Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch prahlte/prunkte/gab an

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen hamnaVerb
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
mit etwas prahlen, prunken, angeben
prahlte/prunkte/gab an
skylta med ngt (pråla)
skyltade
Verb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
an i (vid)Adverb
an tillAdverb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
(komm) heran! kom an!
weniger als mindre än
höher als högre än
lieber...als hellre...än
(an) ekeln äckla
noch immer än ännu
grenzen an gränsa till (gränsar)
andeuten
andeutedeutete anangedeutet
antyda
antyddeantytt

antyder (Präs.)
Verb
vorüberkommen an komma förbi
besser als bättre än
bei,an vid
mehr als
zählbar
fler än
lieber ... als hellre ... än
noch nicht inte än
größer als större än
gebunden an fäst vid
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
an, zu till
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
Mangel an en avsaknad av
an, am vid
an, bei vid
(an)haben ha har hade haft (på sig)
(an)probieren prova, -r, -de, -t
an sich i sig
(an)statt i.st.f. - i stället för
(An-)Sicht syn -en -er
Kreuze an kryssa för
Denk an Tänk
(an)schauen titta -r-de-t (på)
interessiert an intresserad av
an Bord ombord
(an)heben lyfta -er
bei, an vid
nimmt an tar emot
billiger als billigare än
mehr als (Menge) mer än
an Land iland
noch nicht inte...än
preisgeben
gab preis
prisge
prisgav
Verb
an (räumlich) vid, (lodrätt)
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 24.07.2021 14:08:28
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken