Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch steckte an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen hamnaVerb
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
an i (vid)Präposition
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
an tillAdverb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
jemanden anstecken
steckte anhat angesteckt
smitta ngn
smittadehar smittat
medizVerb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
grenzen an gränsa till (gränsar)
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
(an) ekeln äckla
(an)statt i.st.f. - i stället för
an (räumlich) vid, (lodrätt)
vorüberkommen an komma förbi
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
Zwiebeln stecken
steckte
sätta lök (sätter)
satte
gartVerb
besser als bättre än
größer als större än
mehr als
zählbar
fler än
an, am vid
lieber ... als hellre ... än
noch nicht inte än
noch immer än ännu
lieber...als hellre...än
höher als högre än
weniger als mindre än
(komm) heran! kom an!
mehr als (Menge) mer än
noch nicht inte...än
Mangel an en avsaknad av
billiger als billigare än
an, bei vid
an Bord ombord
bei,an vid
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
an Land iland
(an)haben ha har hade haft (på sig)
nimmt an tar emot
bei, an vid
(an)heben lyfta -er
gebunden an fäst vid
interessiert an intresserad av
(an)schauen titta -r-de-t (på)
Denk an Tänk
Kreuze an kryssa för
(An-)Sicht syn -en -er
an sich i sig
an, zu till
(an)probieren prova, -r, -de, -t
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 08.12.2021 10:24:17
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken