Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch richtete an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen hamnaVerb
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
richten
richtetegerichtet
räta
rätaderätat

rätar (Präs.)
Verb
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
an i (vid)Präposition
an tillAdverb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
eine Frage an jemanden richten
richtete
komma med en fråga till ngn
kom

(framställa en fråga)
Verb
ein Wort an jemanden richten
richtete
tilltala ngn, rikta ett ord till ngn
tilltalade/riktade
Verb
das Essen anrichten
richtete anhat angerichtet
lägga upp maten
Partikelverb; Betonung liegt auf "upp"
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
grenzen an gränsa till (gränsar)
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
(an)statt i.st.f. - i stället för
(an) ekeln äckla
an, am vid
an (räumlich) vid, (lodrätt)
an, bei vid
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
Mangel an en avsaknad av
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
besser als bättre än
vorüberkommen an komma förbi
(an)probieren prova, -r, -de, -t
größer als större än
mehr als
zählbar
fler än
lieber ... als hellre ... än
noch nicht inte än
noch immer än ännu
höher als högre än
weniger als mindre än
(komm) heran! kom an!
mehr als (Menge) mer än
billiger als billigare än
noch nicht inte...än
(an)haben ha har hade haft (på sig)
lieber...als hellre...än
an, zu till
bei, an vid
an sich i sig
bei,an vid
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
an Land iland
nimmt an tar emot
gebunden an fäst vid
(an)heben lyfta -er
an Bord ombord
interessiert an intresserad av
(an)schauen titta -r-de-t (på)
Denk an Tänk
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 26.11.2022 17:06:20
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken