer
Possessivpronomen 2 person plural
er ert era
Leichtbier n
Alkoholgehalt unter 2,25%
lättöl -en / -et n
en lättöl = ein Glas Leichtbier ett lättöl = eine Sorte Leichtbier
Substantiv
Lichtmess (Sonntag nach 2 Februar) kyndelsmässodagen
euer eure
Possessivpronomen 2 person plural
er ert era
machen, inf, pluqua, prät, pärs, fut gör, har gjort, gjorde, gör, tänker göra
a. a. O., am angeführten (angegebenen) Ort anf. st., anfört (citerat) ställe
1. Ersparnis f. 2. (Kleidung) Passe f, Einsatz m besparingSubstantiv
Abkratzen n 1-skrapa av 2- (vulgär) kolaSubstantiv
2 Morgen pl
ein Morgen entspricht einem Viertelhektar
tunnland n
Nordisk ytenhet som motsvarar den åkeryta som besåddes med en tunna utsäde. Numera används begreppet tunnland i Sverige kanske främst av äldre lantbrukare och uppfattas motsvara ungefär ett halvt hektar (ca 5 000 m².)
landwSubstantiv
Auftakt m
1. Anfang/Beginn eines Eriegnisses 2. Musik: unvollständiger Takt zu Beginn eines Satzes, der Phrasenbeginn im Auftakt; Anakrusis
upptakt u
1. inledning, början 2. (musik) obetonad taktdel som början på en melodi
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 03.12.2022 7:10:56
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken