Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch stufte (her)ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
AG AB
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
die Kreditwürdigkeit eines Landes abstufen, herabstufen
stufte (her)ab
sänka ett lands kreditbetyg
sänkte
finanVerb
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
hin und her, auf und ab av och an
lange her länge sedan
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
hau ab! dra åt helvete!
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
herkommen
kam her
komma hit
kom hit
Verb
(ab)holen hämta
ab jetzt härefter
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
gib her ge hit
von ... her bortifrån
(hier)her hit
(ab)waschbar tvättbar
(ab)holen hämta -ar
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
(her)umliegend kringliggandeAdjektiv
lange her länge sedan
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abästen
ästete ab
kvista avVerb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
herstammen (Herkunft), abstammen (Genetik)
stammte her/ab
härstamma
härstammade
Verb
ableiten, herleiten, derivieren
leitete ab/her, derivierte
derivera -r -ademathVerb
(ab-, auf-) prallen
prallte
studsa
studsade
Verb
abstreiten
stritt abhat abgestritten
bestrida, förneka
bestred/förnekadehar bestridit/förnekat
Verb
(ab)geholt werden hämtas
(ab)sperren, abstellen stänga av
abfeuern
feuerte ab

Schüsse ~
avfyra, avlossa
avfyrade/avlossade

~ skott
militVerb
Blut abnehmen
nahm ab
ta blod
tog
medizVerb
abschnüren
schnürte ab

auch{mediz}
snöra av
snörde av

även med.
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 18.01.2022 11:22:08
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken