Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch leitete ab/her, derivierte

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ableiten, herleiten, derivieren
leitete ab/her, derivierte
derivera -r -ademathVerb
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
AG AB
ableiten, herleiten
leitete ab/her

z.B. eine Theorie ableiten
härledaVerb
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
hin und her, auf und ab av och an
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
hau ab! dra åt helvete!
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
Strom leiten
leitete
leda el/ström
ledde
physVerb
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
(her)umliegend kringliggandeAdjektiv
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
abästen
ästete ab
kvista avVerb
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
(hier)her hit
von ... her bortifrån
gib her ge hit
lange her länge sedan
herkommen
kam her
komma hit
kom hit
Verb
(ab)waschbar tvättbar
(ab)holen hämta -ar
lange her länge sedan
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
ab jetzt härefter
(ab)holen hämta
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
ableiten
leitete ab

Wasser, Dampf u.ä.
leda bort
ledde bort

vatten, ånga o.d.
Verb
herstammen (Herkunft), abstammen (Genetik)
stammte her/ab
härstamma
härstammade
Verb
von ... an, ab fr.o.m. = från och med
abstumpfen (auch fig )
stumpfte ab
avtrubba -r -de -t (även bildligt)figVerb
er hebt ab han tar ut
abraten
riet abhat abgeraten
avråda
avråddehar avrått
Verb
bewaldeter (Ab-)Hang skogsbacke
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 29.01.2022 0:03:34
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken