Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch schloss ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
AG AB
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
abschließen, beenden
schloss abhat abgeschlossen
avsluta
avslutadeavslutat
Verb
eine Versicherung f abschließen
schloss ab
teckna en försäkring
tecknade
Verb
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
(ab)holen hämta
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
ab jetzt härefter
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
(ab)holen hämta -ar
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
aufschließen
schloss aufausgeschlossen
sluta upp, nyckel/Schlüssel: låsa upp
slöt upp / låste upp
Verb
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
hau ab! dra åt helvete!
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
abästen
ästete ab
kvista avVerb
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
(ab)waschbar tvättbar
einen bindenden Vertrag m abschließen
schloss ab hat abgeschlossen
teckna ett bindande avtal (juridik)
tecknade
rechtVerb
abschließen (mit Schlüssel)
er schloss aber hat abgeschlossen
låsa, lås/er -t -tVerb
abschließen
schloss abhat abgeschlossen

im Sinne von "beenden"
avslutar
avsluta
Verb
abtönen
tönte ab

Malerei
avtona
avtonade

måleri
Verb
abwaschen
wusch abhat abgewaschen
diskar
diska
Verb
Überstunden pl abbummeln
bummelte ab
ta kompledigt, ta ut komptid
tog (ut)
Verb
ich biege ab jag tar av
abreißen
riss abhat abgerissen
riva av
rev avhar rivit av
Verb
etwas ablehnen
lehnte ab
tacka nej till ngt
tackade
Verb
ab dem + Datum från och med + datum
abkürzen
kürzte ababgekürzt

den Weg abkürzen
gena
genadegenat
Verb
abhauen ugs
haute abist abgehauen
smita, sticka (försvinna, lämna ett ställe)
smet/stackhat smitit/stuckit
Verb
heimlich abhören
hörte ab
bugga, -r
förse med hemlig mikrofon för avlyssning
Verb
ab und zu en och annan gång, och
das Königliche Schloss Kungliga slottet
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 09.08.2022 4:35:43
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken