Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch strich an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
ankommen hamnaVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
streichen
strichhat gestrichen
stryka, stryker, strök, strukit, struken / måla -r -de -t(en vägg)Verb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
an tillAdverb
an i (vid)Adverb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
(etwas als Fehler) anstreichen
strich an
bocka för ngt
bockade
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
(an) ekeln äckla
(an)statt i.st.f. - i stället för
billiger als billigare än
an (räumlich) vid, (lodrätt)
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
grenzen an gränsa till (gränsar)
mehr als
zählbar
fler än
vorüberkommen an komma förbi
besser als bättre än
größer als större än
(komm) heran! kom an!
an, am vid
noch nicht inte...än
lieber ... als hellre ... än
noch nicht inte än
noch immer än ännu
lieber...als hellre...än
höher als högre än
weniger als mindre än
Mangel an en avsaknad av
mehr als (Menge) mer än
an, bei vid
an Bord ombord
(an)haben ha har hade haft (på sig)
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
an Land iland
gebunden an fäst vid
nimmt an tar emot
bei, an vid
(an)heben lyfta -er
bei,an vid
interessiert an intresserad av
(an)probieren prova, -r, -de, -t
Denk an Tänk
Kreuze an kryssa för
(An-)Sicht syn -en -er
an sich i sig
an, zu till
(an)schauen titta -r-de-t (på)
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 24.07.2021 16:22:56
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken