Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch leinte an / nahm

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
ankommen hamnaVerb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
an tillAdverb
an i (vid)Präposition
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
anleinen, an die Leine nehmen (Hund)
leinte an / nahm
koppla (hunden)
kopplade
Verb
Form annehmen
nahm anhat angenommen
ta form
toghar tagit
Verb
Vernunft annehmen
nahm anhat angenommen
ta reson
toghar tagit
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
zunehmen (an Gewicht)
nahm zuhat zugenommen
upp i vikt
gick upp
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
eine Herausforderung annehmen
nahm anhat angenommen
anta en utmaning
antoghar antagit
Verb
zunehmen (an Stärke)
nahm zuhat zugenommen
tilltaga, tillta -r (i styrka)
tilltogtilltagit
Verb
Schaden an seiner Gesundheit nehmen
nahm
ta skada till sin hälsa alt
tog
Verb
den Namen ... annehmen
nahm anhat angenommen
anta namnet ...
antoghar antagit
Verb
mehr als
zählbar
fler än
noch nicht inte än
noch immer än ännu
lieber...als hellre...än
höher als högre än
weniger als mindre än
Abschied nehmen
nahm
ta avsked
tog
Verb
(komm) heran! kom an!
mehr als (Menge) mer än
billiger als billigare än
vornehmen
nahm vor
företa, verkställa
företog/verkställde
Verb
wahrnehmen
nahm wahr
iaktta, förnimma
iakttog, förnimmade
Verb
wahrnehmen
nahm wahrwahrgenommen

Interessen wahrnehmen
förnimma
förnamförnummen

bevaka, tillvarata
Verb
wegnehmen
nahm weg
frånta, fråntaga
fråntog
Verb
festnehmen
nahm fest
arrestera
arresterade
rechtVerb
Elternzeit nehmen
nahm
ta föräldraledigt
tog
Verb
nehmen
nahmhat genommen
ta (tar)
toghar tagit
Verb
nehmen
nahmhat genommen
ta, tar, tog, tagitVerb
lieber ... als hellre ... än
noch nicht inte...än
größer als större än
interessiert an intresserad av
an sich i sig
(An-)Sicht syn -en -er
Kreuze an kryssa för
bei,an vid
besser als bättre än
(an)schauen titta -r-de-t (på)
an Bord ombord
(an)probieren prova, -r, -de, -t
(an)heben lyfta -er
bei, an vid
nimmt an tar emot
gebunden an fäst vid
an Land iland
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
an, zu till
Denk an Tänk
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.01.2022 3:22:00
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken