Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch schloss an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen komma kommer kom kommit framVerb
ankommen hamnaVerb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
an i (vid)Präposition
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
an tillAdverb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
(sich) anschließen
schloss anhat angeschlossen
ansluta (sig)
anslöthar anslutit
Verb
den Strom anschließen
schloss an
koppla in elen
kopplade in
elektVerb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
an, bei vid
an, am vid
an, zu till
(an)haben ha har hade haft (på sig)
(an)probieren prova, -r, -de, -t
aufschließen
schloss aufausgeschlossen
sluta upp, nyckel/Schlüssel: låsa upp
slöt upp / låste upp
Verb
an sich i sig
(An-)Sicht syn -en -er
Kreuze an kryssa för
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
Denk an Tänk
(an)schauen titta -r-de-t (på)
interessiert an intresserad av
Mangel an en avsaknad av
an (räumlich) vid, (lodrätt)
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
lieber ... als hellre ... än
noch nicht inte...än
billiger als billigare än
mehr als (Menge) mer än
(komm) heran! kom an!
weniger als mindre än
höher als högre än
lieber...als hellre...än
noch immer än ännu
noch nicht inte än
mehr als
zählbar
fler än
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
größer als större än
besser als bättre än
vorüberkommen an komma förbi
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
grenzen an gränsa till (gränsar)
(an) ekeln äckla
(an)statt i.st.f. - i stället för
(an)heben lyfta -er
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
an Bord ombord
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
bei, an vid
gebunden an fäst vid
an Land iland
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
bei,an vid
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 30.09.2022 20:41:53
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken