Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch schoss/knallte an - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen hamnaVerb
ankommen komma kommer kom kommit framVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
jemanden abschießen; jemanden abknallen ugs
schoss/knallte an
skjuta ner ngn, knäppa ngn ugs
sköt/knäppte
Verb
an tillAdverb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
an i (vid)Adverb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
(an) ekeln äckla
(an)statt i.st.f. - i stället för
noch immer än ännu
an (räumlich) vid, (lodrätt)
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
Mangel an en avsaknad av
an, am vid
(an)haben ha har hade haft (på sig)
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
grenzen an gränsa till (gränsar)
an, zu till
vorüberkommen an komma förbi
besser als bättre än
größer als större än
mehr als
zählbar
fler än
lieber ... als hellre ... än
noch nicht inte än
lieber...als hellre...än
höher als högre än
weniger als mindre än
(komm) heran! kom an!
mehr als (Menge) mer än
billiger als billigare än
noch nicht inte...än
(an)probieren prova, -r, -de, -t
an, bei vid
an sich i sig
bei, an vid
(An-)Sicht syn -en -er
bei,an vid
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
an Land iland
gebunden an fäst vid
nimmt an tar emot
(an)heben lyfta -er
an Bord ombord
interessiert an intresserad av
(an)schauen titta -r-de-t (på)
Denk an Tänk
Kreuze an kryssa för
an Wert verlieren
verlor
tappa i värde
tappade
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 25.10.2020 17:28:44
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken