Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch schob an - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen hamnaVerb
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
an i (vid)Adverb
an tillAdverb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
das Auto anschieben
schob an
skjuta bilen
sköt

t.ex. vid motorstopp när bilen står i vägen
Verb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
an, am vid
grenzen an gränsa till (gränsar)
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
(an)statt i.st.f. - i stället för
(an) ekeln äckla
Mangel an en avsaknad av
an (räumlich) vid, (lodrätt)
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
schieben
schobhat geschoben
skjuta
sköthar skjutit

förflytta
Verb
vorüberkommen an komma förbi
(an)haben ha har hade haft (på sig)
besser als bättre än
größer als större än
mehr als
zählbar
fler än
lieber ... als hellre ... än
noch nicht inte än
noch immer än ännu
lieber...als hellre...än
höher als högre än
(komm) heran! kom an!
mehr als (Menge) mer än
billiger als billigare än
noch nicht inte...än
an, bei vid
weniger als mindre än
(an)probieren prova, -r, -de, -t
bei, an vid
an, zu till
bei,an vid
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
an Land iland
zurückschieben
schob zurück
skjuta tillbaka
sköt tillbaka

ej om skott!
Verb
nimmt an tar emot
gebunden an fäst vid
(an)heben lyfta -er
an Bord ombord
interessiert an intresserad av
(an)schauen titta -r-de-t (på)
Denk an Tänk
Kreuze an kryssa för
(An-)Sicht syn -en -er
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 15.10.2019 13:55:18
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon