Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch legte an / machte

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen komma kommer kom kommit framVerb
ankommen hamnaVerb
das Gewehr anlegen
legte an
lägga an geväret
lade an
Verb
einen Verband anlegen
legte an
lägga/anlägga ett förband
(an)lade
Verb
anholen
holte an
skota an
skotade an
navigVerb
anlegen (Schiff)
legte an
lägga till (fartyg)
lade till
navigVerb
Geld anlegen
legte an
placera pengar
placerade
finanVerb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
an i (vid)Präposition
an tillAdverb
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
machen
machte
göra, gör, gjorde, gjortVerb
anstreben
strebte an
sträva efter
strävade efter
Verb
anmachen
machte an

ein Feuer ~
göra upp
gjorde upp

~ eld
Verb
Hand an etwas anlegen
legte an
lägga hand vid ngt
lade
Verb
jemandem Fesseln anlegen
legte an
slå ngn i bojor
slog
Verb
anlegen
legte an

beim Kartenspiel
lägga till (kortspel)
lade till
Verb
die Ohren anlegen
legte an
lägga öronen bakåt
lade
Verb
anknüpfen an, anschließen
knüpfte an /schloss an
anknyta till, an/knöt, -knutitVerb
anschlagen (Ton, Saite)
schlug anhat angeschlagen
slå an (ton, sträng)
slog an
Verb
jemandem den Maulkorb m anlegen, jemanden mundtot machen
legte an / machte
sätta munkorg någon
satte
Verb
sich mit jemandem anlegen
legte an
råka i gräl med ngn, börja gräla med ngn
råkade/började
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
Mangel an en avsaknad av
anreichern
reicherte an
anrika
anrikade
Verb
anrechnen
rechnete an
tillgodoräkna -rVerb
anlöten
lötete an
löda fast
lödde fast
Verb
anrichten
richtete an
anrätta
anrättade
culinVerb
anklicken
klichte an
klicka
klickade
Verb
an (räumlich) vid, (lodrätt)
Eier pl legen
legte
värpa ägg
värpade
zooloVerb
bei,an vid
annähen
nähte an
sy fast, syr sydde syttVerb
Denk an Tänk
(an)haben ha har hade haft (på sig)
(an)probieren prova, -r, -de, -t
an, zu till
an sich i sig
(An-)Sicht syn -en -er
Kreuze an kryssa för
(an)schauen titta -r-de-t (på)
an Land iland
interessiert an intresserad av
an Bord ombord
(an)heben lyfta -er
bei, an vid
nimmt an tar emot
gebunden an fäst vid
(an)statt i.st.f. - i stället för
lieber ... als hellre ... än
(an) ekeln äckla
Besatzungsmacht f -mächte pl ockupationsmakt -en -ermilit, politSubstantiv
Feuer machen
machte
elda, -r, göra eld
eldade / gjorde
Verb
Überstunden pl machen
machte
jobba övertid, jobba över
jobbade
Verb
sichtbar machen
machte
synliggöra
synliggjorde
Verb
losmachen
machte los
lösgöra, göra loss, lossa
lösgjorde/gjorde loss/lossade
Verb
Unfug machen
machte
busa
busade

göra rackartyg
Verb
Freudensprünge machen
machte
ta glädjeskutt
tog
Verb
Feierabend machen
machte
sluta arbetet (för dagen)
slutade
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 27.09.2022 16:20:29
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken