Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch schlug an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
ankommen hamnaVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
an tillAdverb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
an i (vid)Präposition
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
(an)haben ha har hade haft (på sig)
an, am vid
Mangel an en avsaknad av
an, bei vid
fehlschlagen
schlug fehlist fehlgeschlagen
fallera (slå fel)
fallerade
musikVerb
(an)probieren prova, -r, -de, -t
an, zu till
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
an sich i sig
(An-)Sicht syn -en -er
Kreuze an kryssa för
Denk an Tänk
(an)schauen titta -r-de-t (på)
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
noch nicht inte än
noch nicht inte...än
billiger als billigare än
mehr als (Menge) mer än
(komm) heran! kom an!
weniger als mindre än
höher als högre än
lieber...als hellre...än
noch immer än ännu
lieber ... als hellre ... än
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
mehr als
zählbar
fler än
größer als större än
besser als bättre än
vorüberkommen an komma förbi
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
grenzen an gränsa till (gränsar)
(an) ekeln äckla
an (räumlich) vid, (lodrätt)
an Bord ombord
interessiert an intresserad av
(an)statt i.st.f. - i stället för
(an)heben lyfta -er
schlagen
schlughat geschlagen
slå slår slog slagit slagenVerb
nimmt an tar emot
gebunden an fäst vid
an Land iland
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
bei,an vid
bei, an vid
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 29.11.2022 8:52:03
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken