Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch sah an / guckte an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen komma kommer kom kommit framVerb
ankommen hamnaVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
etwas/jemanden ansehen, angucken
sah an / guckte an
titta ngt/ngn
tittade
Verb
an tillAdverb
an i (vid)Präposition
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
nachsehen, nachgucken
sah nach / guckte nach
titta efter
tittade efter
Verb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
jemanden scharf ansehen
sah anhat angesehen
spänna ögonen i ngn
spände
Verb
sich an etwas sattsehen
sah sich satt
se sig mätt ngt
såg sig mätt
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
Mangel an en avsaknad av
an, am vid
an, bei vid
(an)haben ha har hade haft (på sig)
(an)probieren prova, -r, -de, -t
an, zu till
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
sah ein insåg
1.-3. Person, Sg./Pl.
Verb
an (räumlich) vid, (lodrätt)
noch immer än ännu
noch nicht inte...än
billiger als billigare än
mehr als (Menge) mer än
(komm) heran! kom an!
weniger als mindre än
höher als högre än
lieber...als hellre...än
noch nicht inte än
(an)statt i.st.f. - i stället för
lieber ... als hellre ... än
größer als större än
besser als bättre än
vorüberkommen an komma förbi
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
(An-)Sicht syn -en -er
grenzen an gränsa till (gränsar)
(an) ekeln äckla
an sich i sig
mehr als
zählbar
fler än
Kreuze an kryssa för
bei,an vid
Denk an Tänk
zurücksehen
sah zurück
se tillbaka
såg tillbaka
Verb
sehen
sahhat gesehen
se, ser, såg, settVerb
flüchtig sehen
sah
skymta (se en skymt av)
skymtade
Verb
voraussehen
sah voraus
förutse
förutsåg
Verb
schaute, guckte tittade
Konjugieren fernsehen
sah fernhat ferngesehen
titta tv, se tv; kolla tv ugsVerb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 30.11.2021 6:51:25
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken